Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI"— Prepis prezentácie:

1 OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI
OLOV

2 ÚROVNE DOSIAHNUTÝCH ODZNAKOV

3 LOGO OLYMPIJSKÉHO ODZNAKU VŠESTRANNOSTI

4 OPIS PROJEKTU Ide o kombináciu olympijských aktivít ( literárna, výtvarná, fotografická, sochárska, environmentálna atd. ) a pohybových športových aktivít. Ich vzajomným prepojením tj. účasť a následné získavanie bodov vedie k získavaniu jednotlivých stupňov olympijských odznakov ( bronzový, strieborný, zlatý ). Pohybové športové aktivity su zložené z rôzných športových disciplín, ktoré sú bodované podľa dosiahnutého výkonu a kultúrno vzdelávacie aktivity sú taktiež bodované. Každá veková kategória sa skladá zo základných športových disciplín ( fixných ), ktoré musia povinne absolvovať všetci a z alternatívnych športových disciplín ktorých výber je závislý od druhu získavania odznaku. Taktiež množstvo vybraných kultúrno-vzdelávacích aktivít je závislý od druhu získavania odznakov. Každá športová disciplína ma po dosiahnutí požadovaného výkonu 10 bodovú hodnotu a pokiaľ ide o športovú disciplínu fixnú, tá je bodovaná samostatne podľa dosiahnutej výkonnostnej úrovne. Cieľom projektu OOV Stimulovanie športových a pohybových aktivít rôznych vekových skupín. Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku, žiaci základných, stredných a študenti vysokých škôl, ľudia v produktívnom veku ako aj seniori. Šport ako faktor kvalitného života. Ponuka programu pre širokú verejnosť v olympijských aktivitách ( výtvarné, literárne, fotografické a environmentálne súťaže ), vedomostné súťaže o olympizme, Pohybové, športové súťaže - Spájanie športu s výchovou, vzdelaním, kultúrou a fair - play. Zameranie predovšetkým pre deti, mládež a dospelých, ktorí nie sú v systéme vrcholového a výkonnostného športu - Aktivácia všetkých vekových kategórií, rodiny ako celku. Systematická celoročná činnosť. Testovanie na klubových úrovniach a následné porovnávanie výkonnosti v jednotlivých súťažiach v okresných, krajských kolách. Obnovenie záujmu o šport. Sociálno - zdravotné poslanie pre širokú verejnosť. Účelné využívanie voľného času a vytváranie kladného vzťahu k pohybu a športu a taktiež k správnej životospráve. Dôležitý fenomén v prevencií proti obezite a srdcovo - cievnym ochoreniam. Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľstva. Cieľová skupina projektu : Cieľovou skupinou sú deti predškolského veku, žiaci základných stredných a študenti vysokých škôl, ľudia v produktívnom veku, ako aj seniori a rodina. Zabezpečenie projektu : Organizátorom projektu je Slovenský olympijský výbor, spoluorganizátorom Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR, Olympijské kluby SR, materské, základné, stredné a vysoké školy, centrá voľného času...

5 Každá športová disciplína ma 10 bodovú hodnotu
ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY Alternatívne letné športové disciplíny: Atletika Beh 20m, beh 50m, beh 100m, skok do diaľky z rozbehu, skok do diaľky z miesta znožmo, 3 skok z miesta znožmo, beh na 400m, beh na 600m, beh na 1000m, beh na 3000m, hod kriketovou loptičkou Gymnastika Zhyby, kľuky ( dievčatá s oporou v kolenách ), preskoky cez švihadlo, sed – ľah, šplh na lano, tyč , vydrž v zhybe Plávanie 25m, 50m, 100m, 25 minút - ženy, 40 minút - muži Špeciálne športové disciplíny Člnkový beh, slalomový beh, slalomový beh s vedením futbalovej lopty, slalomový beh s vedením basketbalovej lopty ( dribling ), slalomový beh s vedením hadzanárskej lopty ( dribling ), hod medicinbalom vpred, hod na kôš – 15 pokusov, turistické aktivity, odbíjanie o stenu volejbalovou loptou , cykloturistické aktivity, floorball – streľba na bránu – 15 pokusov, Floorball – slalom s vedením loptičky po dráhe, slalom cez prekážky na bicykli, Inline skating, Nordic walking, preťahovanie lanom, skoky vo vreciach, preskoky cez jednoduché kruhy , naháňačky, krúženie kruhmi v bokoch, sánkovanie, driblovanie loptou o zem, slalom na trojkolkách. Alternatívne zimné športové disciplíny: Slalom cez prekážky na korčuliach ( určená dráha za časový limit ) Slalom na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Beh na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Vedenie puku na ľade ( určená dráha za časový limit ) Zimná turistika ( čas ) Zjazd na lyžiach, snowboard ( stanovená dĺžka trate ) Každá športová disciplína ma 10 bodovú hodnotu

