Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA POWERPOINT PREZENTÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA POWERPOINT PREZENTÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM"— Prepis prezentácie:

1 EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA POWERPOINT PREZENTÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM
ITUÁ STRANA Dopytovo orientované projekty pre MNO BRATISLAVA MÁJ 2017

2 Tvorba lepšej verejnej politiky
Dopytovo orientované projekty OP EVS - Témy výziev pre MNO Prioritná os 1 OP EVS, špecifický cieľ Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS Tvorba lepšej verejnej politiky Občianska informovanosť a participácia Alokácia spolu:  000 EUR (celkové oprávnené výdavky) Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu: ,- EUR Minimálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu: ,- EUR Spolufinancovanie: 5 % (z celkových oprávnených výdavkov projektu)

3 Predpokladané vyhlásenie výziev: máj 2017
Dopytovo orientované projekty OP EVS - výzvy pre MNO Predpokladané vyhlásenie výziev: máj 2017 (súčasne obidve témy/regióny = 6 výziev) Indikatívne termíny uzavretia hodnotiacich kôl: Uzavretie 1 hodnotiaceho kola: Uzavretie 2 hodnotiaceho kola: Uzavretie 3 hodnotiaceho kola:

4 Rozdelenie alokácie TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY (alokácia v EUR)
región COV EU ŠR VZ celá SR ,00 ,10 ,89 ,01 MRR ,00 ,00 ,00 ,00 RR ,00 ,00 ,00 40 000,00 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA (alokácia v EUR) ,00 ,00 ,00 alokácia spolu ,00

5 Výška COV projektu (rozdelenie na zdroje)
Celkové oprávnené výdavky projektu v EUR región: celá SR COV EU ŠR VZ Maximálna výška COV ,00 ,29 65 678,70 20 000,01 Minimálna výška COV ,00 78 580,32 16 419,67 5 000,01 región: MRR ,00 40 000,00 20 000,00 85 000,00 10 000,00 5 000,00 región: RR ,00 ,00 50 000,00 45 000,00 pozn.: NFP = EU + ŠR

6 Oprávnení žiadatelia/partneri
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty s organizačno-právnou formou: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov) občianske združenie (zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov)

7 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY
Povinná hlavná oprávnená aktivita č. 1 - Procesy, systémy a politiky Aktivita je zameraná na optimalizáciu procesov, zavádzanie kvalitnejších systémov a tvorbu lepších verejných politík v definovaných oblastiach, kde realizácia hlavnej aktivity je podmienená naplnením celého záväzného rozsahu (monitorovanie, hodnotenie, návrh riešenia/-í): Monitoring aktivít verejných inštitúcií, analýza cieľov verejných politík a obsahu realizovaných verejných politík, analýza obsahov regulačných rámcov Hodnotenie aktivít verejných inštitúcií, analýza dopadov aktivít verejných inštitúcií, hodnotenie dopadov aplikácie regulačných rámcov (pozitívny/negatívny dopad, miera dopadu) a/alebo miery napĺňania cieľov verejných politík, hodnotenie rozsahu verejných politík (primeranosť) Návrh riešenia/-í na optimalizáciu verejných politík s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti verejných služieb Povinnú hlavnú oprávnenú aktivitu v definovanom celom záväznom rozsahu musí na projekte realizovať žiadateľ samostatne (pokiaľ projekt realizuje v celom rozsahu iba žiadateľ) alebo minimálne jeden partner samostatne v prípade zapojenia partnera/-ov do projektu alebo samostatne žiadateľ a samostatne partner/-i v prípade zapojenia partnera/-ov do projektu.

8 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY
Povinná hlavná oprávnená aktivita č. 1 - Procesy, systémy a politiky Za verejné inštitúcie sa pre účely posudzovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku považujú: Vláda SR Národná rada SR Národná banka Slovenska orgány ústrednej a miestnej štátnej správy (vrátane organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti) územná samospráva (obce/mestá a VÚC vrátane organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti) verejnoprávne inštitúcie zriadené na základe osobitného predpisu

9 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY
Nepovinná hlavná oprávnená aktivita č. 2 - Znižovanie korupcie vo VS Aktivita je zameraná na zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti vo verejnom sektore, najmä na: Monitoring korupčného správania vo VS Hodnotenie transparentnosti procesov tvorby a implementácie verejných politík Návrh antikorupčných nástrojov a nástrojov na sprístupňovanie dokumentov a dát širokej verejnosti v rámci podpory otvoreného vládnutia

