Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

III. regionálny basketbalový workshop v bratislave

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "III. regionálny basketbalový workshop v bratislave"— Prepis prezentácie:

1 III. regionálny basketbalový workshop v bratislave
GRANTY, ALEBO AKO DOSTAŤ PENIAZE DO REGIONÁLNEHO BASKETBALU

2 PRVÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT:
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu PRVÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT: Definovanie žiadateľa(predkladateľa) informácie o sebe ako žiadateľovi (názov organizácie, právna forma organizácie, sídlo organizácie, štatutárny zástupca organizácie, číslo účtu, kontakty, celková výška požadovaného grantu alebo dotácie) Určenie kontaktnej osoby, ktorá bude v prípade schválenia žiadosti zodpovedať za administratívne riadenie projektu V prípade ak so žiadateľom spolupracuje aj iná organizácia (partner projektu), uvedie údaje aj o partnerovi

3 DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT:
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT: 1.Názov projektu: stručný, jasný, výstižný musí korešpondovať s myšlienkou projektu 2.Stručný popis projektu: definovať celkový cieľ projektu, jeho efekt, prínos pre cieľové skupiny aktivity na dosiahnutie úspešných výsledkov

4 DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT:
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT: 3.Zaradenie projektu v rámci vyhláseného programu (oblasti podpory): program alebo oblasť podpory zadáva poskytovateľ grantu alebo dotácie žiadateľ musí zaradiť svoj projekt do vopred predvoleného programu alebo oblasti podpory 4. Celková výška požadovaného grantu alebo dotácie Je nutné neprekračovať výšku maximálnej dotácie a zároveň dodržať minimálnu výšku dotácie alebo grantu.

5 DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT:
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT: 5.Miesto realizácie projektu Je potrebné uviesť presnú adresu, kde sa bude projekt realizovať. 6.Dĺžka trvania realizácie projektu Je potrebné uviesť začiatok realizácie projektu a ukončenie realizácie projektu, za začiatok realizácie projektu sa považuje napr. začiatok výstavby basketbalového ihriska, za ukončenie projektu sa považuje dobudovanie ihriska, vrátane jeho otvorenia a uvedenia do prevádzky.

6 DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT:
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu DRUHÁ ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT: 7.Cieľová skupina projektu: (napr. študenti FTVŠ, basketbalové kluby na území Bratislavy). 8.Súčasný stav projektu (odôvodnenie projektu): prečo chceme projekt realizovať – odôvodniť miesto, cieľovú skupinu a aktivitu Odôvodnenie projektu musí byť jasné, zreteľné a dostatočne konkrétne. (napr. údaje zo štatistického úradu, výročnej správy VŠ)

7 9.Ciele projektu: definovať Hlavný cieľ projektu
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu 9.Ciele projektu: definovať Hlavný cieľ projektu Špecifické ciele projektu 10. Aktivity projektu: každá zverejnená výzva má vymedzené oprávnené aktivity, je dôležité, aby aktivity viedli k dosiahnutiu cieľov projektu a naplneniu cieľov príslušnej výzvy (ciele výzvy bývajú definované v samotnej výzve), Je potrebné popísať zabezpečenie naplánovaných aktivít, pri špecifikácii jednotlivých aktivít žiadateľ uvedie aj realizátora príslušnej aktivity a zdôvodní tento výber.

8 Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
10. Aktivity projektu: dôležité je uviesť aktivity, ktoré budú externe dodávané (subdodávkou) jednotlivé aktivity projektu by mali byť vo väzbe na časový harmonogram projektu, musia na seba nadväzovať a musí medzi nimi existovať logická súvislosť a previazanie až z aktivít projektu dokáže hodnotiaca komisia reálne posúdiť opodstatnenosť projektu, ako aj opodstatnenosť finančných nákladov na projekt

9 11. Harmonogram realizácie projektu:
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu 11. Harmonogram realizácie projektu: je vyjadrením časovej postupnosti jednotlivých aktivít projektu a ich logickej väzby na projekt, je to konkrétne určenie dátumu začiatku a ukončenia jednotlivých aktivít podľa mesiacov príslušného kalendárneho roka(napr. prípravné práce - úprava terénu, september 2014). Každá aktivita sa navrhuje v rámci konkrétneho mesiaca, pričom nemusí byť určený presný dátum začatia a ukončenia aktivity, prostredníctvom takto zostaveného mesačného rozvrhu aktivít sa dá posúdiť ich reálnosť a logická náväznosť, za oprávnené výdavky projektu sú považované iba výdavky, ktoré vznikli v čase realizácie projektu.

