Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA POWERPOINT PREZENTÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA POWERPOINT PREZENTÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM"— Prepis prezentácie:

1 EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA POWERPOINT PREZENTÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM
ITUÁ STRANA Dopytovo orientované projekty pre MNO BRATISLAVA MÁJ 2017

2 Tvorba lepšej verejnej politiky
Dopytovo orientované projekty OP EVS - Témy výziev pre MNO Prioritná os 1 OP EVS, špecifický cieľ Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS Tvorba lepšej verejnej politiky Občianska informovanosť a participácia Alokácia spolu:  000 EUR (celkové oprávnené výdavky) Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu: ,- EUR Minimálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu: ,- EUR Spolufinancovanie: 5 % (z celkových oprávnených výdavkov projektu)

3 Termíny uzavretia hodnotiacich kôl:
Dopytovo orientované projekty OP EVS - výzvy pre MNO Vyhlásenie výziev: (súčasne obidve témy/regióny = 6 výziev) Termíny uzavretia hodnotiacich kôl: Uzavretie 1 hodnotiaceho kola: Uzavretie 2 hodnotiaceho kola: Uzavretie 3 hodnotiaceho kola:

4 Rozdelenie alokácie TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY (alokácia v EUR)
región COV EU ŠR VZ celá SR ,00 ,10 ,89 ,01 MRR ,00 ,00 ,00 ,00 RR ,00 ,00 ,00 40 000,00 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA (alokácia v EUR) ,00 ,00 ,00 alokácia spolu ,00

5 Výška COV projektu (rozdelenie na zdroje)
Celkové oprávnené výdavky projektu v EUR región: celá SR COV EU ŠR VZ Maximálna výška COV ,00 ,29 65 678,70 20 000,01 Minimálna výška COV ,00 78 580,32 16 419,67 5 000,01 región: MRR ,00 40 000,00 20 000,00 85 000,00 10 000,00 5 000,00 región: RR ,00 ,00 50 000,00 45 000,00 pozn.: NFP = EU + ŠR

6 Oprávnení žiadatelia/partneri
Oprávnenými žiadateľmi sú subjekty s organizačno-právnou formou: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov) občianske združenie (zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov)

7 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY
Povinná hlavná oprávnená aktivita č. 1 - Procesy, systémy a politiky Aktivita je zameraná na optimalizáciu procesov, zavádzanie kvalitnejších systémov a tvorbu lepších verejných politík v definovaných oblastiach, kde realizácia hlavnej aktivity je podmienená naplnením celého záväzného rozsahu (monitorovanie, hodnotenie, návrh riešenia/-í): Monitoring aktivít verejných inštitúcií, analýza cieľov verejných politík a obsahu realizovaných verejných politík, analýza obsahov regulačných rámcov Hodnotenie aktivít verejných inštitúcií, analýza dopadov aktivít verejných inštitúcií, hodnotenie dopadov aplikácie regulačných rámcov (pozitívny/negatívny dopad, miera dopadu) a/alebo miery napĺňania cieľov verejných politík, hodnotenie rozsahu verejných politík (primeranosť) Návrh riešenia/-í na optimalizáciu verejných politík s cieľom skvalitnenia a zvýšenia dostupnosti verejných služieb Povinnú hlavnú oprávnenú aktivitu v definovanom celom záväznom rozsahu musí na projekte realizovať žiadateľ samostatne (pokiaľ projekt realizuje v celom rozsahu iba žiadateľ) alebo minimálne jeden partner samostatne v prípade zapojenia partnera/-ov do projektu alebo samostatne žiadateľ a samostatne partner/-i v prípade zapojenia partnera/-ov do projektu.

8 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY
Povinná hlavná oprávnená aktivita č. 1 - Procesy, systémy a politiky Za verejné inštitúcie sa pre účely posudzovania splnenia podmienok poskytnutia príspevku považujú: Vláda SR Národná rada SR Národná banka Slovenska orgány ústrednej a miestnej štátnej správy (vrátane organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti) územná samospráva (obce/mestá a VÚC vrátane organizácií v ich zriaďovateľskej pôsobnosti) verejnoprávne inštitúcie zriadené na základe osobitného predpisu

9 TVORBA LEPŠEJ VEREJNEJ POLITIKY
Nepovinná hlavná oprávnená aktivita č. 2 - Znižovanie korupcie vo VS Aktivita je zameraná na zamedzenie korupcie a podpora transparentnosti vo verejnom sektore, najmä na: Monitoring korupčného správania vo VS Hodnotenie transparentnosti procesov tvorby a implementácie verejných politík Návrh antikorupčných nástrojov a nástrojov na sprístupňovanie dokumentov a dát širokej verejnosti v rámci podpory otvoreného vládnutia

10 OBČIANSKA INFORMOVANOSŤ A PARTICIPÁCIA
Povinná hlavná oprávnená aktivita č. 1 - Zapájanie sociálnych a ekonomických partnerov a MNO do prípravy, implementácie a hodnotenia procesov vo VS Povinná hlavná aktivita je zameraná na budovanie a posilňovanie inštitucionálnych kapacít MNO, tvorbu partnerstiev, zlepšenie prístupu k informáciám o VS a zvyšovanie participácie na správe vecí verejných v niektorej alebo vo viacerých z definovaných oblastí: podporu sieťovania organizácií, posilnenie spolupráce medzi MNO a samosprávou prehĺbenie informovanosti a porozumenia občanov v témach a verejných politikách zapojenie občanov do verejných rozhodnutí podporu iných foriem participácie podporu verejných diskusií podporu otvorených dát

