Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Publicita malého projektu

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Publicita malého projektu"— Prepis prezentácie:

1 Publicita malého projektu

2 Požiadavky na publicitu Všetky propagačné materiály musia obsahovať nasledujúce informácie: - symbol EÚ v súlade s grafickými pravidlami používania symbolu, odkaz na EÚ Európska únia a slogan Spoločne bez hraníc - uvedenie loga Programu Interreg Slovenská republika – Česká republika 2014 – uvedenie loga ŽSK - uvedenie sloganu: FOND MALÝCH PROJEKTOV

3 Publicita a jej zásady -. symboly a logá musia byť viditeľné, -
Publicita a jej zásady - symboly a logá musia byť viditeľné, - text musí byť čitateľný a zrozumiteľný, - zachovať proporcionalitu medzi logami (logo EÚ a logo programu nemôže byť menšie ako logá partnerov), - znak EÚ, odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy v takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné, zrozumiteľné.

4 Použitie publicity - u všetkých investičných akciách stavebného
Použitie publicity u všetkých investičných akciách stavebného charakteru (naučné chodníky, cyklochodníky apod.)- tabule, u všetkých propagačných akciách súvisejúcich s malým projektom, pri mediálnej prezentácii malého projektu, - kdekoľvek, kde sú uvedené logá ostatných regionálnych subjektov, na všetkých tlačených materiáloch vydávaných v súvislosti s malým projektom (brožúry, pozvánky, plagáty, inzeráty v tlači, apod.),

5 - u všetkých materiálov podávaných elektronickou
- u všetkých materiálov podávaných elektronickou cestou a u všetkých audiovizuálnych materiálov (napr. webových stránok, na ktorých je propagovaný malý projekt) na všetkých predmetoch dlhodobejšieho charakteru a nadobudnutých majetkoch po dobu udržateľnosti trvalým označením povinnou publicitou - na všetkých predmetoch vydávaných v súvislosti s realizáciou malého projektu (ceny, apod.)

6 Logá Publicita bude zabezpečená v akomkoľvek jazyku konečného užívateľa/partnera s výnimkou loga programu. Logo programu nie je možné prekladať do iného jazyka ani meniť jeho design.

7 Príklady publicity pre investičné
Príklady publicity pre investičné malé projekty KÚ je povinný pri investičných stavebných malých projektov umiestniť v mieste realizácie malého projektu dočasnú informačnú tabuľu /banner, ktorá musí obsahovať: • logo EÚ, • odkaz na Európskou úniu a Európsky fond regionálneho rozvoja, • slogan „Spoločne bez hraníc“ • logo Programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ • logo územne príslušného Správcu FMP, • súslovie„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“. Tieto informácie musia zaberat najmenej 25 % plochy tabule/ banneru, minimálne od rozmerov 100x50 cm.

8 -Po fyzickom ukončení stavebných aktivít malého projektu (najneskôr do 30 dní) sa informačná tabuľa/banner nahradí trvalou vysvetľujúcou tabuľou (pamätná tabuľa). Musí obsahovať: • logo EU a odkazy na EU a EFRR, • slogan „Spoločne bez hraníc“ • logo programu spolupráce INTERREG V-A SK-CZ, • logo územne príslušného Správcu FMP, • súslovie„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“, • názov malého projektu, • celkové náklady, • výšku podpory z EFRR, • výšku podpory zo ŠRo SR • názov konečného užívateľa, • doba realizácie malého projektu. Tieto informácie musia zaberat najmenej 25 % plochy tabule/ banneru, minimálne od rozmerov 20x30 cm.

9 NÁZOV MALÉHO PROJEKTU Celkové náklady: xxx Výška príspevku EFRR: Výška príspevku ŠR SR: Konečný užívateľ: Doba realizácie: FOND MALÝCH PROJEKTOV

10 Príklady publicity pre neinvestičné
Príklady publicity pre neinvestičné malé projekty - Tlačené výstupy (publikácia, brožúry, letáky, plagáty, pozvánky, diplomy, osvedčenia, spracovanie analýz, študií atď.) všetky povinné náležitosti publicity sa uvádzajú na prednej strane obalu, obálky - Propagačné predmety: malé (pero) - stačí uviesť vlajku Európskej únie a text „Európska únia“ väčšie (kalendár, taška, tričko) – plná publicita poháre, medaily – trvalá publicita

11 - Kultúrne, športové akcie, súťaže, semináre a pod
- Kultúrne, športové akcie, súťaže, semináre a pod behom akcie informovať slovne účastníkov o spolufinancovaní zo zdrojov EÚ - Fondu malých projektov, umiestniť vlajku Európskej únie na miesto akcie alebo nainštalovať informačnú tabuľu (plagát, minimálně 20 x 30 cm), - uviesť publicitu na dokumentoch vydaných v súvislosti s malým projektom a na sprievodných materiáloch (napr. na plagátech, pozvánkach, prezentáciach, prezenčných listinách, inzerátoch v tlači, materiáloch pre účastníkov akcie a ďalších dokumentoch),

12 Publicita a sankcie V prípade nedodržania podmienok publicity môže Správca stanoviť sankciu až do výšky 100% hodnoty výdavku za daný výstup, nosič alebo predložený propagačný predmet, resp. nejaké % z celkového schváleného príspevku na malý projekt.

13 Ďakujem za pozornosť Bc. Lenka Hujová Žilinský samosprávny kraj
Odbor regionálneho rozvoja Oddelenie európskych projektov


Stiahnuť ppt "Publicita malého projektu"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google