Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Spracovali: J.Marko, J.Fašung

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Spracovali: J.Marko, J.Fašung"— Prepis prezentácie:

1 Spracovali: J.Marko, J.Fašung
PRAVIDLO 7 HRACÍ ČAS Výklad pravidla, platný od Spracovali: J.Marko, J.Fašung

2 Hrací čas / 1 Ak sa družstvá s rozhodcom nedohodli inak, stretnutie trvá dva polčasy po 45 minút. Akákoľvek iná dohoda o zmene hracieho času (napríklad zníženie každého polčasu na 40 minút pre nedostatok svetla) musí byť urobená pred začiatkom stretnutia a musí byť v súlade s rozpisom príslušnej súťaže. Polčasová prestávka Hráči majú právo na prestávku v polčase. Nemá trvať dlhšie ako 15 minút. Zmena trvania polčasovej prestávky môže byť vykonaná len so súhlasom rozhodcu. Rozpis každej súťaže musí určovať maximálnu dĺžku polčasovej prestávky. Nadstavenie hracieho času Rozhodca je povinný nadstaviť každý polčas o primeraný čas, ktorý sa podľa jeho názoru v ňom premárnil: - striedaním, - posudzovaním zranenia hráčov, - odchodom zranených hráčov z hracej plochy, - zdržiavaním hry, - pre iné príčiny. Nadstaviť hrací čas je vo výlučnej kompetencii rozhodcu.

3 Hrací čas / 2 Nadstavenie premárneného hracieho času v praxi Mnoho prerušení v hre má celkom prirodzený charakter (napríklad, vhadzovanie, kop od bránky). Rozhodca musí hrací čas nastaviť, len keď je takéto prerušenie neprimerane dlhé. Náhradný rozhodca ukáže minimálny nastavený čas na konci poslednej minúty každého polčasu. Urobí tak na základe rozhodnutia rozhodcu. Ukázané oznámenie o nastavenom čase, neznamená presný čas, ktorý zostáva dokonca. Pridaný čas môže byť aj dlhší, ak to rozhodca považuje za vhodné, ale nesmie byť nikdy kratší. Rozhodca nesmie vykompenzovať prípadnú chybu pri určení hracieho času v prvom polčase, predĺžením alebo skrátením druhého polčasu. Pokutový kop Rozhodca musí predĺžiť každý polčas, ak treba vykonať pokutový kop, nariadený v normálnom hracom čase. Rozhodca ukončí polčas alebo stretnutie po skončení akcie pokutového kopu. Predčasné ukončenie stretnutia Ak rozhodca ukončí stretnutie pred uplynutím hracieho času z dôvodov, stanovených v pravidlách, musí sa opakovať, pokiaľ príslušný súťažný poriadok neurčuje inak.

4 Rozhodnutie SFZ V SR je hrací čas stanovený takto: a) pre dospelých 2 polčasy po 45 minút b) pre starší dorast 2 polčasy po 45 minút c) pre mladší dorast 2 polčasy po 40 minút d) pre staršie žiactvo 2 polčasy po 35 minút e) pre mladšie žiactvo 2 polčasy po 30 minút f) pre prípravku a minifutbal 2 polčasy po 25 minút g) pre ženy 2 polčasy po 45 minút h) pre žiačky 2 polčasy po 25 minút s maximálne 15 minútovou prestávkou (vrátane odchodu hráčov do kabín a ich návratu na hraciu plochu). Výnimku tvoria pohárové súťaže alebo turnaje. O výsledku predčasne skončeného stretnutia rozhoduje príslušný riadiaci orgán. Ak sa stretnutie predčasne skončilo bez viny družstiev, celé stretnutie sa bude opakovať

5 Odporúčania rozhodcom / 1
Meranie hracieho času Rozhodca meria hrací čas od okamihu, keď sa otvárací výkop správne vykonal a nie od okamihu, keď dal signál píšťalkou na vykonanie otváracieho výkopu. Pri meraní hracieho času sú rozhodujúce jedine hodinky rozhodcu. Napriek tomu sa odporúča, aby si ich rozhodca pred začiatkom stretnutia porovnal s hodinkami asistentov rozhodcu a s náhradným rozhodcom (ak je delegovaný). Takto môžu hrací čas sledovať aj oni. Konečné rozhodnutie o trvaní hry však prináleží rozhodcovi. Skrátenie hracieho času V súťažných stretnutiach rozhodca nesmie skrátiť predpísaný hrací čas ani vtedy, keď družstvá nastúpia až po uplynutí čakacej lehoty. V priateľských stretnutiach rozhodca môže skrátiť hrací čas (napríklad pre oneskorený nástup jedného z družstiev), no prvý polčas musí byť úplný. Nie je dovolené skrátenie hracieho času rozdeliť na obidva polčasy. Polčasová prestávka Ak si to želajú obidve družstvá, od polčasovej prestávky možno upustiť. Ak by však na polčasovej prestávke trval čo len jeden hráč, musí rozhodca polčasovú prestávku dodržať. V stretnutiach mládeže sa predpísaná polčasová prestávka musí dodržať. Rozhodca môže dať súhlas na predĺženie polčasovej prestávky, ak ho o to požiada klub, organizátor zápasu alebo prítomný zástupca polície. Takáto požiadavka musí byť riadne zdôvodnená. Rozhodca je povinný uviesť dôvody tohto rozhodnutia v zápise o stretnutí.

6 Odporúčania rozhodcom / 2
Uctenie pamiatky zosnulého Vykoná po žrebovaní pred začiatkom stretnutia a trvá najviac 1 minútu. Hráči zaujmú pritom postavenie, predpísané pravidlami pre vykonanie otváracieho výkopu. Až potom sa na signál rozhodcu píšťalkou začne hra otváracím výkopom. Predĺženie hracieho času V niektorých súťažiach, ktoré sa hrajú podľa osobitných propozícií, je po nerozhodnom výsledku nevyhnutné určiť víťaza. Preto sa hrací čas predlžuje o určitý čas, rozdelený na dve polovice (napríklad dvakrát 15 minút). Hráči majú pred týmto predĺžením hry nárok na 5-minútovú prestávku, počas ktorej sa rozhodca i obidve družstvá zdržiavajú na hracej ploche. Hráč môže vtedy hraciu plochu opustiť so súhlasom rozhodcu. Pred začiatkom predĺženia rozhodca s kapitánmi vykoná žrebovanie. Po uplynutí prvej polovice predĺženia nie je prestávka. Družstvá si vymenia polovice hracej plochy a v hre sa pokračuje výkopom.


Stiahnuť ppt "Spracovali: J.Marko, J.Fašung"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google