Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Finančné riadenie štrukturálnych fondov (ŠF)

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Finančné riadenie štrukturálnych fondov (ŠF)"— Prepis prezentácie:

1 Finančné riadenie štrukturálnych fondov (ŠF)
Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Ivan Hromada Generálny riaditeľ Sekcie európskej integrácie MŠ SR Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Tel: , Fax: ,

2 Štruktúra riadiacich orgánov pre SOP Ľudské zdroje
Štruktúra platobných orgánov pre SOP Ľudské zdroje Legenda: SEI – Sekcia európskej integrácie ESF – Európsky sociálny fond MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR MŠ SR – Ministerstvo školstva SR Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Ivan Hromada, Generálny riaditeľ Sekcie európskej integrácie

3 Koneční prijímatelia (KP)
Vzťahy medzi orgánmi zapojenými do systému finančného riadenia ESF – úroveň konečného prijímateľa - schválenie žiadosti KP o platbu - preverenie reálnosti, oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokovaných výdavkov - overenie dodávky spolufinancovaných stavieb, tovarov a služieb - overenie súladu s národnými pravidlami a politikami ES (štátna pomoc, verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia, rovnosť príležitostí, publicita) Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) MŠ SR – Odbor pre ESF, SEI KP predkladá: - žiadosť o platbu (v SKK) - zúčtovacie doklady a podpornú dokumentáciu - formulár detailne rozpísaných realizovaných výdavkov štandardizovaný formulár faktúra, výpis z bankového účtu Koneční prijímatelia (KP) Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

4 Riadiaci orgán (RO) MPSVR SR
Vzťahy medzi orgánmi zapojenými do systému finančného riadenia ESF – na úrovni SO/RO - uskutoční dokumentačnú kontrolu a následne schváli alebo zamietne žiadosti KP o platbu Riadiaci orgán (RO) MPSVR SR SO/RO predkladá: - schválené žiadosti KP o platbu za opatrenie - správy o vykonaných kontrolách - správy o certifikácii - podpornú dokumentáciu Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) MŠ SR – Odbor pre ESF, SEI Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

5 Vzťahy medzi orgánmi zapojenými do systému finančného riadenia ESF – na úrovni RO
- overenie súladu projektu s jeho finančným plánom a zmluvou s konečným prijímateľom o financovaní projektu - príprava súhrnnej žiadosti o platbu pre platobný orgán Sprostredkovateľský orgán pod platobným orgánom (SO/PO) MŠ SR – Oddelenie finančného riadenia pre ESF a program PHARE, SEI RO predkladá: - schválené žiadosti KP o platbu za príslušné opatrenie (zasielajú sa 1 krát mesačne) - zoznamy schválených zúčtovacích dokladov - aktualizovaný finančný plán projektov - podpornú dokumentáciu Riadiaci orgán (RO) MPSVR SR Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

6 Platobný orgán (PO) MF SR
Vzťahy medzi orgánmi zapojenými do systému finančného riadenia ESF – na úrovni PO Európske spoločenstvá (ES) / Európska komisia (EK) EK poskytuje prostriedky ES formou zálohovej platby – 16% z celkového záväzku ES a to najskôr v septembri 2004 priebežných platieb - do 2 mesiacov od obdržania prijateľnej žiadosti od PO záverečnej platby PO predkladá: - certifikovanú žiadosť o platbu (3 krát ročne - 28.februára., 30. júna, 31. októbra) Štátna pokladnica (ŠP) účet MF SR Platobný orgán (PO) MF SR ŠP prevedie prostriedky ES z účtu MF SR s mesačnou periodicitou na základe žiadosti o realizáciu platby na príjmový účet SO/PO SO/RO predkladá: - súhrnnú žiadosť o platbu pre platobný orgán Sprostredkovateľský orgán pod platobným orgánom (SO/PO) MŠ SR – Oddelenie finančného riadenia pre ESF a program PHARE, SEI Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

