Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

ERASMUS MOBILITA - ŠTÚDIUM

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "ERASMUS MOBILITA - ŠTÚDIUM"— Prepis prezentácie:

1 ERASMUS MOBILITA - ŠTÚDIUM

2 Inštitucionálna koordinátorka Mgr. Renáta Timková, PhD.
Fakultný/odborový koordinátor: Kontaktná osoba Ing. Daniela Horniaková Na koho sa obrátiť

3 Kritéria oprávnenosti
Grant je možné prideliť len študentovi, ktorý: je občanom Slovenskej republiky alebo krajiny Európskeho spoločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe má trvalý pobyt v Slovenskej republike alebo je mu priznané, že je bez štátnej príslušnosti, alebo má štatút utečenca v Slovenskej republike navštevuje vysokoškolskú inštitúciu (ďalej VŠ) v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Univerzitná charta Erasmus riadne zapísanému študentovi, ktorý má ukončený prvý ročník vysokoškolského štúdia Kritéria oprávnenosti

4 Komunikácia s IRO pred odchodom na mobilitu
Najneskôr do 30. apríla (zimný semester, celý rok) resp. do 30. septembra (letný semester) donesie študent na IRO vyplnené nasledovné dokumenty: Learning Agreement (podpísaný študentom aj koordinátorom) Student Application Form Curriculum Vitae (podpísaný študentom) Motivation Letter (podpísaný študentom) na prefotenie - Európsky preukaz zdravotného poistenia Tieto dokumenty do zahraničia posiela IRO, nie študent Komunikácia s IRO pred odchodom na mobilitu

5 Komunikácia s IRO pred odchodom na mobilitu
Ak má zahraničná univerzita, na svojej webovej stránke, vlastné dokumenty, postačí na IRO doniesť iba tie V tomto prípade nie je potrebné vypĺňať tlačivá UPJŠ Ak zahraničná univerzita vyžaduje od študenta aj on-line prihlásenie sa na štúdium, je nutné ho urobiť Minimálny počet kreditov za jeden semester: 15 (doktorandi min. počet kreditov nemajú stanovený) Minimálna dĺžka štúdia: 3 mesiace Komunikácia s IRO pred odchodom na mobilitu

6 Komunikácia s IRO pred odchodom na mobilitu
Najneskôr mesiac pred odchodom na študentskú mobilitu donesie študent na IRO vyplnené tlačivo „Bankové údaje“ a oznámi IRO presné dátumy svojej mobility IRO následne pripraví finančnú zmluvu so študentom, o ktorej ho bude informovať mailom Po jej obojstrannom podpísaní sa študentovi poukážu na bankový účet peniaze (v EUR) Ubytovanie si zabezpečuje študent v spolupráci s prijímajúcou univerzitou Komunikácia s IRO pred odchodom na mobilitu

7 2011/2012 2012/2013 AT 410,00 476,00 CZ 340,00 377,00 ES 400,00 438,00 FIN 450,00 535,00 FR 520,00 DE 390,00 425,00 GR 370,00 IT 430,00 477,00 HU 310,00 355,00 NL 420,00 466,00 PL 345,00 SW 550,00 531,00 TR 368,00 UK 602,00 Porovnanie grantov

8 Komunikácia s IRO počas pobytu na mobilite
Počas študijného pobytu musí študent IRO ihneď oznámiť om zmeny všetkých nasledovných skutočností: zmenu ovej adresy zmenu bankových údajov zmenu študijného programu (zmeny musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca po príchode študenta na hosťujúcu VŠ) zmenu dĺžky pobytu Komunikácia s IRO počas pobytu na mobilite

9 Grant na predĺženie bude závisieť od voľných finančných prostriedkov
Študent požiada o súhlas s predĺžením svojho zahraničného ako aj UPJŠ koordinátora Grant na predĺženie bude závisieť od voľných finančných prostriedkov Po obdržaní ich súhlasu (stačí mailom) IRO pripraví pre študenta Dodatok k Finančnej zmluve, ktorý zašle študentovi mailom Študent ho podpísaný zašle naspäť na IRO IRO mu prevedie dodatočný grant Predĺženie mobility

10 Porušenie Erasmus pravidiel
Pri skrátení mobility (za splnenia podmienky získania 15 kreditov a minimálnej dĺžky trvania 3 mesiace), je študent povinný vrátiť alikvotnú časť grantu na účet UPJŠ Pri donesení menšieho počtu kreditov ako 15 za semester, je študent povinný vrátiť alikvotnú časť grantu na účet UPJŠ Pri nesplnení minimálnej dĺžky trvania mobility 3 mesiace (s výnimkou ukončenia mobility z dôvodu zásahu vyššej moci), je študent povinný vrátiť celý obdržaný grant na účet UPJŠ Prerušenie študijného pobytu, s výnimkou prázdnin a sviatkov, nie je povolené Vo výnimočných situáciách takéto prerušenie môže povoliť Národná kancelária LLP/Erasmus. Porušenie Erasmus pravidiel

11 Komunikácia s IRO po príchode z mobility
Do 5 pracovných dní po príchode z mobility musíte na IRO priniesť nasledovné dokumenty: Certifikát (vystavený prijímajúcou univerzitou s uvedením presného obdobia štúdia na tejto univerzite) Transcript of Records Správu študenta (vypĺňa sa on-line, IRO bude študentov informovať o postupe jej vyplnenia mailom) Komunikácia s IRO po príchode z mobility

12 Dĺžka kurzov je 2 – 6 týždňov (minimálne 60 vyučovacích hodín)
EILC (intenzívny jazykový kurz organizovaný v krajinách s málo používaným a vyučovaným jazykom) Zúčastniť EILC sa môže študent, ktorý bol svojou vysokou školou vybraný na štúdium/praktickú stáž v rámci programu LLP/Erasmus, v jednej z krajín, ktoré organizujú jazykový kurz Kurzy sa organizujú v mesiacoch júl – september a v mesiacoch január – február a študent ho môže absolvovať len pred začiatkom svojej mobility Dĺžka kurzov je 2 – 6 týždňov (minimálne 60 vyučovacích hodín) EILC

13 Študent elektronicky vyplní prihlášku na EILC a odovzdá ju na IRO
Prihlásenie sa na EILC - Všeobecné informácie a prihlášku na EILC je možné nájsť na stránke Európskej komisie v Bruseli Zoznam ponúkaných kurzov nájdete na stránke: Bližšie informácie: Študent elektronicky vyplní prihlášku na EILC a odovzdá ju na IRO IRO prihlášku potvrdí a elektronicky pošle inštitúcii, ktorá kurz organizuje Deadline-y sú na stránkach inštitúcií organizujúcich EILC EILC

14 Inštitúcia, ktorá kurz organizuje, bude informovať ( om, faxom, poštou) vybraných študentov a/ alebo koordinátorov Študenti neplatia za účasť na EILC žiadne účastnícke poplatky. Vysielajúca vysoká škola môže prideliť vybraným študentom dodatočný Erasmus grant na obdobie trvania jazykového kurzu EILC

15 Informácie Ing. Daniela Horniaková Zahraničné oddelenie R-UPJŠ Šrobárova Košice


Stiahnuť ppt "ERASMUS MOBILITA - ŠTÚDIUM"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google