Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Správa mládeže 2018 Zamestnanosť Miroslav Hajnoš

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Správa mládeže 2018 Zamestnanosť Miroslav Hajnoš"— Prepis prezentácie:

1 Správa mládeže 2018 Zamestnanosť Miroslav Hajnoš
Bratislava,

2 Miera evidovanej nezamestnanosti do 29 rokov (%)
Situácia na trhu práce 2016 – pohľad mladých Štruktúra UoZ podľa veku, 2016 Osoby UoZ spolu v tom Miera evidovanej nezamestnanosti do 29 rokov (%) menej ako 25 rokov rokov 55 rokov a viac spolu do 20r. 20-24r. 25-29r. 30-54r. 2016 44 658 9 182 35 476 37 041 45 119 15,04 ÚPSVaR SR, ŠÚSR

3 Situácia na trhu práce 2016 – pohľad mladých
Miera zamestnanosti podľa vekových skupín v % 2016 Vekové skupiny spolu 54,3 rokov 64,9 rokov 69,8 rokov 4,0 rokov 42,6 rokov 74,0 rokov 25,2 rokov 79,9 59,5 ŠÚSR

4 Výzvy Čoraz viac mladých ľudí odchádza za prácou do zahraničia.
Slovensko čelí riziku, že investované prostriedky do vzdelania mladých sa nevrátia v podobe produktívnych pracujúcich nesúlad vzdelávania a potrieb trhu práce regionálny faktor - nedostatku pracovných ponúk, rozdielne odmeňovanie spôsobujú vyľudňovanie regiónov nízke odmeňovanie nedostatok nájomných bytov nízka mobilita za prácou

5 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí v roku 2016
Služby zamestnanosti Záruka pre mladých NP „Praxou k zamestnaniu“ NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“ NP „Úspešne na trhu práce“ Duálne vzdelávanie

6 Opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí v ďalšom období
NP „Reštart pre mladých UoZ“ NP „Šanca pre mladých“ NP „Vzdelávanie mladých UoZ“ REPAS+ pre mladých uchádzačov o zamestnanie KOMPAS+ pre mladých uchádzačov o zamestnanie „Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí“ „Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce“ „Aktivizácia a podpora mladých NEET“

7 Zhodnotenie opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Nedostatky: štatistika miery nezamestnanosti vychádzajúca z disponibilných uchádzačov NP „Záruka pre mladých ľudí“ vyhodnocovanie poskytovaných služieb zamestnanosti len na základe tvrdých dát chýbajúce prepojenie vzdelávania s potrebami trhu práce Bariéry mladých ľudí z pohľadu zamestnávateľov: riziková skupina, ktorá je častokrát prakticky nezamestnateľná neochota zo strany zamestnávateľov prekonávať byrokratické prekážky pri čerpaní pomoci od štátu vysoká fluktuácia mladých ľudí

8 Odporúčania v oblasti podpory zamestnanosti mladých
Poradenstvo – kariérne, profesijné poradenstvo, základná príprava na pracovný pohovor ... Služby zamestnanosti – adresnejšie, regionálne, zapojenia podporných profesií, posilnenie personálnych kapacít ÚPSVaR, asistencia, mentoring, výcvikové centrá, centrá pracovnej rehabilitácie ... Odborné vzdelávanie – prepojenia s praxou, odborný bakalár, reforma školstva ... Zamestnávatelia a zamestnanci – odborárska politika, kolektívne vyjednávanie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ...

9 Ďakujem za pozornosť! Miroslav Hajnoš Bratislava,


Stiahnuť ppt "Správa mládeže 2018 Zamestnanosť Miroslav Hajnoš"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google