6 OSNOVA BODOVANÝCH ŠP. DISCIPLÍN V KATEGÓRIACH
Základne fixné bodované ( tabuľkovo ) športové disciplíny pre ZŠ ( 1-4, 5-8 ) – kategória B,C jednotlivci Skok do diaľky z miesta znožmo alebo skok do diaľky Beh na 50m Preskoky cez švihadlo Sed – ľah Základne fixné bodované ( tabuľkovo ) športové disciplíny pre SŠ – kategória D jednotlivci 3 skok z miesta znožmo alebo skok do diaľky Beh na 100m Hod medicinbalom vpred Základne fixné bodované ( tabuľkovo ) športové disciplíny pre dospelých – kategória E,F jednotlivci 3 skok z miesta znožmo Kľuky

7 Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre ZŠ jednotlivci
Bronzový odznak Absolvovanie základných 4 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu + výber 2 alternatívnych športových disciplín Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 110 bodov  Strieborný odznak + výber 3 alternatívnych športových disciplín  120 bodov Zlatý odznak + výber 4 alternatívnych športových disciplín 130 bodov

8 Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre SŠ jednotlivci
Bronzový odznak Absolvovanie základných 5 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu + výber 2 alternatívnych športových disciplín Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 120 bodov  Strieborný odznak + výber 3 alternatívnych športových disciplín  130 bodov Zlatý odznak + výber 4 alternatívnych športových disciplín 140 bodov

9 Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre dospelých
Bronzový odznak Absolvovanie základných 5 - bodovaných športových disciplín pre danú kategóriu + výber 2 alternatívnych športových disciplín Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) 120 bodov  Strieborný odznak + výber 3 alternatívnych športových disciplín  130 bodov Zlatý odznak + výber 4 alternatívnych športových disciplín 140 bodov

10 Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre MŠ
Výber 5 alternatívnych športových disciplín na žiaka + zapojenie sa do výtvarnej, fotografickej súťaže alebo environmentálnej aktivity. Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre seniorov Výber 5 alternatívnych športových disciplín Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie ) 100 bodov bronzový odznak Výber 6 alternatívnych športových disciplín Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie ) 110 bodov strieborný odznak Výber 7 alternatívnych športových disciplín Výber dvoch oblasti ( kultúrno-vzdelávacie ) 120 bodov zlatý odznak Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre rodinu člennú Výber každého člena rodiny po 1 alternatívnej športovej disciplíne + Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = bronzový odznak Výber každého člena rodiny po 2 alternatívnych športových disciplínach + Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = strieborný odznak Výber každého člena rodiny po 3 alternatívnych športových disciplínach + Výber jednej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = zlatý odznak 3 členná rodina – BO=180 bodov, SO=210 bodov, ZO=240 bodov 4 členná rodina – BO=240 bodov, SO=280 bodov, ZO=320 bodov 5 členná rodina – BO=300 bodov, SO=350 bodov, ZO=400 bodov BO – Bronzový odznak SO – Strieborný odznak ZO – Zlatý odznak