7 Vzťahy medzi orgánmi zapojenými do systému finančného riadenia ESF – na úrovni PO
Sprostredkovateľský orgán pod platobným orgánom (SO/PO) MŠ SR – Oddelenie finančného riadenia pre ESF a program PHARE, SEI SO/PO predkladá: - žiadosť o realizáciu platby KP (najneskôr 2 dni pred termínom prevodu KP) - žiadosť o vstup do záväzku - finančný plán - prevodom prostriedkov ES na príjmový účet SO/PO dochádza k oprávneniu čerpania príslušných prostriedkov ES z výdavkového účtu SO/PO v prospech KP Štátna pokladnica - prevedie prostriedky ES na príjmový účet SO/PO Koneční prijímatelia (KP) Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

8 Koneční prijímatelia (KP)
Predfinancovanie konečných prijímateľov z verejného sektora I. etapa predfinancovania A - v lehote splatnosti záväzku dodávateľovi overenie dodávky spolufinancovaných tovarov alebo služieb (vykonanie predbežnej kontroly) Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) MŠ SR – Odbor pre ESF, SEI KP predkladá: - účtovné doklady v intervale 3-krát za mesiac faktúra Koneční prijímatelia (KP) Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

9 Koneční prijímatelia (KP)
Predfinancovanie konečných prijímateľov z verejného sektora I. etapa predfinancovania B Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) MŠ SR – Odbor pre ESF, SEI - predbežná finančná kontrola Sprostredkovateľský orgán pod platobným orgánom (SO/PO) MŠ SR – Oddelenie finančného riadenia pre ESF a program PHARE, SEI SO/PO prevedie prostriedky konečnému prijímateľovi z rozpočtových výdavkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Koneční prijímatelia (KP) - prevod prostriedkov dodávateľovi Do 5 dní po pripísaní na účet Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

10 Koneční prijímatelia (KP)
Predfinancovanie konečných prijímateľov z verejného sektora II. etapa refundácie - predbežná finančná kontrola a schválenie/zamietnutie žiadosti KP Sprostredkovateľský orgán pod platobným orgánom (SO/PO) MŠ SR – Oddelenie finančného riadenia pre ESF a program PHARE, SEI - prevod prostriedkov ES vo výške vyplatenej zo štátneho rozpočtu - kontrola oprávnenosti výdavkov a technická kontrola Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (SO/RO) MŠ SR – Odbor pre ESF, SEI KP požiada o refundáciu zo zdrojov ES - predloží prvú žiadosť o platbu Koneční prijímatelia (KP) - po vyčerpaní prostriedkov na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

11 Zapojenie finančných inštitúcií do financovania štrukturálnych operácií
Kľúčové medzinárodné finančné inštitúcie: - Európska investičná banka (EIB) - Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) - Nordic Investment bank (NIB) - Rozvojová banka Rady Európy (RBRE) - Svetová banka (SB) Domáce finančné inštitúcie - Komerčné banky na Slovensku budú poskytovať úverové produkty podporujúce financovanie a realizáciu štrukturálnych operácií hlavne v podobe: - klasického investičného úveru s dlhodobejšou dobou splatnosti - tzv. prekleňovacieho úveru (bridge-financing), ktorý bude slúžiť podnikateľom na predfinancovanie projektu a následne po úhrade z EK budú poskytnuté prostriedky banke spätne refundované ( predpokladaná úroková sadzba 7,5% - 11%.) - Slovenská záručná a rozvojová banka (SZRB) Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

12 Oprávnené výdavky finacované z ESF
Základný rámec oprávnenosti výdavkov určuje: - nariadenie komisie ES č. 1685/2000 z 28.júla 2000, ustanovujúce podrobné pravidlá pre implementáciu nariadenia rady č. 1260/1999 s ohľadom na oprávnenosť výdavkov pre činnosti spolufinancované štrukturálnymi fondmi - jeho novela EC č.1145/2003 o pravidlách oprávnenosti spolufinancovania štrukturálnymi fondmi Oprávnenosti výdavkov na účel ESF reguluje: - nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 1784/1999 z 12.júla 1999 o Európskom sociálnom fonde, Článok 3 – činnosti, pri ktorých vzniká nárok na ich financovanie fondom Oprávnené výdavky sú skutočne vzniknuté výdavky súvisiace s platbami, ktoré vykonali koneční príjemcovia, doložené faktúrami alebo účtovnými dokladmi s rovnakou dôkaznou hodnotou. Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

