Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Gymnázium J.G.Tajovského Kvantová mechanika Doplnok

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Gymnázium J.G.Tajovského Kvantová mechanika Doplnok"— Prepis prezentácie:

1 Gymnázium J.G.Tajovského Kvantová mechanika Doplnok
Vypracovali Martin Kňažek Róbert Sobota Trieda: 3.B

2 Úvod do kvantovej mechaniky častíc
Interakcia, anihilácia Rozdelenie častíc podľa interakcií: elektromagnetická gravitačná silná slabá Delenie na leptóny, hadróny Pauliho vylučovací princíp

3 Opis vlastností častíc
Hmotnosť m Doba života τ Leptónové číslo Le, Lμ, Lτ Spin Podivnosť S Elektrický náboj q Pôvab c Baryónové číslo B Krása b

4 Klasická klasifikácia elementárnych častíc

5 Leptóny Hadróny Neutrón Protón Kvarky a gluóny

6 Determinizmus a pravdepodobnostný popis mikroskopických javov, hustota pravdepodobnosti, testovanie hypotéz Typické rozmery, časové intervaly a fyzikálne jednotky: Dĺžka:   1fm = m. Čas: , typický jadrový čas je s = =1 fm.c-1 Energia: 1eV = J, E0 = mp.c2 = 1, kg . ( m.s-1 )2 = 1, J = =0,94. 10–9 eV ≈ 1 Hmotnosť

7 Vývoj Častíc

8 Urýchlovače častíc Lineárne Synchrotrón určenie ich energie
Detektory – ciele:   identifikovanie častíc určenie ich energie určenie ich smeru

9 Fyzikálne veličiny používané k popisu fyzikálnych procesov prebiehajúcich pri zrážkach elementárnych častíc pri vysokých energiách Hmotnosť: z LT: , pričom Ak je sústava v pokoji, platí E = m0c2 , p = 0 => => , získali sme E = γ m0 , dosadením za γ dostaneme: , p = - γ β m0

10 Používa sa aj relativistický variant: E2 – p2c2 = m02c4
Vyjdeme z celkovej energie E2 = p2 c2+ m02c4 Dokázali sme, že , platí relativistický vzťah medzi p a E Priečna hmotnosť ,

11 Detektory Rozdelenie:
dráhové detektory na určovanie trajektórie nabitých častíc kalorimetre na určovanie energie nabitých aj neutrálnych častíc

12 Každý komponent testuje špeciálnu oblasť vlastností častíc
Princíp určenia znamienka častice: Princíp vypočítania hybnosti:

13 Počítačová rekonštrukcia zrážky:

14 Príloha a dalšie doplnky k danej problematike

15 Vnútorný dráhový detektor (ITS)
Fotónový spektrometer (PHOS) Detektor na identifikáciu častíc

16 Detektor na identifikáciu častíc s vysokou rýchlosťou
Miónový spektrometer

17 Ďakujeme vám za pozornosť


Stiahnuť ppt "Gymnázium J.G.Tajovského Kvantová mechanika Doplnok"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google