Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Abstrakt Mgr. Imrich IŠTVAN, PhD..

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Abstrakt Mgr. Imrich IŠTVAN, PhD.."— Prepis prezentácie:

1 Abstrakt Mgr. Imrich IŠTVAN, PhD.

2 Abstrakt je konkrétna a výstižná charakteristika dokumentu (článku),
je skrátené, presné vyjadrenie obsahu dokumentu bez dodatočnej interpretácie jeho výsledkov, alebo kritiky a bez hodnotiaceho stanoviska autora, je miniatúrou článku, správy bez špecifických detailov, má byť zrozumiteľný, koncízny a kompletný, býva súčasťou odborno-vedeckých článkov, monografií, bakalárskych, diplomových, rigoróznych prác, autoreferátov a pod.

3 Úlohy abstraktu umožňuje čitateľovi presne a rýchlo identifikovať obsah dokumentu, určuje relevantnosť jeho záujmu a rozhoduje, či bude čítať celý článok, umožňuje zapamätať si kľúčové údaje, nálezy, pomáha pochopiť text článku – slúži ako náčrt jeho hlavných bodov, umožňuje indexovať články, umožňuje konzultantovi prezrieť prácu aj bez toho, aby sa musel detailne zaoberať celým článkom.

4 Typy abstraktov neštruktúrovaný píše sa súvisle ako jeden celok,
mal by obsahovať slov.

5 štruktúrovaný píše sa v odstavcoch, kopíruje základné členenie vlastného článku, dokumentu (názov, úvod, metodika, výsledky ...), mal by obsahovať 150 – 350 slov, obsahuje kvantitatívne a kvalitatívne informácie obsiahnuté v dokumente.

6 Informatívne abstrakty
venované jednej téme (zvyčajne pri experimentálnej alebo klinickej práci), bývajú štruktúrované a zachovávajú si tematické a štýlové vlastnosti, štruktúru i členenie primárneho dokumentu vrátene hlavných zistení a záverov, umožňujú rýchlo identifikovať obsah hlavného dokumentu a podľa možnosti poskytujú čo najviac kvantitatívnych alebo kvalitatívnych informácií z tohto dokumentu.

7 Deskriptívne abstrakty
stručne , opisným spôsobom uvádzajú, aké informácie obsahujú správy alebo články, neuvádzajú sa v nich výsledky, závery ani odporúčania, majú skôr štruktúru detailnejšieho obsahu a ich rozsah nepresahuje 100 slov. (zriedkavejšie)

8 Jazyk abstraktu má byť z technického, zo štylistického i z odborného hľadiska rovnaký ako jazyk a štýl celého článku, odborná terminológia, stručný, vecný a úsporný informatívny štýl, text má byť homogénny, logický, plynulý a čitateľný, text abstraktu sa píše spravidla v minulom čase v tretej osobe množného čísla alebo v kombinácii s trpným rodom, (môže aj v 1. osobe m.č. s činným rodom)

9 Štruktúra abstraktu Názov práce
– výstižný, informatívny a stručný (najviac 10 slov) Text abstraktu začiatok - jedna , dve vety – súhrn témy práce, predmetu a obsahu prezentovaného výskumu, hlavný dôvod jeho uverejnenia, stručná formulácia hlavných cieľov, všeobecný opis súborov, použitých metód, postupov, konkrétne výsledky, štatistická významnosť, skoncentrovaná diskusia o jednom alebo dvoch významných nálezoch, zisteniach, hlavné závery, možné uplatnenie v praxi. Kľúčové slová – 3 až 5 kľúčových slov

10 Chyby pri písaní abstraktu
nejednoznačný, neatraktívny nadpis, nejasné vymedzenie cieľa, nelogická organizácia obsahu abstraktu, absencia požadovaných zložiek abstraktu, ťažkopádne, nevýstižné formulovanie viet (gramatické chyby, preklepy ...) používanie žargónu a skratiek.

11 Kvalitný abstrakt Čo autor sledoval? Prečo sa práca robila?
Otázky Odpovede Čo autor sledoval? Prečo sa práca robila? Ako sa práca robila? Čo sa zistilo? Čo z toho vyplýva? Čo to znamená? hlavný cieľ, motivácia a odôvodnenie práce, stanovenie problému, prístup k problému, zoznam metodík, oznámenie, opísanie a významnosť hlavných výsledkov, hlavné závery, možnosti uplatnenia v praxi.

12 Správne, nesprávne

13 Správne, nesprávne

14 Správne, nesprávne

15 Správne, nesprávne

16 Správne, nesprávne

17 Správne, nesprávne

18 Abstrakt nie je anotácia, súhrn ...
je krátka poznámka alebo vysvetlivka tykajúca sa dokumentu, resp. jeho obsahu, ktorá niekedy obsahuje jeho veľmi krátku charakteristiku. neobsahuje konkrétne výsledky, ale stručne popisuje, aká problematika bola v texte riešená, a aké závery sú v práci uvedené, 5 až 10 riadkov, kľúčové slová.

19 Príklad anotácie

20 Súhrn / Resumé je krátka rekapitulácia výsledkov práce,
nachádza sa na konci dokumentu, poskytuje súhrné informácie k čomu sa autor dopracoval, rozsah 10 až 15 riadkov, kľúčové slová, neobsahuje informácie o cieli, o použitých metódach.

21 Príklad súhrnu

22 Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "Abstrakt Mgr. Imrich IŠTVAN, PhD.."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google