Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Elektromagnetické vlnenie v praxi:

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Elektromagnetické vlnenie v praxi:"— Prepis prezentácie:

1

2 Elektromagnetické vlnenie v praxi:
pri prenose rozhlasového alebo televízneho vysielania, svetlo. Elektromagnetické vlnenie je dej, pri ktorom sa elektro- magnetická energia prenáša zo zdroja k spotrebiču.

3 - - Zdroj elektromagnetického vlnenia + +
je kmitajúci elektromagnetický oscilátor. - + - + Energia elektrického poľa nabitého kondenzátora sa mení na energiu magnetického poľa cievky a naopak...

4 Prenos elektromagnetickej energie
1. Pri nízkych frekvenciách, f = 50Hz: dvojvodičové vedenie spotrebič NFG Napätie na spotrebiči má v každom okamihu rovnakú hod- dnotu ako napätie zdroja. Napätie je len funkciou času.

5 Prenos elektromagnetickej energie
2. Pri vysokých frekvenciách, f ~ GHz: dvojvodičové vedenie spotrebič VFG Napätie na spotrebiči je funkciou času a funkciou vzdiale- nosti spotrebiča od zdroja napätia. Dej má charakter vlnenia.

6 Priebeh napätia u od vzdialenosti x ...
1. Pri nízkych frekvenciách f1 2. Pri vysokých frekvenciách f2 > f1 Nízka frekvencia znamená väčšiu vlnovú dĺžku.

7 Prenos elektromagnetickej energie
Rýchlosť šírenia elektromagnetického vlnenia je: c = 2, m.s-1. G Vlnová dĺžka pri frekvencii 50 Hz: Pre bežné vzdialenosti medzi zdrojom a spotrebičom je zmena napätia v závislosti od dĺžky zanedbateľná.

8 Prenos elektromagnetickej energie pre f ~ GHz
Vedenie je jednorozmerná sústava s rozloženými para- metrami. G Rovnica postupnej elektromagnetickej vlny u - okamžité napätie medzi vodičmi vo vzdialenosti x od zdroja vlnenia v čase t.

9 Ak je dĺžka vedenia porovnateľná s vlnovou dĺžkou
elektromagnetickej vlny, má prenos elektromagne- tickej energie charakter vlnenia. Napätie na spotre- biči je funkciou času a vzdialenosti medzi zdrojom a spotrebičom. Ak je dĺžka vedenia oveľa menšia ako vlnová dĺžka elektromagnetickej vlny, napätie na spotrebiči má v každom okamihu rovnakú hodnotu ako napätie zdroja, celý dej má charakter kmitania.


Stiahnuť ppt "Elektromagnetické vlnenie v praxi:"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google