11 Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre 2, 4 členné a zmiešané družstvá ( ZŠ )
2 členné ( chlapci, dievčatá, chlapec-dievča ) Každý člen družstva absolvuje po 2 rovnakých športových disciplínach ( skok do diaľky z miesta znožmo a beh na 50m ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = bronzový odznak – 160 bodov Každý člen družstva absolvuje po 3 rovnakých športových disciplínach ( skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50m, preskoky cez švihadlo ) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = strieborný odznak – 180 bodov Každý člen družstva absolvuje po 4 rovnakých športových disciplínach ( skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50m, preskoky cez švihadlo, sed – ľah ) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = zlatý odznak – 200 bodov 4 členné ( chlapci, dievčatá ) Každý člen družstva absolvuje po 1 športovej disciplíne ( 1. skok do diaľky z miesta znožmo 2. beh na 50m 3. preskoky cez švihadlo 4. sed – ľah) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = bronzový odznak – 280 bodov Každý člen družstva absolvuje po 2 športových disciplínach ( skok do diaľky z miesta znožmo a beh na 50m ) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = strieborný odznak – 320 bodov Každý člen družstva absolvuje po 3 športových disciplínach ( skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50m, sed – ľah )+ 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = zlatý odznak – 360 bodov Zmiešané ( 2 chlapci – 2 dievčatá ) Každý člen družstva absolvuje po 1 športovej disciplíne ( chlapci: 1. skok do diaľky z miesta znožmo 2. beh na 50m, dievčatá: 1. preskoky cez švihadlo 2. sed – ľah )+ 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = bronzový odznak- 280 bodov Každý člen družstva absolvuje po 2 športových disciplínach ( chlapci: skok do diaľky z miesta znožmo a beh na 50m, dievčatá: preskoky cez švihadlo a sed – ľah ) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = strieborný odznak- 320 bodov Každý člen družstva absolvuje po 3 športových disciplínach ( chlapci: skok do diaľky z miesta znožmo, beh na 50m, sed – ľah, dievčatá: skok do diaľky z miesta znožmo, preskoky cez švihadlo, sed – ľah ) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = zlatý odznak- 360 bodov

12 Špecifikácia jednotlivých dosiahnutých úrovní pre 2, 4 členné a zmiešané družstvá ( SŠ )
2 členné ( chlapci, dievčatá, chlapec - dievča ) Každý člen družstva absolvuje po 2 rovnakých športových disciplínach ( 3 skok z miesta znožmo a beh na 100m ) + výber 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = bronzový odznak – 160 bodov Každý člen družstva absolvuje po 3 rovnakých športových disciplínach ( 3 skok z miesta znožmo, beh na 100m, hod medicinbalom vpred ) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = strieborný odznak – 180 bodov Každý člen družstva absolvuje po 4 rovnakých športových disciplínach ( 3 skok z miesta znožmo, beh na 100m, hod medicinbalom vpred, sed – ľah ) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber 1 spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = zlatý odznak – 200 bodov 4 členné ( chlapci, dievčatá ) Každý člen družstva absolvuje po 1 športovej disciplíne ( 1. 3 skok z miesta znožmo 2. beh na 100m 3. hod medicinbalom vpred 4. sed – ľah) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = bronzový odznak – 280 bodov Každý člen družstva absolvuje po 2 športových disciplínach ( 3 skok z miesta znožmo a beh na 100m ) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = strieborný odznak – 320 bodov Každý člen družstva absolvuje po 3 športových disciplínach ( 3 skok z miesta znožmo, beh na 100m, sed – ľah )+ 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = zlatý odznak – 360 bodov Zmiešané ( 2 chlapci – 2 dievčatá ) Každý člen družstva absolvuje po 1 športovej disciplíne ( chlapci: 1. 3 skok z miesta znožmo 2. beh na 100m, dievčatá: 1. preskoky cez švihadlo 2. sed – ľah )+ 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = bronzový odznak – 280 bodov Každý člen družstva absolvuje po 2 športových disciplínach ( chlapci: 3 skok z miesta znožmo a beh na 100m, dievčatá: preskoky cez švihadlo a sed – ľah ) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = strieborný odznak – 320 bodov Každý člen družstva absolvuje po 3 športových disciplínach ( chlapci: 3 skok z miesta znožmo, beh na 100m, hod medicinbalom vpred, dievčatá: 3 skok z miesta znožmo, preskoky cez švihadlo, sed – ľah ) + 1 spoločnej alternatívnej šp. disciplíne + výber jednej spoločnej oblasti ( kultúrno-vzdelávacie + súťaže ) = zlatý odznak – 360 bodov

