Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Hlasovacie zariadenie alebo čo sa práve deje v žiakovej mysli

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Hlasovacie zariadenie alebo čo sa práve deje v žiakovej mysli"— Prepis prezentácie:

1 Hlasovacie zariadenie alebo čo sa práve deje v žiakovej mysli
Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

2 O čom budeme hovoriť Načo je dobré hlasovanie vo vyučovaní slovenčiny?
V čom je spätná väzba získaná pomocou hlasovacieho zariadenia špecifická oproti iným formám spätnej väzby v škole? V akých vyučovacích aktivitách môžeme hlasovanie použiť?

3 Načo je dobré hlasovanie vo vyučovaní slovenčiny?
Interwrite PRS Interwrite Cricket RF Interwrite PRS Virtual Clicker Interwrite PRS RF rýchlo overovať vedomosti študentov formou didaktických testov orientácia na výsledok učenia

4 Orientácia na proces učenia sa
získavanie správy o tom: aká je východisková poznatková štruktúra žiaka, nové informácie sa spájajú s už osvojenými poznatkami ako sa žiak učí ako uvažuje, ako rozumie učiteľovmu výkladu čítanému textu.

5 Nazrime do žiakovej mysle

6 diagnostika

7 Názor Postoj výroky, o ktorých si myslíme, že sú pravdivé
kognitívna dimenzia poznatky, ktoré sa viažu k istému objektu emocionálna dimenzia pocity vo vzťahu k objektu konatívna dimenzia sklon k istému spôsobu správania sa

8 Hlasovanie ako prostriedok aktívneho učenia sa
Sprievodca predpovedí Čo viem – čo som sa naučil – čo chcem vedieť Štruktúrované čítanie

9 Sprievodca predpovedí
Cieľ: aktivizovať predchádzajúce poznatky udržiavať pozornosť pri práci s textom, pri vyvodzovaní učiva vytvoriť most medzi doterajšími a novými poznatkami hľadanie dôkazov na potvrdenie predpovedí, resp. oprava chybných predstáv

10

11 Čo už viem  Čo nové som sa naučil + Čo chcem vedieť
Oživenie poznatkov, ktoré o téme žiaci už majú Učenie je spájanie skôr získaných poznatkov s novými Žiaci samostatne formulujú, čo nové sa naučili Učenie je akt zmeny Žiaci formulujú otázky, na ktoré by chceli získať odpoveď, ale v texte ich nenašli Učenie je proces

12 Z. Hirschnerová – J. Kesselová – M. Sedláková: Slovenský jazyk pre 3
Z. Hirschnerová – J. Kesselová – M. Sedláková: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ ukážka z učebnice

13 Štruktúrované čítanie
žiaci si prečítajú časť textu  vyslovia svoju predstavu o jeho pokračovaní najdôležitejší je argument, prečo si to myslia argument je opretý o porozumenie zmyslu prečítaného textu cieľ: z uvedených informácií vybrať tie, ktoré slúžia na podporu vlastného názoru

14 Spätná väzba? Nič nové...

15 učenie – akt zmeny v porovnaní so sebou samým
s hlasovacím zariadením pracujú všetci žiaci odrazu výsledky diagnostiky sú známe hneď učiteľ je odbremenený od opravy testov alebo vyhodnocovania dotazníkov v grafickej podobe žiaci môžu sami sledovať posun vo svojich názoroch alebo vedomostiach učenie – akt zmeny v porovnaní so sebou samým

16 Typy hlasovania z formálneho hľadiska
výber z dvoch možností výber z viacerých možností výber z Likertovej škály úplne nesúhlasím – nesúhlasím – neviem – súhlasím – úplne súhlasím princíp sémantického diferenciálu dobrý zlý

17 Typy hlasovania z funkčného hľadiska
Hlasovanie ako prostriedok na: prehĺbenie porozumenia textu zisťovanie názorov a postojov testovanie žiackych hypotéz aktívne vyvodzovanie nového učiva diagnostiku vedomostí e-variant pravopisných cvičení

18 ukážka Krtí rozum

19 a) Vzal oba hrnce, pretože boli staré a zničené.
b) Vzal oba hrnce, pretože chcel urobiť poriadok okolo domu. c) Vzal oba hrnce, aby ich použil ako ochranu pred žihľavou. d) Vzal oba hrnce, aby do nich poukladal naoberané marhule.

20 a) Krt vyliezol spopod hrncov.
b) Krt nemal pod hrncami dosť vzduchu, a preto zahynul. c) Krt bol pod hrncami, spokojne spal a chlapec ho mohol ukázať dedovi. d) Krt si urobil podzemnú chodbičku a ušiel.

21 a) plný prvý sladký žihľavový
b) plný drobný väčší utekať c) marhuľa drobný sladký bosý d) nízky menší celý žihľava starý e) čerstvý drobný sladký bosý väčší

22 Je pravda, že všetky akostné prídavné mená sa dajú stupňovať?
áno nie

23 Akostné prídavné mená Dá sa prídavné meno stupňovať? Dá sa utvoriť prídavné meno s citovým zafarbením? Dá sa k prídavnému menu utvoriť slovo s opačným významom? nízky nižší, najnižší nizučký, nizulinký vysoký sladký bosý čerstvý celý

24 Funkcia hlasovacieho zariadenia
na aktivizáciu myslenia na udržiavanie pozornosti počas čítania textu na prejavenie názoru schopnosť predvídať text je indikátorom miery porozumenia textu Štruktúrované čítanie Úloha na rozvíjanie flexibility myslenia Obohacovanie aktívnej lexiky o frazémy s adjektívami Aplikačné cvičenie na odlišovanie akostných adjektív Tabuľka sémantických prvkov


Stiahnuť ppt "Hlasovacie zariadenie alebo čo sa práve deje v žiakovej mysli"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google