11 Posudzovanie výstupov projektu vo vzťahu k zvolenému miestu realizácie
Špecifikované v rámci podmienok poskytnutia príspevku (v časti 2.5 príslušnej výzvy). Žiadateľ si na základe cieľov projektu a plánovaného územného dopadu aktivít projektu zvolí príslušnú výzvu: aktivity majú dopad na rozvinutejší región = územie Bratislavského kraja aktivity majú dopad na menej rozvinutý región = územie ktoréhokoľvek kraja/krajov s výnimkou Bratislavského kraja aktivity majú dopad na oba regióny (celá SR) = zároveň rozvinutejší región (územie Bratislavského kraja) a zároveň menej rozvinutý región (územie Trnavského kraja, Nitrianskeho kraja, Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja, Žilinského kraja, Prešovského kraja a Košického kraja) – povinný dopad na všetkých 8 krajov SR !!! Na posudzovanie nemá vplyv umiestnenie administratívneho sídla žiadateľa/partnera, ale miesto realizácie resp. miesto skutočného dopadu aktivít na cieľovú skupinu.

12 Podmienky poskytnutia príspevku
Podrobne definované v texte Výzvy na predkladanie ŽoNFP, ide o nasledovné skupiny podmienok: oprávnenosť žiadateľa oprávnenosť partnera (ak je relevantné) oprávnenosť aktivít realizácie projektu oprávnenosť výdavkov realizácie projektu RO pre OP EVS aplikoval systém zjednodušeného vykazovania výdavkov !!! oprávnenosť miesta realizácie projektu podmienka splnenia kritérií pre výber projektov spôsob financovania (kombinácia – systém zálohových platieb, systém refundácie) splnenie podmienok ustanovených v osobitných predpisoch ďalšie podmienky poskytnutia príspevku

13 Podmienky poskytnutia príspevku
Ďalšie podmienky poskytnutia príspevku: maximálna a minimálna výška príspevku oprávnenosť cieľovej skupiny v zmysle operačného programu Efektívna verejná správa podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska definovania merateľných ukazovateľov projektu podmienka poskytnutia príspevku z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi: HP Udržateľný rozvoj – dôraz na „posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy“ HP Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia časová oprávnenosť realizácie projektu osobitná podmienka poskytnutia príspevku Viď formulár výzvy na predkladanie ŽoNFP ...

14 Partner/partneri prijímateľa
Partner = osoba, ktorá sa spolupodieľa na príprave projektu so žiadateľom a na realizácii projektu s prijímateľom na základe písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom a partnerom /§ 2 ods. c) z. č. 292/2014 Z. z./. Partner má na realizáciu aktivít vyčlenenú konkrétnu časť rozpočtu pri dodržaní nasledovných limitov: minimálne 15 % rozpočtu projektu (za jednotlivého partnera) maximálne 45 % rozpočtu projektu (za jednotlivého partnera) kumulatívny podiel všetkých partnerov na rozpočte projektu - max 60 % Oprávnení partneri nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov) občianske združenie (zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) nadácia (zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov)

15 Partner a realizácia aktivít projektu
Povinnú oprávnenú aktivitu v definovanom celom záväznom rozsahu v nadväznosti na podmienky ohľadom aplikovania pravidiel v rámci štátnej pomoci musí ako minimálnu podmienku na projekte realizovať: žiadateľ samostatne (pokiaľ projekt realizuje v celom rozsahu iba žiadateľ naplní žiadateľ podmienku vždy) a/ alebo jeden partner samostatne v prípade zapojenia partnera/-ov do projektu Celý záväzný rozsah aktivity = podmienka ohľadom aplikovania pravidiel v rámci štátnej pomoci

16 Spolupracujúci subjekt/subjekty
Spolupracujúci subjekt = neformálny partner prijímateľa bez nároku na NFP (nepodieľa sa na rozpočte projektu) spolupracuje na základe memoranda o spolupráci Účel zapojenia spolupracujúceho subjektu/subjektov: vzájomná výmena informácií medzi prijímateľom/partnerom a subjektmi mimovládneho a neziskového sektora, podnikateľskými subjektmi, inštitúciami verejnej správy a neformálnymi iniciatívami občianskej spoločnosti (občania) preukázanie realizovateľnosti opatrení navrhovaných v rámci aktivít projektu: dôležité pri posudzovaní hodnotiacich kritérií v rámci odborného hodnotenia ŽoNFP !!! (vhodnosť navrhovaných aktivít vzhľadom na dosiahnutie cieľov a výsledkov projektu, miera príspevku projektu k zvyšovaniu efektívnosti VS prostredníctvom racionalizácie štruktúr a systémov riadenia VS, integrácie a optimalizácie procesov a iných foriem zvyšovania efektívnosti)

17 Administratívne overovanie Odborné hodnotenie
Čo nasleduje po predložení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok ? Administratívne overovanie Odborné hodnotenie Proces vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP 4. Proces prípravy zmluvy o NFP Indikatívny odhad začiatku implementácie projektov – január 2018

18

19 Ďakujeme za pozornosť Kontakt: Sekcia európskych programov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Panenská 21,   Bratislava mail:     url:      


Stiahnuť ppt "EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA POWERPOINT PREZENTÁCIE OPERAČNÝ PROGRAM"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google