Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Ing. Stela Jendrišáková, PhD. CVRV – VÚTPHP Piešťany Mládežnícka 36

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Ing. Stela Jendrišáková, PhD. CVRV – VÚTPHP Piešťany Mládežnícka 36"— Prepis prezentácie:

1 Možnosti využitia pôdy na nepotravinárske účely- pestovanie rýchlorastúcich energetických drevín
Ing. Stela Jendrišáková, PhD. CVRV – VÚTPHP Piešťany Mládežnícka 36 Banská Bystrica

2 Funkcie poľnohospodárskej pôdy: -produkčné -ekologické -ekonomické
Podmienky využitia potenciálu pôdy na tvorbu zisku: poznanie potenciálnych možností ekonomickej rentability produkčných blokov podľa pestovania jednotlivých poľnohospod. plodín

3 Zdroj: VÚPOP

4 Rýchlorastúce dreviny
Produkcia biomasy na výrobu energie- alternatíva využitia poľnohosp. pôdy- nerentabilnej na výrobu potravín Hlavné typy zdrojov biomasy rýchlorastúcich drevín: vŕba, topoľ, jelša, agát Rýchlorastúce dreviny dokážu vyprodukovať vysoký objem biomasy z pestovateľskej plochy

5 Interval medzi výsadbou a ťažbou rýchlorastúcich drevín: oproti energetickým lesom podstatne kratší (2 - 5 rokov) Obnova výsadby: po rokoch

6 Určenie vhodnej lokalizácie rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde
1. Analýza produkčného potenciálu BPEJ a typologicko-produkčných kategórii poľnohosp. pôdy 2. Rešpektovanie podmienky nevyužívania primárnej poľnohospodárskej pôdy 3. Aplikovaný prístup - založený na eliminácii tlaku na najprodukčnejšie pôdy a stimulovaní záujemcov o zapojenie nevyužívaných plôch (hlavne mimo LPIS) do systému racionálneho využitia

7 Energetická politika Európskej únie
Energetické opatrenia majú viesť ku zvýšeniu podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetike

8 Podopatrenie PRV : „Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín“
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 schválený Vládou SR 21. marca 2007 Podopatrenie PRV : „Založenie porastov rýchlo rastúcich drevín“

9 Cieľ: 1. Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie 2. Zmierňovanie klimatických zmien

10 Ďakujem za pozornosť Ing. Stela Jendrišáková, PhD.
CVRV – VÚTPHP Piešťany Mládežnícka 36 Banská Bystrica


Stiahnuť ppt "Ing. Stela Jendrišáková, PhD. CVRV – VÚTPHP Piešťany Mládežnícka 36"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google