13 SÚŤAŽE + KULTÚRNO VZDELÁVACIE AKTIVITY
Literárna súťaž SOV Vytvar. súťaž SOV Fotograf. súťaž SOV Enviro. aktivity OK Publik. činnosť Škola Fair-play aktivity OK Účasť 50 bodov Účasť 50 bodov Účasť 50 bodov Účasť 50 bodov Účasť 50 bodov Účasť 50 bodov Umiestnenie Miesto 20 bodov Umiestnenie Miesto 20 bodov Umiestnenie Miesto 20 bodov Sadenie stromčekov a inej zelene, čistenie okolitých školských priestorov Publikácia v regionalných TV, rádiach, rozhlasoch, časopisoch, novinách, školských portáloch

14 VEKOVÉ KATEGÓRIE A. Materské školy ( 4 – 5 roční )
B.  Základné školy 1 – 4 ( 6 – 10 roční ) C.   Základné školy 5 – 8 ( 11 – 14 roční ) D.   Stredné školy ( 15 – 18 roční ). E.  19 – 30 roční. Dospelý I. úroveň F.  31 – 50 roční. Dospelý II. Úroveň G.  Rodina ( minimálne 3,4,5 členná ) H.  51 a viac roční. Seniori I.  Družstvá: 2, 4 - členné - ( chlapci, dievčatá ), zmiešané – ( 2 chlapci, 2 dievčatá )

15 Alternatívne športové disciplíny pre MŠ - olympijský odznak všestrannosti
Beh na 20m Preťahovanie lanom Slalom na trojkolkách Skoky vo vreciach alebo zaviazanými nohami Výdrž vo vise Hod loptičkou, snehovou guľou na terč Preskoky cez jednoduché kruhy Slalomový beh Člnkový beh Preskoky cez švihadlo Krúženie kruhmi v bokoch Sánkovanie Driblovanie loptou o zem

16 Alternatívne športové disciplíny pre ZŠ ( 1-4, 5-8 ) – kategórie B,C pre bronzový, strieborný a zlatý olympijský odznak všestrannosti: Skok do diaľky z miesta znožmo Beh 50m Preskoky cez švihadlo Sed – ľah Skok do diaľky z rozbehu Hod kriketovou loptičkou Beh 400m dievčatá, 600m chlapci 3 skok z miesta znožmo Kľuky Výdrž v zhybe Plávanie 25m (1-4) ( 5- 8 ) Slalomový beh Člnkový beh Šplh na lano alebo tyč s oporou Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling Floorball - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe floorball – streľba na bránu Hod na kôš basketbalovou loptou Slalom cez prekážky na bicykli Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou Turistické aktivity Inline skating Hry ( basketbal, futbal, hádzana, floorball ) – každá hra 2 krat 10 minút Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach Slalom na lyžiach Beh na lyžiach Vedenie puku na ľade Zimná turistika

17 Alternatívne športové disciplíny pre SŠ – kategória D pre bronzový, strieborný a zlatý olympijský odznak všestrannosti: 3 skok z miesta znožmo Beh na 100m Hod medicinbalom vpred Sed – ľah Preskoky cez švihadlo Skok do diaľky z rozbehu Skok do diaľky z miesta znožmo Hod kriketovou loptičkou Kľuky Zhyby , výdrž v zhybe Šplh na lano, tyč ( chlapci bez opory, dievčatá s oporou ) Beh na 600m – dievčatá, 1000m – chlapci Plávanie 50m - dievčatá, 100m – chlapci Slalomový beh Člnkový beh Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling Floorball - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe floorball – streľba na bránu Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou Slalom cez prekážky na bicykli Turistické aktivity Inline skating Hry ( basketbal, futbal, hádzana, floorball ) – každá hra 2 krat 10 minút Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach Slalom na lyžiach Beh na lyžiach Vedenie puku na ľade Zimná turistika

