Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Princípy fungovania medicínskych prístrojov

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Princípy fungovania medicínskych prístrojov"— Prepis prezentácie:

1 Princípy fungovania medicínskych prístrojov

2 Klasifikácia *metódy biochemické (krvné testy, testy na obsah minerálov,...) *metódy fyzikálne
♥Mechanické ♥Elektrické ♥Elektromechanické ♥Optické a optoelektrické ♥Ultrazvukové(dopplerovské)metódy ♥Rontgenove zobrazovacie metódy ♥Metódy nukleárnej medicíny ♥Magnetické zobrazovacie metódy ♥Kombinácia metód (biochem.+fyzik.)

3 Elektrické metódy ♥ Elektrokardiografia(EKG)
Hodnotí elektrické potenciály srdca Snímanie-z povrchu kože končatín(4 elektródy) a hrudníka(6 elektród) ♥ Elektroencefalografia(EEG) Hodnotí elektrické potenciály mozgu Snímanie- z povrchu hlavy systémom elektród Hodnotí sa frekvencia a amplitúda vĺn(rytmov)

4 Optické a optoelektrické metódy
♠ Mikroskopia Klasický svetelný mikroskop Zväčšuje predmety pomocou presvecovania svetlom Zväčšuje zorný uhol predmetov Zlož. Z OBJEKTÍVU A OKULÁRU ♠Elektrónový mikroskop Zobrazuje predmety v submikroskopickej oblasti Na presvecovanie preparátu využíva prúd elektrónov(nie svetlo) Zdroj= prúdu- elektrónové delo Okulár sa u elektrón. Mikroskopu nazýva projektív ♠ Fibroskopia umožňuje vyšetrenie dutých orgánov(žalúdok, dvanástnik, moč. mechúr...) Fibroskop- dlhá ohybná trubica, na strane lekára je okulár a zväzok tenších dutých trubíc tzv. zväzkov napr. osvetlovacie zväzky Pracovný kanál- vysunutie bioptických klieštikov- zobratie vzorky tkaniva z orgánu

5 Ultrazvukové(dopplerovská)metóda
Sonografický prístroj ♣Zvuk- mechanická tlaková energia o frekvencii vlnenia medzi Hz rýchlosť šírenia vĺn vo vzduchu 330/ms nešíri sa vo vákuu -nie sú tu častice vzduchu kt. by ho rozkmitali ♣Infrazvuk- má frekevenciu vlnenia pod 16 Hz počujeme ho ako jednotlivé hlboké zvukové údery ♣Ultrazvuk- frekevencia vlnenia nad Hz človek ho nevníma tak ako zvieratá(netopier, pes, kôň) ale ako delfín áno najlepšie sa šíri v tuhých látkach (ako vzduch) horšie v kvapalinách a najhoršie vo vzduchu Dopplerov princíp: Ak dopadne akustická vlna na dve prostredia s rôznou schopnosťou pohlcovať a odrážať zvuk, časť energie sa odrazí a časť zvukovej energie prejde. Na základe vyhodnocovania odrazu akustickej vlny sa dá zobraziť tvar a vypočítať veľkosť orgánu. Dopplerov priníp využíva prístroj sonografický

6 Rontgenové metódy ♦Skiagrafia ♦Skiaskopia
Rtg.žiarenie: objavené C.W.Röntgenom v r Nobelova cena v r Ide o ionizujúce, neviditeľné žiarenie, nebezpečné pre živé organizmy pre tvorbu el. nabitých iónov. Je to elmg. vlnenie fotoelektrónov (ako viditeľné svetlo), ale s veľmi krátkou λ = 0.05 ηm Ochrana: olovené zástery, krátka expozícia, dozimetria Max. dávka za rok je 5 mSv/, pre stochastické a 50mSv pre deterministické účinky Rtg. žiarenie môže byť tzv. charakteristické ( závisí od materiálu ANÓDY) a žiarenie brzdné. RTG obraz je tieňový obraz určitého orgánu, pričom čierno-biely kontrast obrazu veľmi závisí od odstupňovanej absorbcie rtg žiarenia tkanivom, čo má za následok odstupňované zčernanie rtg. filmu. ♦Skiagrafia ♦Skiaskopia ♦Klasická a počítačová tomografia

7 Rontgenové žiarenie

8 Metódy nukleárnej medicíny
Gamagrafia- izotopové vyšetrenia látky žiaričov(rádioizotopov) sa vpravia do krvi, látky sa hromadia v orgáne kt. sa vyšetruje, látky vyžarujú ionizujúce žiarenie kt. sa deteguje gama-kamerou dajú sa zistiť zápaly, nádory štítnej žľazy Diagnóza- nádory, zápaly pečene Ionizujúce žiarenie v jadre atómov- zobraz .orgánov Gama kamera

9 Magnetické zobrazovacie metódy
♦ Pozitrónová emisná tomografia - neinvazívna zobrazovacia tomografická metóda - využíva rádionuklidy, kt. vyžarujú kladne nabité častice- pozitróny - pozitróny reagujú s elektrónmi atómového obalu tkaniva a dochádza k anihilácii hmoty - častíc - energia z anihilácie sa vyžiari v podobe fotónov - tieto fotóny sa zachytávajú tzv. scintilačnými detektormi a na obrazovke sa vytvorí obraz orgánu vo vrstvách ♦Nukleárna magnetická rezonančná tomografia -metóda nevyužíva rtg. žiarenie, ale magnetický rezonančný signál (MRS) . -tento vzniká na základe rozkmitania protónov v jadrách atómov prvkov (C, P, Ca, Na), s nepárnym počtom protónov a ich následnej relaxácie (deexcitácia). -najprv sa na tkanivá pôsobí NF magnetickým poľom z elektromagnetu a potom VF magnetickým poľom z rádiofrekvenčných cievok (to vedie ku Precesii). -potom sa náhle vypne VF magnetické pole z rádiofrekvenčných cievok.Protóny sa vracajú na svoje pôvodné sféry v jadre atómov a rozdiel energie sa vyžiari ako MRS.

10 Ďakujem za pozornosť ☺


Stiahnuť ppt "Princípy fungovania medicínskych prístrojov"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google