10 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA
Povinná hlavná oprávnená aktivita č. 1 - Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS Povinná hlavná aktivita je zameraná na budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít MNO, tvorbu partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám o VS a zvyšovanie participácie na správe vecí verejných v niektorej alebo vo viacerých z definovaných oblastí: podporu sieťovania organizácií, ako aj vzniku platforiem a strešných organizácií v témach a oblastiach, v ktorých zatiaľ neexistujú, ale aj ad hoc zoskupení, ktoré krátkodobo spolupracujú na presadení zmien v špecifickej tematickej oblasti, s cieľom zvyšovať kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov MNO o predmetných oblastiach posilnenie spolupráce medzi MNO a samosprávou (resp. multi-sektorové partnerstvá) pri vytváraní spoločných lokálnych partnerstiev s cieľom zvýšiť kvalitu verejných politík vrátane zvyšovania povedomia zamestnancov MNO a samospráv o predmetných oblastiach prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov v témach a verejných politikách, zvýšiť povedomie verejnosti o možnostiach účasti občanov na príprave verejných politík a stratégií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni zapojenie občanov do verejných rozhodnutí; vytvoriť podmienky na posilnenie účasti širokej verejnosti na rozhodovacích procesoch na rôznych úrovniach riadenia spoločnosti; podpora nástrojov na zvyšovanie účasti; prehĺbenie informovanosti a informovaného rozhodovania občanov v témach, ktoré sa ich týkajú podporu iných foriem participácie (participácia na tvorbe politík, participatívne plánovanie, participatívna tvorba verejných rozpočtov, zavádzanie deliberatívnych prístupov) podporu verejných diskusií a zapájania širšej verejnosti do odbornej diskusie, zvyšovanie kvality verejnej diskusie o verejných politikách, podpora odborných podujatí na tému reforma verejnej správy podporu otvorených dát – vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám, šírenie povedomia o projektoch otvorených dát, sieťovanie iniciatív otvorených dát, zavádzanie nových nástrojov otvorených dát na regionálnej úrovni, tvorba koncepcií a metodík pre zavádzanie nástrojov otvorených dát na národnej úrovni

11 Posudzovanie výstupov projektu vo vzťahu k zvolenému miestu realizácie
Špecifikované v rámci podmienok poskytnutia príspevku (v časti 2.5 príslušnej výzvy). Žiadateľ si na základe cieľov projektu a plánovaného územného dopadu aktivít projektu zvolí príslušnú výzvu: aktivity majú dopad na rozvinutejší región = územie Bratislavského kraja aktivity majú dopad na menej rozvinutý región = územie ktoréhokoľvek kraja/krajov s výnimkou Bratislavského kraja aktivity majú dopad na oba regióny (celá SR) = zároveň rozvinutejší región (územie Bratislavského kraja) a zároveň menej rozvinutý región (územie Trnavského kraja, Nitrianskeho kraja, Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja, Žilinského kraja, Prešovského kraja a Košického kraja) – povinný dopad na všetkých 8 krajov SR !!! Na posudzovanie nemá vplyv umiestnenie administratívneho sídla žiadateľa/partnera, ale miesto realizácie resp. miesto skutočného dopadu aktivít na cieľovú skupinu.

12 Zjednodušenie administrácie financovania projektov
RO pre OP EVS sa rozhodol prijímateľom uľahčiť finančné riadenie projektu prostredníctvom využitia postupu zjednodušeného vykazovania výdavkov v zmysle čl. 14 ods. 2 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006. tzv. paušálna sadzba na krytie ostatných nákladov projektu stanovená vo výške 40% z celkových priamych nákladoch na zamestnancov prijímateľ bude v rámci žiadostí o platbu (ŽoP) v procese implementácie projektu reálnym vykazovaním deklarovať iba skutočne vynaložené priame výdavky na zamestnancov k deklarovaným výdavkom obdrží 40% z ich hodnoty na financovanie ostatných výdavkov napr. ak v ŽoP deklaruje oprávnené priame výdavky na zamestnancov v hodnote EUR oprávnenými výdavkami bude aj 4000 EUR na ostané výdavky projektu (spôsob transferu závisí od zvoleného systému financovania, viac pri podmienkach poskytnutia príspevku)

13 Zjednodušenie administrácie financovania projektov
Za priame výdavky na vlastných zamestnancov prijímateľa sa považujú všetky výdavky na zamestnancov s výnimkou nasledovných: - prípravná fáza realizácie projektu (napr. príprava žiadosti o NFP), právne poradenstvo (napr. spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov), - publicita a informovanosť projektu, - vedenie účtovníctva, - vedenie agendy personalistiky a miezd, - verejného obstarávania (vrátane prieskumu trhu), - obslužné činnosti (upratovanie, čistenie, rozmnožovanie materiálov a pod.), - opravy a údržbu majetku využívaného pre účely projektu, - vedenie vozidla využívaného personálom projektu, - kontrola a odborný dohľad (vrátane riadenia organizácie ).

14 Podmienky poskytnutia príspevku
Podrobne definované v texte Výzvy na predkladanie ŽoNFP, ide o nasledovné skupiny podmienok: oprávnenosť žiadateľa oprávnenosť partnera (ak je relevantné) oprávnenosť aktivít realizácie projektu oprávnenosť výdavkov realizácie projektu oprávnenosť miesta realizácie projektu podmienka splnenia kritérií pre výber projektov spôsob financovania splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

15 Podmienky poskytnutia príspevku
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: maximálna a minimálna výška príspevku oprávnenosť cieľovej skupiny v zmysle operačného programu Efektívna verejná správa podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi časová oprávnenosť realizácie projektu osobitná podmienka poskytnutia príspevku Viď formulár výzvy na predkladanie ŽoNFP ...

