Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Výučba obchodnej angličtiny

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Výučba obchodnej angličtiny"— Prepis prezentácie:

1 Výučba obchodnej angličtiny
ELC Brighton 31. júl – 11. august 2017

2

3 Paul Emmerson inštruktor obchodnej angličtiny www.PaulEmmerson.com

4 Ellen Anna Laurence Paul Martin Eva Kristel

5 Analýza potrieb študentov
Úlohou vyučujúceho je ... čo najpresnejšie posúdiť potreby svojich študentov, aby mohol zostaviť kurz, ktorý bude, takpovediac, ušitý na mieru. Najefektívnejší spôsob ako to urobiť, je mať poruke vopred vypracovaný dotazník.

6 Dotazník nám pomôže zistiť info o:
pozícii študenta vo firme priorách v oblasti komunikačných zručností obchodných témach, s ktorými sa najčastejšie stretáva (ne)dôležitosti gramatiky

7 Komunikačné zručnosti – telefonovanie
Ako efektívne využiť prepis audio nahrávky Pomôcky: jednoduchý pracovný list obsahujúci neformálny telefonický rozhovor dvoch osôb (napr. recepčná a klient) Vhodné stratégie: Študenti sa snažia prerozprávať text s použitím formálnej slovnej zásoby Simulácia telefonického rozhovoru vo dvojiciach. Žiaci sedia chrbtami k sebe, používajú reálne telefóny. Prepis vylepšenej verzie dialógu spamäti. Porovnávanie a oprava textov vo dvojiciach. Role play danej situácie s mierne pozmeneným kontextom.

8 Presne 3 min. od školy...

9 Komunikačné zručnosti – míting
Ako prichystať a viesť simuláciu mítingu Pomôcky: audio nahrávka telefon. rozhovoru zamestnancov o premiestnení firmy, role play kartičky Postup: Študenti si vypočujú rozhovor, aby sa oboznámili s danou situáciou Vyučujúci rozdá kartičky s rolami a študenti PRE a PROTI vytvoria dve diskusné skupiny Študenti sa zapoja do simulácie skutočného mítingu s členmi firmy Jeden zo študentov hrá rolu nezaujatého pozorovateľa a na konci mítingu podá nazávislé stanovisko

10 Komunikačné zručnosti – prezentácie
Ako efektívne prezentovať produkt Študenti by mali nacvičovať prezentáciu na niečom, čo je im blízke a čo dobre poznajú, napr. rodné mesto študent povie niečo o sebe pár vetami predstaví svoje mesto všetko zosumarizuje spýta sa ostatných študentov na otázky rozbor + vylepšenia

11 Ako narábať s hlasom pre nácvik melódie, intonácie a prízvuku zvolí vyučujúci krátky úryvok textu, s ktorým pracuje nasledovne predčíta s dôrazom na pauzy (žiaci sa snažia čo najpresnejšie napodobniť) predčíta s dôrazom na rýchlosť pridáva dramatické prvky vytvára, vzbudzuje záujem, napätie

12 Vo voľnom čase...

13 Komunikačné zručnosti – spoločenská angličtina
Ako vyťažiť z konverzačných situácií čo najviac? Naplánujte svojím študentom pracovnú cestu do zahraničia, počas ktorej budú musieť riešiť mnohé problémy. Tie si precvičia v slede role play aktivít ako napr.: problémy s batožinou na letisku objednanie hotelovej izby, taxíka, jedla v reštaurácii ako sa zorientovať v cudzom meste ako reklamovať jedlo, hotelovú izbu, nefunkčnú televíziu ako začať míting, pýtať sa na podrobnosti Na záver sa môžu študenti podeliť o vlastné skúsenosti z pracovných ciest

14 Komunikačné zručnosti – vyjednávanie
Ako pripraviť študentov na situácie, v ktorých treba vyjednávať s klientom? Kľúčom k úspechu je efektívna príprava Je ideálne, pokiaľ študent hrá rolu seba samého v reálnom živote Prevzať možno akýkoľvek text, nahrávku z oblasti obchodu a role prispôsobiť tak, aby korešpondovali s reálnymi situáciami Zopakujeme užitočnú lexiku pre jednotlivé fázy vyjednávania Textom / nahrávkou predstavíme danú situáciu Dáme študentom dostatok času, na prípravu (pracujú individuálne, ak je to možné, v rôznych miestnostiach) Študenti prezentujú svoje návrhy a myšlienky k vopred určeným úlohám s cieľom presvedčiť partnera; Vyučujúci monituruje Učiteľ poskytne spätnú väzbu

15 Ako pracovať s autentickým textom?
Rady pre prácu s autentickým študijným materiálom Ako pracovať s autentickým textom? Úvod a prípravné aktivity PRED čítaním sú rovnako dôležité a samotné čítanie. predvídame obsah z nadpisu, kľúčových slov, obrázka, diagramu... 1. ČÍTANIE ignorujeme neznáme slová kladieme dôraz na všeobecné porozumenie zaujímame sa o kľúčové slová a frázy, kt. sú nám známe 2., 3... ČÍTANIE zameriame sa na neznáme slová a frázy spravidla neprekladáme úplne všetky výrazy Nezabúdame na spätnú väzbu: diskusia, miniprezentácia, pre a proti

16 Brighton z vtáčej perspektívy

17 Ako urobiť písanie obchodnej korešpondencie zaujímavejším?
SKÚSTE: pamäťová hra (vyučujúci postupne zotiera slová zo správy / pošty napísanej na tabuľu) doplňujúci (študenti dostanú neúplný a musia doplniť chýbajúce slová, frázy...) reťazový (študenti si v stanovenom poradí preposílajú poštu, pričom každý pridá nejakú informáciu) rýchla odpoveď (vyučujúci napíše na tabuľu , študenti sa snažia v krátkom čase písomne odpovedať)

18 Využitie pojmových máp
Učiteľ by mal najskôr vysvetliť, čo pojmová mapa vlastne je, ako ju využiť a ponúknuť názorný príklad Pojmovú mapu môžeme využiť ako: pomôcku pri prezentácii produktu pomôcku pri plánovaní mítingu pomôcku na zhrnutie a prerozprávanie textu brainstorming pred konverzačnou aktivitou

19 Ako efektívne vyučovať výslovnosť?
Nikdy nenechávame študentov čítať text nahlas bez predčítania, prípadne dostatočnej prípravy Žiaci majú radi zborové opakovanie a dril. Môžeme sa pri ňom zamerať na: jednotlivé fonémy prízvuk drilovanie slov, kolokácií, celých viet, prípadne častí textu melódiu reči asimiláciu zvukov pridávanie dramatických prvkov Nezabúdame dať študentom priestor na individuálny nácvik. Vhodné je rozmiestniť ich po triede, aby sa nerušili.

20 Všetci študenti a vyučujúci v ELC Brighton (31.7. – 11.8. 2017)


Stiahnuť ppt "Výučba obchodnej angličtiny"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google