Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Miestna akčná skupina STREDNÝ LIPTOV

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Miestna akčná skupina STREDNÝ LIPTOV"— Prepis prezentácie:

1 Miestna akčná skupina STREDNÝ LIPTOV

2 „Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (PRV ), Žiadosť o príspevok (IROP )“ o 10,00 hod. MAGURA VILLAGE MALATÍNY

3 Program rozvoja vidieka 2014 - 2020
1.1 Investície do hmotného majetku, ktoré zvyšujú celkovú výkonnosť a udržateľnosť poľnohospodárskeho podniku 2.1. Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 2.2. Investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 2.3. Investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie

4 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (PRV 2014-2020)
Elektronicky cez systém ITMS2014+, vrátane príloh, nie písomne Žiadosť sa podáva na MAS, kde sa aj vyhodnocuje Po skončení vyhodnotenia žiadostí ich kontrola na PPA Podpis zmluvy o NFP s PPA, záložné právo Realizácia a monitorovanie projektu (monitoruje MAS) Doba realizácie schváleného projektu 24 mesiacov Oprávnené výdavky projektu od dátumu podania ŽoNFP Financovanie – refundácia, predfinancovanie (max. 50 %, banková záruka, samostatný účet)

5 Náležitosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok
Vysporiadané vlastnícke vzťahy Technická dokumentácia, položkovitý rozpočet, výkaz výmer Stavebné povolenie/ohlásenie drobnej stavby Ukončené verejné obstarávanie (od ), konflikt záujmov Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa podáva cez ITMS a písomne na adresu MAS Splnenie podmienok poskytnutia NFP, výberových a hodnotiacich kritérií, povinné prílohy v zmysle výzvy (elektronicky cez ITMS201+) Refundácia, predfinancovanie finančných prostriedkov na základe Žiadosti o platbu (ŽoP), spoluúčasť obce 0 %, poľnohospodári 50 %

6 Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020
1.2. Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev

7 Žiadosť o finančný príspevok (IROP 2014-2020)
Elektronicky a písomne, vrátane príloh Žiadosť sa podáva na MAS, kde sa aj vyhodnocuje Po skončení vyhodnotenia žiadostí ich kontrola na RO IROP Podpis zmluvy o NFP s MAS Realizácia a monitorovanie projektu (monitoruje MAS) Doba realizácie schváleného projektu 9 mesiacov Oprávnené výdavky projektu od podpisu zmluvy o príspevku Financovanie – refundácia, predfinancovanie

8 Náležitosti žiadosti o finančný príspevok
Vysporiadané vlastnícke vzťahy Technická dokumentácia, položkovitý rozpočet, výkaz výmer Stavebné povolenie/ohlásenie drobnej stavby Ukončené verejné obstarávanie (od ), konflikt záujmov Žiadosť o nenávratný finančný príspevok sa podáva elektronicky a písomne na adresu MAS Splnenie podmienok poskytnutia NFP, výberových a hodnotiacich kritérií, povinné prílohy v zmysle výzvy (test podniku v ťažkostiach) Refundácia, predfinancovanie finančných prostriedkov na základe Žiadosti o platbu (ŽoP), spoluúčasť 45 %

9 Držme si palce !!!


Stiahnuť ppt "Miestna akčná skupina STREDNÝ LIPTOV"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google