10 rozpočet projektu by mal byť efektívny/ transparentný ,
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu 12. Rozpočet projektu: rozpočet projektu by mal byť efektívny/ transparentný , do rozpočtu môžu byť zahrnuté len náklady, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu projektu a zároveň musí vychádzať z reálnych cien na trhu, komentár k rozpočtu- potrebné uviesť jednotlivé položky rozpočtu. V rámci komentára je potrebné uviesť názov jednotky (položky), počet jednotiek, jednotková cena a celkové náklady v rámci položiek.

11 12.b. Spolufinancovanie projektu :
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu 12.b. Spolufinancovanie projektu : je miera spoluúčasti žiadateľa o grant alebo dotáciu na financovaní projektu, ktorú definitívne a konečne znáša žiadateľ, určuje sa tu časť finančných prostriedkov , ktoré žiadateľ musí vložiť do financovania projektu a ktorú nemôže žiadať od poskytovateľa grantu alebo dotácie, Miera spolufinancovania žiadateľa býva určená vo výzve, Výška spolufinancovania žiadateľa býva rozdielna, vo väčšine prípadov to býva 5 až 10% celkových oprávnených výdavkov projektu. V niektorých prípadoch môže byť aj nulová, t.z. že všetky výdavky projektu uhrádza poskytovateľ grantu alebo dotácie.

12 Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu
13. Publicita projektu: každý žiadateľ o dotáciu alebo grant je povinný zabezpečiť informovanosť a publicitu projektu tlačové správy v médiách, miestnych či regionálnych periodikách, informačnými plagátmi v mieste jeho realizácie alebo v mieste sídla žiadateľa o grant alebo dotáciu uverejnenie článkov a tlačových správ v médiách či periodikách býva oprávneným výdavkom žiadosti, t.z. že aktivitu publicita a informovanosť projektu je možné zahrnúť aj do rozpočtu projektu podmienky publicity projektu bývajú uverejnené v samotnej výzve a v rámci každej výzvy môžu byť rozdielne

13 14. Čestné vyhlásenie žiadateľa:
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu 14. Čestné vyhlásenie žiadateľa: v niektorých žiadostiach o grant alebo dotáciu je čestné vyhlásenie žiadateľa je nutné ho podpísať štatutárnym zástupcom žiadateľa (organizácie) štatutárny zástupca organizácie na základe čestného vyhlásenia prehlasuje pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti okrem podpisu štatutárneho zástupcu je potrebná aj pečiatka organizácie, ktorá o daný grant či dotáciu žiada

14 TRETIA ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT:
Formulár žiadosti o grant alebo dotáciu TRETIA ČASŤ ŽIADOSTI O DOTÁCIU ALEBO GRANT: žiadateľ pripája všetky povinné prílohy k žiadosti podľa zoznamu, zoznam povinných príloh býva uverejnený buď na konci žiadosti alebo vo výzve , niektoré druhy príloh nesmú byť staršie ako 3 mesiace, Úrady a organizácie majú od zákona právo vydať potvrdenie do 30 kalendárnych dní, chýbajúca povinná príloha môže znamenať vylúčenie žiadosti o grant alebo dotáciu zo schvaľovacieho procesu.