18 Alternatívne športové disciplíny pre dospelých ( 19 – 30 roční – E
Alternatívne športové disciplíny pre dospelých ( 19 – 30 roční – E. kategória ) a ( 31 – 50 roční – F. kategória ) pre bronzový, strieborný a zlatý olympijský odznak všestrannosti: 3 skok z miesta znožmo Beh na 100m Hod medicinbalom vpred Kľuky ( ženy s oporou kolená ) Preskoky cez švihadlo Beh na 600m ženy, 1000m muži Skok do diaľky z rozbehu Skok do diaľky z miesta znožmo Zhyby Hod kriketovou loptičkou (vzdialenosť ) ! Plávanie 25 minút ženy, 40 minút muži Slalomový beh Člnkový beh Šplh na lano alebo tyč (A. kategória bez opory, B. kategória s oporou ) Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling Floorball - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe Streľba na basketbalový kôš zo 6 metrov ( 10 pokusov – 3-4 musia byť úspešné ) Slalom cez prekážky na bicykli Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou Turistické aktivity Inline skating Cykloturistika Nordic walking Hry ( basketbal, futbal, hádzana, floorball ) – každá hra 2 krat 10 minút Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach Zjazd na lyžiach Beh na lyžiach Vedenie puku na ľade Zimná turistika

19 Alternatívne športové disciplíny rodiny – kategória G pre bronzový, strieborný a zlatý olympijský odznak všestrannosti: Beh na 100m Skok do diaľky z rozbehu Skok do diaľky z miesta znožmo 3 skok z miesta znožmo Hod kriketovou loptičkou Kľuky Zhyby Beh 400m – dievčatá, ženy, 1000m – chlapci, muži Plávanie 50m – dievčatá, ženy, 100m – chlapci, muži Slalomový beh Člnkový beh Hod medicinbalom vpred, vzad Sed – ľah ( Počet ) Šplh na lano, tyč s oporou Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling Preskoky cez švihadlo Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou Slalom cez prekážky na bicykli, trojkolke Turistické aktivity Inline skating Nordic walking Cykloturistika Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach Zjazd na lyžiach Beh na lyžiach Vedenie puku na ľade Zimná turistika

20 Alternatívne športové disciplíny seniorov - kategória H ( 51 a viac roční - seniori )pre bronzový, strieborný a zlatý olympijský odznak všestrannosti: Skok do diaľky z miesta 3 skok z miesta znožmo Hod kriketovou loptičkou Kľuky s oporou v kolenách Výdrž v zhybe, vo vise Sed – ľah Slalomový beh Člnkový beh Preskoky cez švihadlo Beh na 1000m – ženy, 3000m – muži Plávanie 25 minút - ženy, 40 minút – muži Hod medicinbalom vpred, vzad Šplh na lano, tyč s oporou Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling Cykloturistické aktivity Turistické aktivity Nordic walking Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach Slalom na lyžiach Beh na lyžiach Zimná turistika

21 Alternatívne športové disciplíny 2,4 členných a zmiešaných družstiev kategória I pre bronzový, strieborný a zlatý olympijský odznak všestrannosti ( ZŠ, SŠ ): Beh 50m – dievčatá, 100m - chlapci Beh 400m dievčatá, 600m chlapci Skok do diaľky z rozbehu Skok do diaľky z miesta znožmo 3 skok z miesta znožmo Hod kriketovou loptičkou Kľuky ( dievčatá s oporou v kolenách ) Plávanie 50m - dievčatá, 100m - chlapci Slalomový beh Člnkový beh Preskoky cez švihadlo Sed – ľah Zhyby ( počet ) Výdrž v zhybe Plávanie 25m, 50m - dievčatá, 100m – chlapci Hod medicinbalom vpred Šplh na lano, tyč ( chlapci bez opory, dievčatá s oporou ) Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou Floorball - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe floorball – streľba na bránu Slalom cez prekážky na bicykli Turistické aktivity Inline skating Hry ( basketbal, futbal, hádzana, floorball ) – každá hra 2 krat 10 minút Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach Slalom na lyžiach Beh na lyžiach Vedenie puku na ľade Zimná turistika

