Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie"— Prepis prezentácie:

1 Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie
Ministerstvo životného prostredia SR Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie

2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v programovom období Počet vyhlásených výziev k  33 vyhlásených 23 uzatvorených 10 otvorených Celkový počet schválených žiadostí k  Suma schválených žiadostí o NFP : Eur

3 Výzvy zverejnené k 20.11.2009 v programovom období 2007-2013

4 Aktuálne neuzatvorené výzvy V súčasnosti sú aktuálne nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie

5 Prijaté žiadosti o NFP podľa krajov
Stav k 

6 Prijaté žiadosti o NFP podľa krajov
Stav k 

7 Schválené žiadosti o NFP podľa krajov
zaktualizuj Stav k 

8 Schválené žiadosti o NFP podľa krajov
Stav k 

9 Regionálne aspekty Indikatívne alokácie zo ŠF a KF v € (EÚ zdroje)
Región NUTS III Indikatívne alokácie zo ŠF a KF v € (EÚ zdroje) Výška kontrahovaných prostriedkov Výška čerpaných prostriedkov zo ŠF a KF (EÚ zdroje) zo ŠF a KF (EÚ zdroje) % z celk. alokácie OP (bez TP) % z celk. kontrahovania v rámci OP (bez TP, nadregionál. a národných projektov) Odchýlka kontrahovania od indikatívnej alokácie v OP ŽP % z celkového čerpania v rámci OP (bez TP, nadregionálnych a národných projektov) A B C D E F=E/∑ E1...E8 G H=G/∑ G1....G8 1 Bratislavský kraj 199  11,25% 13,70% 2,45% 12  62.52% 2 Trnavský kraj 679  38,25% 20  31,17% -7,08% 7.96% 3 Trenčiansky kraj 52  4 Nitriansky kraj 20  5 Žilinský kraj 20,46% 47  29,00% 8,54% 20.87% 6 Banskobystrický kraj 40  7 Prešovský kraj 533  30,04% 53  26,13% -3,91% 8,65% 8 Košický kraj 25  9 Spolu 100% 303  19 

10 Najčastejšie dôvody vylúčenia žiadostí o NFP
Nesplnenie kritérií formálnej správnosti: nesplnenie kritérií oprávnenosti žiadateľa alebo aktivity nepreukázanie vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k nehnuteľnostiam nedoloženie povinných príloh nesúlad so schémami štátnej pomoci Nesplnenie kritérií odborného hodnotenia Nedostatočná výška alokácie

11 Prehľad čerpania prostriedkov z celkovej alokácie OP ŽP
Stav k

12 Stav implementácie prioritnej osi č.6 - Technická pomoc

13 Alokácia pre Technickú pomoc a prehľad schválených žiadostí o NFP
Alokácia v EUR KF ŠR Spolu 48  57  Počet schválených žiadostí o NFP 6 MŽP SR 2 SAŽP Celková výška schválených žiadostí o NFP predstavuje EUR SAŽP – EUR MŽP SR – EUR

14 Zoznam schválených žiadostí technickej pomoci pre riadiaci orgán (MŽP SR) a SAŽP
Zabezpečenie propagácie v programovom období v rámci OP ŽP (ukončený) Zabezpečenie propagácie v programovom období v rámci OP ŽP, II.etapa Technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP Zabezpečenie externých expertných služieb pre OP ŽP Personálne zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP Refundácia osobných nákladov za zamestnancov MŽP SR zapojených do riadenia a implementácie OPŽP Dobudovanie siete REPIS ako centier prvého kontaktu v regiónoch pre MŽP SR v rokoch (1.etapa) Dobudovanie siete REPIS ako centier prvého kontaktu v regiónoch pre MŽP SR v rokoch (2.etapa)

15 Hlavné použitie finančných prostriedkov v rámci projektov technickej pomoci v oblasti publicity a informovania výroba a odvysielanie 3637 spotov v rámci televíznych staníc (STV, TA3, JOJ, Markíza a regionálne TV) výroba a odvysielanie 509 rozhlasových spotov 21 regionálnych školení pre prijímateľov účasť na 4 výstavách (CONECO Bratislava, PRO EKO Banská Bystrica, Agrokomplex Nitra a AQUA Trenčín, na ktorých boli poskytované aktuálne informácie a materiály o OPŽP) 130 infodní a 2 celoslovenské konferencie pre žiadateľov

16 Ďakujem za pozornosť!


Stiahnuť ppt "Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google