Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

TUR (trvalo udržateľný rozvoj), objektívna stratégia MSP na Slovensku a vo svete. Semestrálna práca č. 1 Vypracovala: Bc. Lucia Temiaková Vedúci práce/školiteľ:

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "TUR (trvalo udržateľný rozvoj), objektívna stratégia MSP na Slovensku a vo svete. Semestrálna práca č. 1 Vypracovala: Bc. Lucia Temiaková Vedúci práce/školiteľ:"— Prepis prezentácie:

1 TUR (trvalo udržateľný rozvoj), objektívna stratégia MSP na Slovensku a vo svete. Semestrálna práca č. 1 Vypracovala: Bc. Lucia Temiaková Vedúci práce/školiteľ: prof. Ing. Peter Sakál, CSc. Konzultant : Ing. Gabriela Hrdinová Trnava 2011

2 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP : „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR).“

3 Obsah ABSTRAKT ÚVOD 1 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ (TUR)
1.1 Princípy a kritéria TUR 1.2 Svetový summit o trvalo udržateľnom rozvoji v Johannesburgu 2 NÁRODNÁ STRATÉGIA TUR SR 3 AGENDA 21 4 UNCED 4.1 Zásady Deklarácie o životnom prostredí a rozvoji 5 EÚ OPRÁŠILA STRATÉGIU TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 6 MÔJ POHĽAD NA TUR ZÁVER ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV VYHLÁSENIE AUTORA

4 1 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ (TUR)
Rozvoj ľudstva ≠ ekonomický rast → sociálne ciele Dôsledok → koncepcia TUR Definícia TUR: - rozvoj, ktorý umožňuje uspokojovanie potrieb súčasných generácií bez toho, aby boli ohrozené nároky budúcich generácií na uspokojovanie ich potrieb. [1]

5 1 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ (TUR)
1.1 Princípy a kritéria TUR Princípy a kritéria, z ktorých by mal vychádzať TUR: ekologický princíp; princíp autoregulačného a sebapodporného vývoja; efektívnostný princíp; pincíp rozumnej dostatočnosti; princíp preventívnej opatrnosti a predvídavosti; princíp rešpektovania potrieb a práv budúcich generácií; princíp vnútrogeneračnej, medzigeneračnej a globálnej rovnosti práv obyvateľov Zeme; princíp kultúrnej a spoločenskej integrity;

6 1 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ (TUR)
1.1 Princípy a kritéria TUR Princípy a kritéria, z ktorých by mal vychádzať TUR: princíp nenásilia; princíp emancipácie a participácie; princíp solidarity; princíp spoluzodpovednosti (zdieľanej zodpovednosti) a diferencovanej zodpovednosti; princíp prijateľných chýb; princíp optimalizácie a medzisektorovej spolupráce; princíp environmentálne, sociálne a eticky priaznivého hospodárenia, rozhodovania, riadenia a správania sa.

7 1 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ (TUR)
1.2 Svetový summit o TUR v Johannesburgu Stretnutie: 26. augusta – 4. septembra 2002 Téma: zlepšenie kvality života a ochrana prírodných zdrojov Výsledok: Politická deklarácia [2] Implementačný plán [3]

8 2 NÁRODNÁ STRATÉGIA TUR SR
NSTUR SR - dokument v ramci projektu „Podpora TUR v SR“ Hlavné priority: rozvinutá demokratická krajina; moderný štát a systém verejnej správy; vyspelá občianska spoločnosť; vyvážený územný a regionálny rozvoj; vysoká kvalita ľudských a spoločenských zdrojov; nový model ekonomiky; vysoká kvalita životného prostredia, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov.

9 3 AGENDA 21 ucelená filozofia
dokument vyjadruje dohodu členských štátov OSN o prijatí globálnej zodpovednosti za spoluprácu v oblasti rozvoja a ŽP 4 časti dokumentu: sociálny a ekonomický rozmer; zachovanie a riadenie zdrojov; posilnenie úloh hlavných skupín; spôsoby vkonávania: financií, vedy, vzdelávania...

10 4 UNCED UNCED – konferencia Organizácie spojených národov o životom prostredí a rozvoji 3. – 14. júna 1992 Obsahuje: deklaráciu o ŽP a rozvoji [11]; princípy trvalo udržateľného manažmentu lesov [12] Schválenie: Stratégie štátnej enviromentálnej politiky NSTUR

11 5 EÚ OPRÁŠILA STRATÉGIU TUR
Prijatie STUR 2001 Doplnenie STUR 2002 Jediná stratégia o tom, ako EÚ efektívnejšie naplní svoj záväzok riešiť výzvy TUR. STUR identifikuje ciele: ochrana ŽP; sociálna spravodlivosť a súdržnosť; hospodárska prosperita; plnenie našich medzinárodných povinností.

12 6 MÔJ NÁZOR NA TUR TUR neznamená, že sme zdedili Zem od našich predkov, ale znamená, že sme si ju požičali od našich detí.

13 Zoznam bibliografických odkazov
[1] LESÁKOVÁ, Ľ.: Malé a stredné podniky v procese globalizácie. EF UMB, Banská Bystrica 2004, ISBN: [2] PAPULA, J.: Vývoj teórie strategického manažmentu pod vplyvom meniaceho sa prostredia. Kartprint, Bratislava, 2004, strán 268, ISBN: [3] SAKÁL, P. a kolektív autorov: Strategický manažment v praxi manažéra. Tripsoft Trnava, 2007, ISBN: [4] SAKÁL, P., PODSKĽAN, A.: Strategický manažment. STU MTF Bratislava 2003, ISBN [5] SLÁVIK, Š.: Strategický manažment. SPRINT, Bratislava, 2005, strán 395, ISBN: [6] SMOLKOVÁ, E.: Strategické partnerstvá pre malé a stredné podniky. Eurounion, Bratislava, 2005, strán 82, ISBN:

14 Ďakujem Vám za pozornosť.


Stiahnuť ppt "TUR (trvalo udržateľný rozvoj), objektívna stratégia MSP na Slovensku a vo svete. Semestrálna práca č. 1 Vypracovala: Bc. Lucia Temiaková Vedúci práce/školiteľ:"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google