Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva ENPI HU-SK-RO-UA

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Nástroj európskeho susedstva a partnerstva ENPI HU-SK-RO-UA"— Prepis prezentácie:

1 Nástroj európskeho susedstva a partnerstva ENPI HU-SK-RO-UA 2007 - 2013
Prešov, Dobrý deň , vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som sa Vám prestavila. Volám sa Lenka Karnižová, zastupujem Spoločný technický sekretariát Váti, so sídlom v Budapešti. STS v záujme priblíženia programu pre záujemcov v regióne, zlepšenia informovanosti a efektívneho čerpania finančných prostriedkov zriadil  pre žiadateľov zo Slovenska vysunuté pracoviská tzv. „Branch office“ v Prešove a Košiciach, ktoré sú nápomocné všetkým subjektom pri spracovávaní projektových zámerov a pri realizácií úspešných projektov.

2 Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007 – 2013
Schválený Európskou komisiou: 23.septembra 2008 Alokácia programu: 68,6 mil. € Európska únia prostredníctvom Nástroja európskeho susedstva a partnerstva ENPI podporuje programy cezhraničnej spolupráce na svojej vonkajšej hranici. Cieľom podpory je snaha vyhnúť sa vzniku hlbokých politicko - hospodárskych deliacich čiar na vonkajšej hranici Spoločenstva. V prípade Slovenskej republiky sa takáto spolupráca t ýka cezhraničných aktivít s Ukrajinou v pozícii nečlenske j krajiny Európskej únie. Zámerom programu je rozvíjať spoluprácu pozdĺž vonkajšej hranice Európskej únie a zblížiť obyvateľstvo susediacich krajín. Programové územie je charakteristické silnými historickými, kultúrnymi a náboženskými väzbami, ako aj viacerými s poločnými geografickými a ekologickými črtami.

3 Oprávnené územie programu: Maďarsko:
Oprávnené územie programu: Maďarsko: Szabolcs-Szatmár-Bereg Borsod-Abaúj-Zemplén Slovensko: Košický kraj Prešovský kraj Rumunsko: Maramures Satu-Mare Suceava Ukrajina: Zakarpatska oblasť Ivano–Frankivska oblasť Chernivetska oblasť

4 Mapa programového územia

5 Globálny cieľ programu
Zintenzívniť a prehĺbiť spoluprácu medzi regiónmi Ukrajiny (Zakarpatská, Ivano-Frankivská a Černivetská oblasť) a oprávnenými a pridruženým územiami Maďarska, Rumunska a Slovenska s ohľadom na trvalú udržateľnosť v sociálnom, environmentálnom a ekonomickom zmysle. Cieľom programu je s podporou Európskej únie stimulovať aktivity vedúce k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi členských štátov ležiacich na spoločnej hranici.

6 Priority programu ENPI :
Priorita 1: Ekonomický a sociálny rozvoj Opatrenie 1.1: Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu Opatrenie 1.2: Vytvorenie lepších podmienok pre MSP a rozvoj podnikania Priorita 2: Zlepšenie kvality životného prostredia Opatrenie 2.1: Ochrana životného prostredia, trvaloudržateľný rozvoj a  riadenie prírodných zdrojov Opatrenie 2.2: Pripravenosť na núdzové situácie Priorita 3: Zvýšenie efektívnosti na hraniciach Opatrenie 3.1: Zlepšenie dopravnej infraštruktúry na hraničných prechodoch a vybavenosti kontroly na hraničných prechodoch Priorita 4: Podpora spolupráce Ľudia ľuďom Opatrenie 4.1: Inštitucionálna spolupráca Opatrenie 4.2: Neinvestičné projekty  Ľudia ľuďom Indikatívny zoznam aktivít: Opatrenie 1.1: Harmonizovaný rozvoj cestovného ruchu Opatrenie 1.2: Vytvorenie lepších podmienok pre MSP a rozvoj podnikania Zakladanie a zlepšovanie zariadení podnikateľskej infraštruktúry (spoločné podnikateľské, inovačné, obchodné a logistické centrá, podnikateľské inkubátory, priemyselné parky) budovanie a modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu (turistické a cyklistické chodníky, Opatrenie 2.1:Ochrana životného prostredia, trvalo udržateľný rozvoj a riadenie prírodných zdrojov Zlepšenie manažmentu a využívania prírodných zdrojov, vrátane národných parkov a lesného hospodárstva Opatrenie 2.2: Pripravenosť na núdzové situácie Harmonizácia aktivít v oblasti protipovodňovej prevencie(vytvorenie alebo harmonizovanie systému povodňových predpovedí, v ybudovanie vodných nádrží Opatrenie 3 :Predmetom I.výzvy nebola priorita 3, nakoľko v rámci nej sú zriadené na každej hranici bilaterálne pracovné skupiny zložené z relevantných ministerstiev a samosprávnych krajov. Opatrenie 4.1: Inštitucionálna spolupráca Rozvoj pracovnej mobility Podpora výskumu, Opatrenie 4.2: Neinvestičné projekty "Ľudia ľudom" Podpora výmeny know-how (výmenné programy pre zamestnancov na podporu rozvoja ich pracovných zručností, v ýmenné programy pre učiteľov a vedeckých pracovníkov v rámci vzdelávacích inštitúcií, výmenné programy pre mládež)

