Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Zákonník práce 311/2001 Z.z. a jeho novely

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Zákonník práce 311/2001 Z.z. a jeho novely"— Prepis prezentácie:

1 Zákonník práce 311/2001 Z.z. a jeho novely
Personalistika Zákonník práce 311/2001 Z.z. a jeho novely

2 Zákony na internete Vyhľadanie zákonov cez web stránku Ministerstva spravodlivosti SR justice.gov.sk slov-lex.sk

3 Pracovný pomer Pracovná zmluva - §42
Pracovný pomer sa zakladá písomnou zmluvou medzi zamestnávateľom a zamestnancom V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť tieto náležitosti: druh práce- presný popis práce sa uvedie v Pracovnej náplni, ktorá je súčasťou zmluvy miesto výkonu práce deň nástupu do práce mzdové podmienky výplatný termín, pracovný čas, výmeru dovolenky, skúšobnú lehotu a dĺžku výpovednej doby

4 Pracovný čas § 85 – 40 hodín týždenne Skúšobná doba §45 - najviac 3 mesiace Výmera dovolenky § 103 – 4 týždne (20 dní) ak zamestnanec dovŕši 33 rokov veku je výmera dovolenky 5 týždňov (25 dní) Výpovedná doba § 62 – najmenej 1 mesiac ak zákon neustanovuje inak

5 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Dohoda o vykonaní práce §226 Uzatvára sa písomne na rozsah práce nie viac ako 350 hodín v kalendárnom roku. Musí obsahovať: pracovnú úlohu a rozsah vykonávanej práce odmenu za jej vykonanie Uzatvára sa najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce a na dobu nie dlhšiu ako 12 mesiacov.

6 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Dohoda o pracovnej činnosti §228a Uzatvára sa písomne na činnosť najviac 10 hod. týždenne. Musí obsahovať: dohodnutú prácu odmenu za vykonanie práce rozsah pracovného času dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára - najviac 12 mesiacov

7 Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
Dohoda o brigádnickej práci študentov §227 Uzatvára sa písomne so študentom strednej alebo vysokej školy (denné štúdium) do 26 rokov veku. Práce možno vykonávať v rozsahu najviac 20 hod. týždenne v priemere. Musí obsahovať: dohodnutú prácu odmenu za vykonanie práce rozsah pracovného času dobu, na ktorú sa dohoda uzatvára - najviac 12 mesiacov

8 Čo je to: Daňový úrad Sociálna poisťovňa Zdravotná poisťovňa

9 Daňový úrad je inštitúcia, ktorá spravuje dane.
Daň je platba fyzických alebo právnických osôb, ktorú vyberá štát prostredníctvom daňového úradu na úhradu verejných výdavkov.

10 Sociálna poisťovňa je inštitúcia, ktorá spravuje a poskytuje nasledovné dávky:
nemocenské poistenie nemocenské, ošetrovné, materské ... dôchodkové poistenie starobné poistenie a invalidné poistenie- starobný dôchodok, invalidný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, vdovský, vdovecký, sirotský... úrazové poistenie úrazový príplatok, pracovná rehabilitácia a rehabilitačné, rekvalifikácia a rekvalifikačné, náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia ..... garančné poistenie poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa poistenie v nezamestnanosti

11 Zdravotná poisťovňa je inštitúcia, ktorá
zabezpečuje zdravotné poistenie, na základe ktorého sa poskytuje osobám zdravotná starostlivosť. Všeobecná zdravotná poisťovňa Zdravotná poisťovňa Dôvera Zdravotná poisťovňa Union

12 Prehľad pojmov pri výpočte mzdy zamestnanca
hrubá mzda príjem v danom mesiaci podľa pracovnej zmluvy poistné na SP a ZP povinné odvody, ktoré sa zamestnancovi stŕhajú z hrubej mzdy do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne čiastkový základ dane časť zo mzdy, ktorá podlieha dani z príjmu (hrubá mzda po odpočítaní poistného) nezdaniteľná časť základu dane (odpočítateľná položka) časť mzdy, ktorá je oslobodená od platenia dane 319,17€ mesačne základ dane suma, z ktorej sa počíta 19% daň daň z príjmu (preddavok) daň, ktorá sa zamestnancovi strhne z hrubej mzdy čistá mzda hrubá mzda po odpočítaní odvodov do poisťovní a dane cena práce celkové náklady zamestnávateľa na zamestnávanie zamestnanca

