Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

VYUČOVACIE METÓDY.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "VYUČOVACIE METÓDY."— Prepis prezentácie:

1 VYUČOVACIE METÓDY

2 Pojem vyučovacia metóda
spôsob, ako dosiahnuť stanovené ciele vzájomná súčinnosť učiva, učiteľa a žiaka, nepôsobí len na rozumovú stránku jedinca, ale na jeho osobnosť vôbec pôvod: gr. methodos (cesta, spôsob), . umožniť učiteľovi úspešne vyučovať a žiakovi úspešne sa učiť.

3 Vymedzenie pojmu vyučovacia metóda
Zámerné usporiadanie obsahu vyučovania, činnosti učiteľa a žiaka, ktorého cieľom je dosiahnutie stanovených výchovných a vzdelávacích cieľov, a to v súlade so zásadami organizácie vyučovania. (Stračár) Vyučovacia metóda je pedagogická, špecificky didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania, rozvíjajúca vzdelanostný profil žiaka, ktorá súčasne pôsobí výchovne, a to v zmysle výchovných a vzdelávacích cieľov, v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi (Ľ. Mojžíšek)

4 Metóda vo vzťahu - k cieľu - k obsahu - k žiakovi Stránky vyučovacej metódy: vonkajšia vnútorná

5 Klasifikácia vyučovacích metód
podľa: logického aspektu - prostriedkov, ktoré prevládajú vo vyučovaní - zdroja informácií - práce učiteľa a žiaka - počtu žiakov

6 Klasifikácia vyučovacích metód
podľa: etáp vyučovacieho procesu: 1. motivačné 2. expozičné 3. fixačné 4. diagnostické a klasifikačné

7 Funkcie vyučovacích metód
informatívne nosná formatívne účinná výchovne účinná ekonomická prirodzená svojím priebehom a výsledkami využiteľná v praxi v súlade so systémom vedy a poznávania motivačne pôsobivá, primeraná žiakovi primeraná učiteľovi hygienická

8 Logické postupy učenia – metódy logického postupu
- vnútorná stránka metódy analýza syntéza indukcia dedukcia genetický (vývinový) postup dogmatický postup porovnávanie (synkritický) postup analógia (podobnosť)

9 vzbudenie záujmu o učebnú činnosť vnútorné motívy vonkajšie motívy
1. Motivačné vzbudenie záujmu o učebnú činnosť vnútorné motívy vonkajšie motívy

10 1. Motivačné vstupné motivačné metódy: motivačné rozprávanie motivačný rozhovor motivačná demonštrácia problém priebežné motivačné metódy: motivačná výzva aktualizácia obsahu učiva pochvala, povzbudenie a kritika

11 1. Motivačné FOCUS (G.Petty) F = fantázia O = ocenenie C = ciele U = úspech S = zmysel (čes. smysl)

12 2. Expozičné 2.1 Metódy priameho prenosu poznatkov 2.1.1 monologické
Rozprávanie – učiteľ využíva vtedy, ak učivo nie je náročné, ak má predovšetkým výchovné poslanie, je zamerané prevažne na predstavy, city a fantáziu žiakov. Opis – žiaci sú zoznamovaní s charakteristickými znakmi predmetu alebo javu, je spojený s pozorovaním, dôležitý je plánovitý, systematický postup a sústredenie pozornosti na podstatné znaky. Vysvetľovanie – učiteľ využíva vtedy, keď je učivo náročné, keď iná metóda by bola neúčinná alebo časovo zdĺhavá, objasňuje rozličné zovšeobecnenia, spestrované využívaním pomôcok: obrazy, náčrty, ukážky predmetov, ... Prednáška - metóda uplatňovaná na vysokej škole, vyučujúci v ucelenej podobe zoznamuje žiaka s učivom,

13 2. Expozičné 2.1.2 dialogické Rozhovor – aktivizuje žiakov, uplatňujeme ho, ak u žiakov predpokladáme predbežné vedomosti, žiadúcu slovnú zásobu, ak si to vyžaduje priebeh vyučovania alebo povaha učiva. sokratovský, heuristický (objavovateľský) Beseda/diskusia – spoločné riešenie jednej alebo viacerých otázok celým kolektívom triedy, Dramatizácia – bezprostredne pôsobí na detské vnímanie a navodzuje citový vzťah detí k preberanému učivu, má charakter hry s veľkým didaktickým účinkom. Brainstorming Brainwriting Phillips 66 Vytváranie pojmových (myšlienkových, mentálnych máp)

14 2. Expozičné 2.2 Metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov Demonštračné Pozorovanie Manipulácia s predmetmi

15 2. Expozičné 2.3 Metódy problémové Problémová Projektová
2.4 Metódy samostatnej práce a autodidaktické metódy Samostatná práca s knihou Samostatná práca v laboratóriu Samostatné štúdium Samostatné štúdium s využitím techniky 2.5 Metódy mimovoľného učenia preberanie názorov, postojov, záujmov, napodobňovanie činností

16 3. Fixačné - slúžia na dotváranie a spresňovanie vedomostí žiakov. 3.1 Metódy opakovania a precvičovania vedomostí a spôsobilostí ústne opakovanie učiva žiakom metóda otázok a odpovedí - katechetická metóda písomné opakovanie opakovací rozhovor opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry domáca úloha

17 3. Fixačné 3.2 Metódy precvičovania a zdokonaľovania zručností
motorický tréning metóda kontrastu

18 POJMY: diagnóza hodnotenie klasifikácia FUNKCIE: motivačná didaktická
4. Diagnostické POJMY: diagnóza hodnotenie klasifikácia FUNKCIE: motivačná didaktická výchovná

19 4. Diagnostické 4.1 Klasické didaktické diagnostické metódy
Ústne skúšky Písomné skúšky Praktické skúšanie Didaktické testy Výkonové skúšky 4.2 Malé formy vedeckovýskumných diagnostických metód pozorovanie žiaka rozbor žiackych prác exploračné metódy klasifikácia

20 4. Diagnostické 4.3 Metódy triedenia diagnostických údajov
- získané údaje treba analyzovať, syntetizovať, systematizovať, a tak dospieť ku komplexnému hodnoteniu. 4.4 Metódy vyhodnocovania a zovšeobecňovania diagnostických údajov - hľadanie a vysvetlenie vzájomných súvislostí, podstaty, - proces sa završuje interpretáciou a zovšeobecnením. 4.5 Slovné hodnotenie - má veľkú výpovednú hodnotu, motivujúci účinok, žiak nepociťuje strach zo zlej známky, odstraňuje normatívnosť hodnotenia, prispieva k humanizácii vzdelávania

21 Použitá a odporúčaná literatúra
Petlák, E.:Všeobecná didaktika. Bratislava, Vydavateľstvo IRIS, 1997, 275 s., ISBN Turek, I.: Didaktika. Bratislava: Iura Edition, 2008, 596s., ISBN Baďuríková, Z. a kol.: Školská pedagogika. Univerzita Komenského v Bratislave, 256 s., ISBN Obdržálek, Z. a kol.: Didaktika pre študentov učiteľstva základnej školy. Univerzita Komenského v Bratislave, 1.vydanie, 180 s., 2003, ISBN Kalhous, Z.; Obst, O.: Školní didaktika. Portál, Praha, 2002, 448s., ISBN X.


Stiahnuť ppt "VYUČOVACIE METÓDY."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google