Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave"— Prepis prezentácie:

1 Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave
VÚDPaP v roku 2019 Janette Motlová

2 Inovovaný Štatút Od 1. februára 2019 VÚDPaP v zmysle upraveného znenia štatútu (okrem iného) koordinuje všetky zložky systému výchovného poradenstva a prevencie  Školský špeciálny pedagóg CPPPaP Školský psychológ CŠPP Sociálny pedagóg LVS RC Výchovný poradca DC Kariérny/kariérový poradca

3 Spúšťame národný projekt „Štandardy“
31. januára 2019 bol EK schválený Zámer NP „Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce“ Vytvorenie štandardov na systém VPaP Plitotné overenie multidisciplinárneho prístupu MŠ-ZŠ-ŠZŠ-Gym-CPPPaP-CŠPP—LVS/RC/DC - ÚPSVaR Vzdelávanie PZ a OZ v špecializovaných činnostiach a terapiách Mentoringová a technická pomoc pri napĺňaní štandardov cez dopytovo orientované výzvy

4 Stratégia rozvoja inkluzívneho vzdelávania a výchovy v SR na všetkých stupňoch vzdelávania
Úloha vyplýva z NPRVaV SR a vstupom do úlohy sú (okrem iného) aj podporné výstupy z pracovnej skupiny k riešeniu problémov pri implementácii VP pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním Semináre Cesta od integrácie k inkluzívnemu prístupu Vytvorenie funkčnej a efektívnej STÁLEJ pracovnej skupiny Podpora implementácie Dodatku č.2 (spoločná úloha s ŠPÚ)

5 Akú spoluprácu a príležitosti ponúkame?
Spolupráca vyplývajúca z úlohy z Kontraktu a PHÚ medzi MŠVVaŠ SR a VÚDPaP na rok 2019. Spolupráca na ESPADe – Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách v SR (postoje a konzumácia psychoaktívnych látok) Spolupráca na identifikácii determinantov edukačnej úspešnosti žiakov ZŠ v SR v kontexte hodnotení PISA (vplyv čitateľskej gramotnosti) Využívanie platformy KomposyT pre výchovnych poradcov na ZŠ a inklzívny tím na školách (okrem asistenta učiteľa) Zapojenie sa do NP Štandardy (pilotné overenie MDP prístupu) Možnosť byť informovaný cez newesletter VÚDPaPu Možnosť odoberať Metodický časopis pre systéme VPaP –Dieťa v centre pozornosti

6 Špeciálna spolupráca pre ZZŠS
Úloha nevyplýva z ničoho, ale chceme TO . Seminár o špecifikách prežívania rómskych detí z MRK a ich rodičov a príkladmi dobrej praxe vedený J. Motlovou (o.i. aj o tom, ako vtiahnuť rodičov do aktívnejšej spolupráce a ako nastaviť interné mechanizmy v škole pre motiváciu a podporu detí zo SZP MRK. Zapojenie zástupcov ZZŠS do jednotlivých pracovných skupín k tvorbe Štandardov (honorované) Seminár k efektívnej a účinnej integrácii žiakov so ŠVVP (ako pracovať s vzdelávacími programami pre žiakov so ZZ a všeobecným intelektovým nadaním Špecializované akreditované vzdelávania ponúkané VÚDPaPom A som otvorená ďalším návrhom možnej špeci-spolupráce!

7 Janette Motlová, VÚDPaP janette.motlova@vudpap.sk, 0911229052
Ďakujem za priestor. Ďakujem za pozornosť. A ďakujem za aktívnosť. Janette Motlová, VÚDPaP


Stiahnuť ppt "Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google