15 Pred podaním žiadosti je potrebné overiť:
či je žiadosť vypísaná na správnom vzore tlačiva žiadosti či je každá časť žiadosti správne vyplnená a či sú zodpovedané všetky otázky je potrebné overiť rozpočet projektu, či bol dodržaný minimálny a maximálny limit dotácie, či komentár rozpočtu projektu je v súlade s požadovanou výškou dotácie a či sa v ňom nenachádzajú logické chyby či žiadosť obsahuje všetky povinné prílohy a či sú tieto prílohy zoradené podľa poradia stanovený počet originálov a kópií podľa výzvy. Odporúčame, aby si žiadateľ ponechal aspoň 1 kópiu žiadosti pre vlastné potreby

16 Pred podaním žiadosti je potrebné overiť:
všetky potrebné časti žiadosti opečiatkované a podpísané zodpovednou osobou (napr. štatutárnym zástupcom organizácie) koľko ks originálov a ks kópií žiadostí treba odovzdať originál žiadosti o grant alebo dotáciu obsahuje originálne listiny (štatúty, potvrdenia) žiadosť je potrebné zviazať predpísaným spôsobom (napr. hrebeňová väzba, pevná väzba) a zaslať ju na adresu uvedenú vo výzve

17 Kompletizovanie a kontrola žiadosti o grant alebo dotáciu:
Pri kompletizovaný žiadosti je potrebné dodržať nasledovný postup: Trojnásobná kontrola kompletnosti žiadosti Zviazanie originálu a kópií žiadosti Napísanie sprievodného listu Vloženie do obálky (v niektorých typoch výziev býva presne uvedené, čo je potrebné na obálku napísať, zo strany žiadateľa je potrebné uvedené dodržať)

18 Kompletizovanie a kontrola žiadosti o grant alebo dotáciu:
Žiadosť o grant alebo dotáciu žiadateľ odovzdáva formou, aká je predpísaná vo výzve (napr. osobne, poštou, kuriérom, elektronicky) Žiadosť o grant alebo dotáciu odporúčame odovzdať osobne Dôležité je všímať si presný čas uzávierky V prípade odoslania žiadosti poštou niekedy stačí, ak je na obálke pečiatka pošty zo dňa, kedy je termín uzávierky

19 Schvaľovací proces Žiadosti:
EXISTUJÚ VIACERÉ FÁZY HODNOTIACEHO PROCESU: V 1. štádiu ide o tzv. formálnu kontrolu administratívnych náležitostí projektu V prípade chýbajúcich príloh žiadateľovi príde od poskytovateľa grantu alebo dotácie výzva na doplnenie chýbajúcich Žiadateľ po doručení tejto výzvy je povinný najčastejšie do 7 dní od doručenia tejto výzvy predložiť (poslať) chýbajúce prílohy Termín doručenia sa môže meniť (3 až 10 dní)

20 Schvaľovací proces Žiadosti:
2. štádium schvaľovacieho procesu - tzv. odborné hodnotenia kontroluje sa kvalita projektu, ciele projektu, trvalá udržateľnosť Po odbornom hodnotení projektu býva žiadateľovi zaslaná informácia o schválení, príp. nechválení projektu

21 Realizácia projektu: V rámci realizácie projektu prebiehajú tieto aktivity: Podpis zmluvy s poskytovateľom grantu alebo dotácie Úprava rozpočtu a aktivít na základe požiadaviek poskytovateľa Realizácia jednotlivých krokov (aktivity) Monitoring projektu (kontrola priebehu realizácie projektu, fotodokumentácia jednotlivých fáz projektu, publicita projektu) Záverečná správa a záverečné vyúčtovanie projektu

22 Možnosti čerpania finančných prostriedkov z grantov a dotácií
Nadácia Orange: Nadácia Slovenskej sporiteľne: Nadácia Ekopolis: Nadácia Slovenského plynárenského priemyslu: Nadácia Pontis: Nadácia VÚB: Nadačný fond Slovak Telekom: Ekofond: Grantový program Baumit:

23 Ďakujeme za pozornosť Mgr. Katarína Semanková Mgr. Tokošová Lenka
Oddelenie projektového riadenia Miestny úrad Bratislava- Petržalka Mgr. Tokošová Lenka Oddelenie projektového riadenia Miestny úrad Bratislava- Petržalka


Stiahnuť ppt "III. regionálny basketbalový workshop v bratislave"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google