13 Oprávnené výdavky financované z ESF
Oprávnenosť výdavkov sa posudzuje podľa nasledovných kritérií: - dátumu vynaloženia výdavku → tento sa musí vzťahovať k aktivite, ktorá sa uskutočnila v oprávnenom období; - účelu výdavku → musí byť v súlade s cieľmi uvedenými v žiadosti; - typu výdavku → ESF prispieva na stanovené položky vynaložené v súlade s činnosťou ESF - efektívnosť využitia finančných prostriedkov → splnené zásady správneho finančného riadenia - identifikovateľnosť a overiteľnosť → skutočne vynaložené výdavky musia byť zaznamenané v účtovnej evidencii - výdavky musia byť vyvolané činnosťami, ktoré sú v priamej súvislosti s realizáciou aktivít projektu Všeobecne za oprávnené výdavky financované z ESF považujeme - financovanie bežných výdavkov - financovanie kapitálových výdavkov v závislosti od doby trvania projektu (zvoliť nákup /prenájom/leasing) a vhodnosti/primeranosti výdavku na projekt vo vzťahu k aktivite, ktorá sa Projektom bude zabezpečovať (vzťah k článku 3 nariadenia ES č. 1784/1999 o ESF), pričom musí byť zabezpečené zdravé finančné riadenie Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

14 Oprávnené výdavky financované z ESF
Prehľad oprávnených výdavkov (príklad): výdavky na pracovníkov (školiteľov, školiacich) – ubytovanie, cestovné, diéty výdavky na riadiacich a administratívnych pracovníkov prevádzkové náklady – striktne súvisiace s predmetom projektu odpisy – pomerná časť k dobe trvania projektu prenájom a leasing – počas trvania činnosti nákup zariadenia, nábytku, inštalácia a drobné úpravy budov zariadení výdavky na šírenie informácií / publicitu ! Uvedený prehľad nepredstavuje vyčerpávajúci zoznam oprávnených položiek pre čerpanie z ESF. Konečný zoznam oprávnených výdavkov je v štádiu príprav. Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

15 Neoprávnené výdavky financované z ESF
pokuta, finančné penále, výdavky na súdne spory nákup použitého zariadenia nákup nezastavanej pôdy nákup nehnuteľností ( zo zdrojov ESF sa môže prispievať len na odpisy budov aj to len počas trvania projektu) nákup motorových vozidiel DPH (okrem prípadu, keď je DPH originálne a definitívne znášaná konečným prijímateľom alebo konečným užívateľom pomoci. DPH, ktorá je nárokovateľná na vrátenie akýmkoľvek spôsobmi nemôže byť považovaná za oprávnený výdavok, dokonca ani ak nie je skutočne znovunadobudnutá konečným prijímateľom alebo konečným užívateľom pomoci) financovanie prevádzkového kapitálu firiem Faktoring Financovanie straty z hospodárskej činnosti Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond

16 Ďakujem za Vašu pozornosť !
Zdroje Legislatívne zdroje: Nariadenie rady (ES) č. 438/2001 Nariadenie rady (ES) č. 1685/2000 Koncepcia financovania predvstupových fondov, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na roky Koncepcia systému finančného riadenia štrukturálnych fondov Ďakujem za Vašu pozornosť ! Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, Sekcia európskej integrácie, Odbor pre Európsky sociálny fond Finančné riadenie ŠF Finančné toky pri financovaní projektov v rámci SOP Ľudské zdroje PhDr. Miriam Kováčiková, Riaditeľka Odboru pre Európsky sociálny fond


Stiahnuť ppt "Finančné riadenie štrukturálnych fondov (ŠF)"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google