Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Koncepcia a kompetencie komôr / lekárnikov, lekárov, sestier/

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Koncepcia a kompetencie komôr / lekárnikov, lekárov, sestier/"— Prepis prezentácie:

1 Postup „lége artis” a inštitucionálne kompetencie /para/ účastníkov zdravotníckeho trhu

2 Koncepcia a kompetencie komôr / lekárnikov, lekárov, sestier/

3 Za hlavné úlohy komory považujeme:
Registračná úloha pozostáva       - od dňa nadobudnutia odborného vzdelania / fakulty/ berie absolventa do registra ( povinnosť školy oznámiť )      - spolupracuje pri tvorbe vzdelávacích programov inštitucionálneho pre a postgraduálneho vzdelávania,           Neinštitucionálne vzdelávanie :       - organizovanie vlastných akcií / semináre a odborné stretnutia/      - akreditácie a odporúčania seminárov a školení, kongresov atď. vhodných pre povinný odborný rast       - publicistická činnosť v rámci neinštitucionálneho vzdelávania

4 Za hlavné úlohy komory považujeme:
Dohodovacie konanie - účasť (nie rozhodovacia) v prípade pri stanovovaní cien DRG a pravidelných kontrol u chronických pacientov / medzi lôžkovými zariadeniami a nákupcami služieb základného balíka / - účasť rozhodovacia pri stanovení cien PAS, ŠAS medzi poskytovateľmi a nákupcami - účasť rozhodovacia pri posudzovaní postupu „lege artis“

5 Za hlavné úlohy komory považujeme:
Spolupráca na tvorbe zákonov - spolupráca pri legislatívnom procese, posudzovanie zákonov, pripomienkovanie, príprava vlastných návrhov zákonov, ( ale nie zákonodarná kompetencia ), povinnosť vlády, alebo parlamentu rokovať o takomto návrhu s komorou - spolupráca pri vypracovávaní zákonov a podzákonných noriem - spolupráca pri tvorbe a úprave odborných programov podľa daného odboru Licencie - obligatórne vydávanie licencii, každému kto spĺňa podmienky - odoberanie licencii za vopred dohodnutých pravidiel

6 Za hlavné úlohy komory považujeme:
Rozhodcovské a etické konanie - posudzovanie prípadov v oblasti etiky a odbornosti - čestný súd , disciplinárny dohľad a konanie - zastupovanie pred súdmi v súvislosti s výkonom povolania

7 Za hlavné úlohy komory považujeme:
Akreditácia zariadení - obligatórna spolupráca pri akreditácii zariadení a inštitúcii ( napr. vzdelávacích) hlavne v posudzovaní otázok, či zariadenie vyhovuje podmienkam, resp. je schopné vytvárať podmienky pre správnu prax (prax lége artis) - mandatórna účasť pri odoberaní licencii zariadeniam a inštitúciám - mandatórna účasť pri kontrolnej činnosti ( ÚKOD) 8. Manažment pacienta

8 Profesijné združenia a únie
Právne postavenie a organizačná štruktúra NGO / neziskové občianske združenia/ Úlohy: - účasť v Tripartite za zamestnávateľov - školenia a akcie mimo neinštitucionálneho vzdelávania       - mandatórna ochrana svojich členov

9 Hlavní odborníci resp. odborné spoločnosti SLS
    - hlavní odborníci budú platení ÚKODom / UKOD = Úrad pre kontrolu a dohľad/ v rámci nezávislého auditu poskytovania služieb - odborné spoločnosti budú „generovať“ hlavných odborníkov, delegovať ich do UKOD a budú sa podieľať pri riešení okolo postupu „lege artis“ cestou hlavných odborníkov

10 ÚKOD ( Úrad pre kontrolu a dohľad) Úloha štátu
    Štát bude musieť vytvoriť podmienky pre vznik nezávislej a autonómnej kontroly, ktorá bude organizovaná v ÚKOD a bude mať hlavne tieto úlohy: 1. kontrolovať úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe definovaného štandardu 2. kontrolovať úroveň poskytovania prevencie na základe definovaného štandardu 3. kontrolovať spravovanie financií na BBP nákupcami služieb v regióne1 4. kontrolovať postup „lege artis“ 5. kontrolovať liekovú politiku 1 V inom variante uvažujeme s kontrolou financií cestou ÚFT

11 Financovanie ÚKOD:     Povinným odvodom nákupcu služieb podľa kmeňa občanov, alebo predpísaného poistného

12 ÚKOD bude pozostávať A: Hlavní odborníci
·        hlavný patológ - audítor lekárskej činnosti ·        hlavný farmaceut ·        hlavný štatistik ·        hlavní odborníci z jednotlivých odborov ·        civilná ochrana ·      audit a rozhodcovská činnosť ( za povinnej účasti komory a profesijných združení) ·       kontrola grantovej agentúry B: Zdravotnícky dohľad ( z dnešných ŠZU) ·        mikrobiologická služba ·        epidemiologická služba ·        hygienická služba ·        kontrola potravín2 a ich výroby C: Akreditačná agentúra ·      udeľovanie akreditácii poskytovateľom ·  udeľovanie akreditácii pre postgraduálne vzdelávanie kontrola akreditovaných pracovísk D: Kontrola zdravotníckych pokladníc ·        hlavný finančný kontrolór ( alebo táto činnosť bude na ÚFT) ·        kontrola a registrácia liečiv ( bude transformovaný z dnešného Štátneho ústavu ( ŠÚKL) E: Zdravotnícka štatistika a informácie ·        ( transformáciou z dnešného ÚZIŠ ) 2 Doteraz štátna veterinárna správa

13 Štátny tajomník pre legislatívu Vedúci úradu + kancelárie
MINISTER Štátny tajomník pre legislatívu Vedúci úradu + kancelárie Štátny tajomník pre zahraničie Sekcia pre styk so svetovými org. hospodárska správa Styk s verejnosťou Sekcia zdravotnej legislatívy Styk s ÚOŠS Sekcia pre granty, vedu a výskum Sekcia finančnej legislatívy ÚKOD Hlavní odborníci Zdravotnícky dohľad Akreditačná agentúra Kontrola zdravotníckych pokladníc Zdravotnícka štatistika a informácie


Stiahnuť ppt "Koncepcia a kompetencie komôr / lekárnikov, lekárov, sestier/"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google