Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Centrum projektovej podpory

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Centrum projektovej podpory"— Prepis prezentácie:

1 Centrum projektovej podpory
Kto, čo, kedy, kde, ako a prečo ?

2 Centrum projektovej podpory
PREČO? podpora projektových aktivít na fakulte podpora realizácie už získaných projektov distribúcia informácií o možnostiach podávať projekty a aktuálnych výzvach pomoc pri podávaní projektov (finančný management projektu)

3 Centrum projektovej podpory
KTO - KDE ? miestnosť číslo 147 telefónna linka kl. 169 kontaktné osoby: Mgr. Monika Kováčová, PhD. Danica Kotorová Marianna Viglášová

4 Centrum projektovej podpory
Ciele: K - Konvergencia , RKaZ - Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť

5 Centrum projektovej podpory
Aktuálne - čo ERDF - European Regional Development Fund Európsky fond regionálneho rozvoja ESF - European Social Fund - Európsky sociálny fond FSR Fond sociálneho rozvoja

6 Operačné programy a ich financovanie (v EUR)
Cieľ K Cieľ RKaZ SPOLU Fond RO Regionálny OP - ERDF MVRR SR Životné prostredie ERDF, KF MŽP SR Doprava MDPT SR Informatizácia spoločnosti ÚV SR Konkurencieschopnosť a hospodársky rast MH SR Zdravotníctvo MZ SR Technická pomoc Výskum a vývoj MŠ SR Vzdelávanie ESF Zamestnanosť a sociálna inklúzia MPSVR SR Bratislavský kraj

7 OP konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os: Podpora konkurencieschopnosti podnikov a služieb najmä prostredníctvom inovácií - Inovácie a technologické transfery - Podpora spoločných služieb pre podnikateľov - Podpora inovačných aktivít v podnikoch - Zvyšovanie energetickej efektívnosti - Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu - Technická pomoc

8 OP výskum a vývoj Prioritná os: Výskum a vývoj
- Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja - Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja - Prenos výskumom a vývojom získaných poznatkov a technológií do praxe - Výskum a vývoj v BA kraji - Infraštruktúra VŠ - Infraštruktúra VŠ v BA kraji - Technická pomoc

9 OP vzdelávanie Prioritná os:
- Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy - Celoživotné vzdelávanie ako základný princíp znalostnej spoločnosti - Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami - Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj - Technická pomoc

10 Centrum projektovej podpory
Aktuálne - čo Lifelong Learning Programme (LLP) Comenius - mobilita stredné školy Erasmus mobilita študenti, učitelia VŠ Leonardo - stáže, jazyky ITK, inovačných prístupov v odbornom vzdelávaní a príprave Grundtvig - inovačné postupy vo vzdelávaní dospelých, celoživotné vzdelávanie Prierezový - mobilita vedenia - zlepšiť kvalitu poskytovaného vzdelávania Jean Monnet - európske štúdie INTERREG III A - spolupráca regiónov v oblasti výstavby INTERREG III B - spolupráca regiónov v oblasti životného prostredia

11 Centrum projektovej podpory
Ďakujem za pozornosť.


Stiahnuť ppt "Centrum projektovej podpory"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google