7 Financovanie Členské štáty EÚ: 90% z Programu ENPI,
5% štátny rozpočet, 5% vlastné zdroje žiadateľa, Ukrajina 10% vlastné zdroje žiadateľa. Na prefinancovanie celého projektu nesmú byť použité výlučne príspevky EÚ. Žiaden projekt nesmie presiahnúť 90 % všetkých oprávnených nákladov. Zmeny oproti minulému programovému obdobiu, a zároveň výhodou tohto programu sú zálohové platby – 80%, 5%-národné spolufinancovanie (členská krajina EÚ)‏.

8 Oprávnení žiadatelia subjekty štátnej správy, ich príspevkové a rozpočtové organizácie, VUC, príspevkové a rozpočtové organizácie VUC, obce, príspevkové a rozpočtové organizácie obce, občianske združenia, neziskové organizácie, cirkvi a náboženské obce, komory, únie, univerzity, vedecké, výskumné organizácie ...

9 I.VÝZVA 16. júna 2009 do 22. september 2009
Trvanie projektu min.6 max. 24 mesiacov Alokácia I. výzvy ,3 mil. € Jazyk: ANGLICKÝ!

10 Počet projektov podaných v rámci I. výzvy
Celkovo : 148 projektových žiadostí PSK a KSK spolu : 19 Prešovský samosprávny kraj : 8 Najpopulárnejším opatrením sa stalo Opatrenie 4.1: Inštitucionálna spolupráca, Opatrenie 2.1: Ochrana životného prostredia, trvaloudržateľný rozvoj a  riadenie prírodných zdrojov Väčšina podaných projektov (61%) sa skladá z dvojstranných partnerstiev  (HU-UA, SK-UA alebo RO-UA) hoci prítomné sú aj trojstranné (29%) a štvorstranné (10%) partnerstvá.   Pripravovaná výzva – jar 2010

11 Projekty cezhraničnej spolupráce musia spĺňať minimálne 2 zo 4 kritérií:
spoločná príprava projektu spoločná implementácia projektu spoločný personál spoločné financovanie projektu

12 Princíp Vedúceho Partnera je základnou požiadavkou
každého financovaného projektu. Vedúci Partner (VP)- Žiadateľ/ Prijímateľ celkovo zodpovedný – administratívne aj finančne, podpisuje zmluvu o FP so zmluvným orgánom, získava FP, ktorý ďalej prevádza partnerom a priamo zodpovedný za finančný pokrok implementovaných aktivít, podpisuje Dohodu o partnerstve s projekt. Partnermi, zodpovedá za to, že výdavky partnerov boli uhradené na aktivity implementovaného projektu, VP zodpovedá za celkovú implementáciu projektu v rámci vopred daného harmonogramu a rozpočtu! -

13 Riadiace a implementačné štruktúry
Spoločné štruktúry: Spoločný riadiaci orgán (SRO): nesie celkovú zodpovednosť za riadenie a realizáciu programu voči EK, Spoločný monitorovací výbor (SMV): dohliada a monitoruje realizáciu programu, zodpovedá za výber projektov, Spoločný technický sekretariát (STS): spoločný koordinačný a realizačný orgán programu, pomáha SRO, SMV a Národným orgánom pri vykonávaní ich povinností.

14 SPOLOČNÉ ŠTRUKTÚRY PROGRAMU
Spoločný riadiaci orgán Národná Rozvojová Agentúra, Maďarsko Spoločný technický sekretariát VÁTI Verejná nezisková spoločnosť, Maďarsko Pobočky STS Národný inštitút strategických štúdií Užhorod (Ukrajina) Prešovský samosprávny kraj Košický samosprávny kraj Samosprávny kraj Satu Mare (Rumunsko )

15 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Lenka Karnižová tel. : +421 51 7460 626 lenka
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ Lenka Karnižová tel.:


Stiahnuť ppt "Nástroj európskeho susedstva a partnerstva ENPI HU-SK-RO-UA"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google