Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV"— Prepis prezentácie:

1 MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Súčasné možnosti a perspektívy externého vzdelávania dodávateľov/producentov a používateľov štatistických údajov Seminár SCMP, 12. –

2 Úvod Aký význam má vzdelávanie v súčasnosti?
Potrebujeme vzdelávať našich zamestnancov? Prečo uplatňujeme systémový prístup v internom vzdelávaní? Potrebujeme zaviesť externé vzdelávanie? Komu bude slúžiť externé vzdelávanie? Aké formy budeme využívať v externom vzdelávaní? Ako budeme pripravovať externé vzdelávanie? Čo nám prinesie realizácia externého vzdelávania?

3 Aký význam má vzdelávanie v súčasnosti?
vzrastá význam celoživotného vzdelávania ľudí nastávajú zmeny predovšetkým vo filozofii vzdelávania profesionálne vzdelávanie zamestnancov predstavuje významnú a efektívnu formu systematického sprostredkovania informácií a poznatkov vytvára sa tlak na pracovnú spôsobilosť a kvalifikáciu pre všetky kategórie zamestnancov vrátane jednotlivých úrovní manažmentu

4 Prečo potrebujeme vzdelávať našich zamestnancov?
Vzdelávanie v rámci ŠÚ SR: má mimoriadny strategický význam patrí medzi prioritné aktivity je významným zdrojom konkurenčných výhod je aktívnym nástrojom riadenia ľudských zdrojov ŠÚ SR má vybudovaný systém interného vzdelávania s dôrazom na: manažérske vzdelávanie odborné vzdelávanie Súčasťou interného systému vzdelávania je aj: jazyková príprava rozvoj počítačových zručností

5 Prečo uplatňujeme systémový prístup v internom vzdelávaní?
vypracovaná koncepcia vzdelávania zamestnancov ŠÚ SR do roku 2007 analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb na príslušný kalendárny rok dôraz na flexibilitu a primeranú aktualizáciu vzdelávacích potrieb počas kalendárneho roka neustále rozvíjanie interného systému vzdelávania (Schola Statistica, Academia Statistica)

6 Potrebujeme zaviesť externé vzdelávanie?
ŠÚ SR ako zákaznícky orientovaná inštitúcia poskytuje kvalitné a objektívne štatistické produkty a služby s cieľom podporiť zvyšovanie informačného a intelektuálneho kapitálu zákazníkov. Statistical Capacity Master Plan odporúča nové úlohy týkajúce sa realizácie externého vzdelávania predovšetkým v rozširovaní programu vzdelávania v oblasti kľúčových štatistík (národné účty a makroekonomická štatistika, sociálna štatistika, ekonomická štatistika). Východiskovým krokom pre externé vzdelávanie môže byť zavedenie projektu Schola Statistica do systému interného vzdelávania. Schola Statistica je určená nielen pre zamestnancov ŠÚ SR, ale aj pre záujemcov z ostatných pracovísk štátnej a verejnej správy.

7 Komu bude slúžiť externé vzdelávanie?
Predovšetkým zamestnancom verejnej správy, ktorí zabezpečujú výkon štátnej štatistiky mimo rezortu ŠÚ SR (externým štatistikom) a zákazníkom – užívateľom produktov štatistiky. Perspektívne môžeme špecifikovať aj ďalšie skupiny potenciálnych účastníkov pre externé vzdelávanie.

8 Aké formy budeme využívať v externom vzdelávaní?
V rámci externého vzdelávania budeme využívať: prezenčnú formu vzdelávania (workshopy, semináre) dištančnú formu vzdelávania Predpokladáme, že externé vzdelávanie: bude mať kontinuálny charakter bude vychádzať z aktuálnych potrieb odborných oblastí štátnej štatistky

9 Ako budeme pripravovať externé vzdelávanie?
Odborné štatistické útvary aktívna účasť pri dizajne externého vzdelávania (definovanie účastníckej skupiny, tvorba obsahového zamerania a profilu absolventa vzdelávania) odborné zabezpečenie externého vzdelávania (poskytnutie lektorov v súvislosti s obsahovým zameraním externého vzdelávania) poskytnutie spätnej väzby v rámci hodnotenia externého vzdelávania Útvar externého vzdelávania analýza a identifikácia vzdelávacích potrieb koordinácia prípravy externého vzdelávania realizácia externého vzdelávania spolu s ďalšími podpornými činnosťami vyhodnotenie externého vzdelávania a získanie spätnej väzby po jeho skončení kooperácia pri implementácii prípadných navrhovaných zlepšení pre ďalšie externé vzdelávanie

10 Čo nám prinesie realizácia externého vzdelávania?
externé vzdelávanie predpokladá zadefinovanie požiadaviek na odborné, materiálno-technické, finančné zabezpečenie spolupráca vlastných zamestnancov pri realizácii externého vzdelávania zvyšuje ich odbornosť, čo sa pozitívne môže prejaviť vo výkone ich práce zapojenie vlastných zamestnancov do externého vzdelávania zohráva významnú úlohu pri rozvoji ŠÚ SR ako informačno-znalostnej inštitúcie perspektívne môžeme využívať pri externom vzdelávaní tzv. hybridný model, ktorý spája dištančné a prezenčné vzdelávanie (napr. na dištančné vzdelávanie všeobecnejšieho charakteru môžu nadväzovať krátkodobé špecializované prezenčné kurzy) v budúcnosti vytvoríme vzdelávacie štandardy v rámci realizácie externého vzdelávania (vybudovanie systému externého vzdelávania v podmienkach ŠÚ SR)

11 Kontakt: Ďakujem za pozornosť.


Stiahnuť ppt "MANAŽMENT ĽUDSKÝCH ZDROJOV"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google