Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Školiteľ: Ing. Helena Fidlerová, PhD.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Školiteľ: Ing. Helena Fidlerová, PhD."— Prepis prezentácie:

1 Školiteľ: Ing. Helena Fidlerová, PhD.
Návrh využitia metódy AHP a softvéru Expert Choice pri minimalizácií odpadu z obalov v procese udržateľného balenia v podniku PRÁCA ŠVOČ Školiteľ: Ing. Helena Fidlerová, PhD. Trnava Bc. Jozefína Pazinová

2 Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. LPP : „Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR).“ Práca je tiež súčasťou schváleného projektu KEGA č. 037STU-4/2012 „Implementácia predmetu „Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo na druhom stupni štúdia na MTF STU Trnava.“ 2/30

3 Cieľ práce Cieľom práce študentskej vedeckej odbornej činnosti je navrhnúť využitie metódy AHP a softvéru Expert Choice pri minimalizácii objemu odpadu v procese balenia v podniku Potravinárske strojárne Svidník a.s. 3/30

4 Obsah práce Úvod 1 Základné pojmy v logistike
2 Analýza súčasného stavu 3 Návrh na zlepšenie v podniku PSS, a.s. 4 Zhodnotenie prínosu navrhnutého opatrenia Záver 4/30

5 1 Základné pojmy v logistike
Multikriteriálne rozhodovanie - populárny nástroj pri rozhodovacom procese, - metóda komplexného hodnotenia alternatív riešenia, - minimalizácia stupňa subjektivity pri výbere riešenia. Najznámejšou je AHP metóda. 5/30

6 1 Základné pojmy v logistike
AHP Analytická hierarchická metóda - rieši komplexné rozhodnutia , - založená na párovom porovnaní, - výber najoptimalnejšieho variantu riešenia. V súčasnosti sa pri riešení metódou AHP používa počítačový softvér Expert Choice. 6/30

7 1 Základné pojmy v logistike
Expert Choice - podporuje rozhodovanie, - výber najoptimalnejšieho riešenia z možných alternatív, - hierarchické rozloženie alternatív riešenia na kritéria, - pridelenie priorít jednotlivým kritériám. 7/30

8 2 Analýza súčasného stavu
Podnik Potravinárske strojárne Svidník a.s. patrí k výrobcom strojov na spracovanie: - mäsa, - pivovarov, - tlakových a netlakových nádrži. 8/30

9 2 Analýza súčasného stavu
Obalové hospodárstvo 9/30

10 2 Analýza súčasného stavu
Odpadové hospodárstvo 10/30

11 2 Analýza súčasného stavu
Softvér Expert Choice uplatním pri výbere paketovacieho lisu na minimalizáciu odpadu z obalov vstupných surovín v podniku PSS a.s. 11/30

12 3 Návrh na zlepšenie v podniku PSS a.s.
Hlavný cieľ Výber paketovacieho lisu na minimalizáciu odpadu z obalov. Varianty 1. Lis HENNLICH 150 2. Lis MacFab 150 3. Lis PLK 151 12/30

13 3 Návrh na zlepšenie v podniku PSS a.s.
Kritéria: 13/30

14 3 Návrh na zlepšenie v podniku PSS a.s.
Párové porovnanie variantov riešenia: 14/30

15 3 Návrh na zlepšenie v podniku PSS a.s.
Párové porovnanie variantov riešenia a kritéria 15/30

16 3 Návrh na zlepšenie v podniku PSS a.s.
Rozhodovací strom s váhami kritérií 16/30

17 3 Návrh na zlepšenie v podniku PSS a.s.
Vyhodnotenie výberu paketovacieho lisu 17/30

18 Ďakujem Vám za Vašu pozornosť!


Stiahnuť ppt "Školiteľ: Ing. Helena Fidlerová, PhD."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google