16 Zoznam merateľných ukazovateľov - tvorba lepšej verejnej politiky
Kód ukazovateľa Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu/ merná jednotka (počet podľa definície ukazovateľa) Plánovaná hodnota Čas plnenia Príznak rizika Relevancia k HP P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Koniec realizácie projektu Bez príznaku Udržateľný rozvoj P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií Počet všetkých zrealizovaných materiálov (napr. hodnotenia, štúdie, posudky, analýzy a pod.) Ukazovateľ sleduje oblasť hodnotení, štúdii, posudkov, analýz a pod. vypracovaných v rámci OP K dňu ukončenia aktivity N/A P0589 Počet zrealizovaných informačných aktivít Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných prostredníctvom projektov. Informačnou aktivitou sa rozumie najmä: konferencia, školenie, seminár, workshop, infodeň, veľtrh, výstava, TV/rozhlasový spot, inzercia na internete, inzercia v tlači, publikácia, webstránka, prieskum verejnej mienky a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových skupín. Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

17 Zoznam merateľných ukazovateľov - tvorba lepšej verejnej politiky
Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení Počet legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení, ktoré sú zanalyzované v rámci aktivít projektu Koniec realizácie projektu Bez príznaku Udržateľný rozvoj P0889 Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS Počet navrhnutých opatrení zameraných na zefektívnenie VS. Opatrenie - konkrétny návrh na zmenu predložený zodpovednému subjektu na zefektívnenie vejenej politiky P0890 Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS Počet návrhov na legislatívne zmeny za účelom zefektívnenia VS- vo forme návrhu legislatívnej zmeny, odporúčania na zmenu legislatívy (na všetkých úrovniach) alebo zverejnenia predbežnej informácie

18 Zoznam merateľných ukazovateľov - tvorba lepšej verejnej politiky
Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík Počet nových platforiem (tematických zoskupení MNO, príp. aj jej partnerov), ktoré vznikli za účelom zvyšovania kvality verejných politík. Koniec realizácie projektu Bez príznaku Udržateľný rozvoj P0888 Počet vytvorených multisektorových partnerstiev Počet partnerstiev, ktoré sú tvorené zástupcami minimálne dvoch rôznych sektorov (MNO, štátna správa, samospráva, súkromný podnikateľský sektor).

19 Zoznam merateľných ukazovateľov - Občianska informovanosť a participácia
Kód ukazovateľa Názov ukazovateľa Definícia/metóda výpočtu/ merná jednotka (počet podľa definície ukazovateľa) Plánovaná hodnota Čas plnenia Príznak rizika Relevancia k HP P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov Celkový počet koncepčných, analytických a metodických materiálov vypracovaných prostredníctvom zrealizovaných projektov. Koniec realizácie projektu Bez príznaku Udržateľný rozvoj P0717 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu Počet osôb cieľovej skupiny, ktoré sú zapojené do aktivít projektu sa vypočíta ako súčet osôb zúčastňujúcich sa vzdelávacích aktivít (frekventantov) a/alebo súčet osôb (zamestnancov) participujúcich na hlavných aktivitách projektu (napr. pri tvorbe analýz, hodnotení, metodík a pod.) S príznakom Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

20 Zoznam merateľných ukazovateľov - Občianska informovanosť a participácia
Počet zrealizovaných informačných aktivít Celkový počet informačných aktivít zrealizovaných prostredníctvom projektov. Informačnou aktivitou sa rozumie najmä: konferencia, školenie, seminár, workshop, infodeň, veľtrh, výstava, TV/rozhlasový spot, inzercia na internete, inzercia v tlači, publikácia, webstránka, prieskum verejnej mienky a iné aktivity zamerané na informovanie cieľových skupín. Koniec realizácie projektu Bez príznaku Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia P0888 Počet vytvorených multisektorových partnerstiev Počet partnerstiev, ktoré sú tvorené zástupcami minimálne dvoch rôznych sektorov (MNO, štátna správa, samospráva, súkromný podnikateľský sektor). Koniec realizácie projektu Udržateľný rozvoj

21 Zoznam merateľných ukazovateľov - Občianska informovanosť a participácia
Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít v rámci projektu. Koniec realizácie projektu S príznakom Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia P0887 Počet novovzniknutých platforiem zameraných na zvyšovanie kvality verejných politík Počet nových platforiem (tematických zoskupení MNO, príp. aj jej partnerov), ktoré vznikli za účelom zvyšovania kvality verejných politík. Bez príznaku Udržateľný rozvoj


Stiahnuť ppt "EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA POWERPOINT PREZENTÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google