Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ LK 22,20.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ LK 22,20."— Prepis prezentácie:

1 Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ LK 22,20

2 K R S T Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy,
Levočská 10, Spišská Nová Ves

3 Boh prijíma človeka Človek prijíma
za svojho Boha za svojho Syna Otca a osvojuje si identitu syna / dcéry Boh sa daruje človekovi Človek sa daruje Bohu, ako milujúci ženích ako milujúca nevesta svojej neveste ženíchovi

4 Krst - obojstranná zmluva
Boh sa zaväzuje, že zadarmo daruje človekovi Božie synovstvo. Boh túto zmluvu s človekom uzavrel na kríži, v Krvi Ježiša Krista Človek v krste prijíma dar a vstupuje do vzťahu lásky s osobou živého Boha. Zmluva vyjadruje záväznosť tohto vzťahu

5 Krst – základ kresťanského života
Je vstupnou bránou do života v Duchu Bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam

6 Účinok krstu Sme oslobodení od hriechu (odpúšťajú sa všetky hriechy)
Znovuzrodení ako Božie deti Stávame sa Kristovými údmi, sme včlenení do Cirkvi (stávame sa chrámom Ducha Svätého, máme účasť na Kristovom kňazstve) Dostávame účasť na jej poslaní Krst nás očisťuje, posväcuje a ospravodlivuje

7 Význam Krstu Krst – latinsky Babtismus, grecky Babtizein – znamená ponoriť Ponorenie symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu smrť Kúpeľ znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom (naznačuje a spôsobuje narodenie z vody a D.S.)

8 Predobrazy krstu v SZ Predobrazy krstu v NZ Noemova archa
Abrahámov prechod cez Jordán Prechod cez Červené more Predobrazy krstu v NZ Kristov prebodnutý bok

9 Posväcujúca milosť Pomáha v Boha veriť, dufať a milovať ho
Pomocou darov Ducha Svätého umožňuje žiť a konať pod vplyvom Ducha Svätého Pomocou morálnych čností umožňuje rásť v dobrom

10 Piliere duchovnej výchovy (dieťaťa)
Živá a žitá viera rodičov Fungujúca rodina (rodina je povolaná byť obrazom Boha a Cirkvi pre svoje dieťa)

11 Nástroje duchovnej výchovy (dieťaťa)
Atmosféra rodiny ako zrkadla Cirkvi a Sv. Trojice Žitá a odovzdávaná duchovná skúsenosť rodičov, kňazov.. Slobodu rešpektujúca výchova svedectvom a pozvaním

12 Ciele duchovnej výchovy (dieťaťa)
VIERA – nie zvyky alebo folklór.. Cieľom viery je osobný vzťah dôvery a lásky k živému a osobnému Bohu

13 Ďakujem za pozornosť http://www.dkuspis.sk
Mgr. Marián Majzel metodik DKU Spiš.


Stiahnuť ppt "Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: "Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.“ LK 22,20."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google