13 odpočítateľná položka
Výpočet mzdy Výpočet dane hrubá mzda poistné do SP a ZP 9,4% + 4% = 13,4% daň čistá mzda hrubá mzda poistné do SP a ZP 9,4% + 4% = 13,4% odpočítateľná položka 319,17€ základ dane 19% cistamzda.sk

14 Výpočet mzdy Výpočet dane
hrubá mzda čistá mzda daň hrubá mzda 19%

15 Cena práce Cena práce sú celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanie zamestnanca hrubá mzda poistné do SP a ZP za zamestnávateľa 25,2% + 10% = 35,2% cena práce

16 Cena práce Cena práce sú celkové výdavky zamestnávateľa na zamestnanie zamestnanca hrubá mzda cena práce

17 Povinnosti zamestnávateľa po rozhodnutí prijímať zamestnancov
Registrácia zamestnávateľa do sociálnej poisťovne Registračný list zamestnávateľa Registrácia zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne Oznámenie zamestnávateľa do ZP

18 Povinnosť zamestnávateľa pri prijatí zamestnanca do pracovného vzťahu
Vypracovať pracovnú zmluvu, dohodu pred nástupom, max. v deň nástupu Prihlásiť zamestnanca do sociálnej poisťovne formulár Registračný list FO max. do 8 dní Prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne formulár Prihlášky a odhlášky do ZP max. do 8 dní Komunikácia s poisťovňami sa robí aj elektronickou formou

19 Povinnosti zamestnávateľa po ukončení mesiaca
výpočet mzdy zamestnanca pre SP a ZP zaslať výkazy o výške poistného pre Daňový úrad zaslať Hlásenie o preddavkoch na daň odvod čistej mzdy na účet zamestnanca alebo výplata v hotovosti odvod poistného do SP a ZP odvod dane na DÚ

20 Sociálna poisťovňa –výška odvodov poistného
Druh poistenia zamestnávateľ Zamestnanec Nemocenské 1,4% Starobné 14% 4% Invalidné 3% Úrazové 0,8% Garančné 0,25% Poistenie v nezamestnanosti 1% Rezervný fond solidarity 4,75% spolu 25,2% 9,4%

21 Zdravotná poisťovňa Zdravotná poisťovňa 10% 4% Výška odvodu
zamestnávateľ Zamestnanec Zdravotná poisťovňa 10% 4%

22 Dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti – výška odvodov do SP a ZP
pravidelný príjem, zamestnanec nie je starobný/ invalidný/ výsluhový dôchodca poberateľ starobného /výsluhového dôchodku Výška odvodu zamestnávateľ Zamestnanec Zdravotná poisťovňa 10 % 4 % Sociálna poisťovňa 25,2 % 9,4 % Výška odvodu zamestnávateľ Zamestnanec Zdravotná poisťovňa - Sociálna poisťovňa 19,8 % 4 %

23 Dohoda o brigádnickej práci študenta – výška odvodov do SP
len žiaci strednej školy len študenti denného štúdia vysokej školy do 26 rokov veku Výnimka: mzda do 200 eur pre študentov Ak študent zarobí viac ako 200€, platia sa zvýšené odvody len z rozdielu medzi zarobenou mzdou a limitom 200€. príklad: študent zarobí 280€. Odvod 1,05% +0% sa platí zo sumy 200€ a odvod 22,8%+7% sa platí zo sumy 80€ Výška odvodu zamestnávateľ Zamestnanec Sociálna poisťovňa 22,8 % 7 % Výška odvodu zamestnávateľ Zamestnanec Sociálna poisťovňa 1,05 % 0 %

24 Praktický príklad z hodiny
Praktický príklad z hodiny. Kováč Dohoda o brigádnickej práci študenta Rajčanová Dohoda o vykonaní práce Október 2018 odpracované 80 hod., z toho 40 hod. v sobotu Príplatok za sobotu je 25% z minimálnej hodinovej sadzby tj. 0,68975 €/hod. Príplatok za nedeľu je 50% z minimálnej hodinovej sadzby. Od mája 2019 bude príplatok za sobotu 50% z minimálnej hodinovej sadzby a príplatok za nedeľu 100% z minimálnej hodinovej sadzby Meno Hrubá mzda Odvod zamestnávateľ Čistá mzda Cena práce Rajčanová 296 € + 27,6 € 113,87 € 227,02 € 433,47 € Daniš 296 € + 27,6€ 30,25 € 314,96 € 353,85 €


Stiahnuť ppt "Zákonník práce 311/2001 Z.z. a jeho novely"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google