22 Limity na dosiahnutie olympijského odznaku všestrannosti pre MŠ
20m beh Preťahovanie lanom Slalom na trojkolkách - určená dráha Skoky vo vreciach ( na vzdialenosť ) - 20 metrov Hod loptičkou, snehovou guľou na terč ( počet hodov ) - vzdialenosť Preskoky cez jednoduché kruhy ( počet preskokov ) počet Člnkový beh ( stanovená dráha ) – 4 krát 5 metrov = 20 metrov Preskoky cez švihadlo ( časový interval ) – 30sekúnd Krúženie kruhmi v bokoch ( časový interval ) – 30sekúnd Sánkovanie Driblovanie loptou o zem ( časový interval ) – 30 sekúnd Absolvovanie vybraného počtu 5 športových disciplín + zapojenie sa do 1 olympijskej aktivity ( výtvarná, fotografická, environmentálna )

23 Limity na dosiahnutie 10 bodovej úrovne olympijského odznaku všestrannosti pre ZŠ ( 1-4 ):
Skok do diaľky z miesta znožmo ( CH-1,5 m D -1 m ) Beh 50m ( pod 12 sekúnd - CH, pod 13 sekúnd D ) Preskoky cez švihadlo ( počet za časový limit 1 minúta ) – nad 50 skokov Sed – ľah ( počet za časový limit 1 minúta ) CH 30 opakovaní , D 20 opakovaní Skok do diaľky z rozbehu – CH-2,5 m, D-2 m Hod kriketovou loptičkou ( vzdialenosť ) – CH-25 m, D-15 m Beh 400m dievčatá ( pod 2:30 minúty ), 600m chlapci ( pod 3 minúty ) 3 skok z miesta znožmo ( chlapci 4 m, dievčatá 3 m ) Kľuky ( počet za časový limit 1 minúta ) chlapci opora o chodidlá ( 20 opakovaní za 1 minútu) dievčatá opora o kolena (15 opakovaní za 30 sekúnd) Výdrž v zhybe – 45 sekúnd Plávanie 25m – do 1 minúty Slalomový beh ( určená dráha pod 18 sekúnd ) Člnkový beh ( určená dráha pod 1 minútu ) Šplh na lano alebo tyč s oporou ( dosiahnuť vrchol pod 10 sekúnd ) Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky ( určená dráha pod 45 sekúnd ) Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling ( určená dráha pod 35 sekúnd ) Floorball - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe ( určená dráha pod 40 sekúnd ) Floorball – streľba na bránu ( 10 pokusov – 4 musia byť úspešné ) Hod na kôš basketbalovou loptou ( 10 pokusov – 2 musia byť úspešné ) Slalom cez prekážky na bicykli ( určená dráha pod 45 sekúnd ) Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou ( striedanie odbíjania lopty prstami a bagrom súvisle ) Turistické aktivity ( túra v trvaní 45 minút) Inline skating ( určená dráha pod 35 sekúnd ) Hry ( basketbal, futbal, hádzana, floorball ) – každá hra 2 krat 10 minút  Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach ( určená dráha 30 sekúnd) Slalom na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Beh na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Vedenie puku na ľade – slalom ( určená dráha pod 40 sekúnd ) Zimná turistika ( Trvanie v dĺžke viac ako 45 minút )

24 Limity na dosiahnutie 10 bodovej úrovne olympijského odznaku všestrannosti pre ZŠ ( 5 – 8 ):
Skok do diaľky z miesta znožmo ( CH 2 m D 1,5 m ) Beh 50m ( pod 11 sekúnd - CH, pod 12 sekúnd - D ) Preskoky cez švihadlo ( počet za časový limit 1 minúta ) nad 70 skokov Sed – ľah ( počet za časový limit 1 minúta ) CH 40 opakovaní , D 30 opakovaní Skok do diaľky z rozbehu - ( CH 3 m, D 2, 5 m ) Hod kriketovou loptičkou ( vzdialenosť ) - ( CH 30 m, D 25 m ) Beh 400m dievčatá ( pod 2:20 minúty ), 600m chlapci ( pod 2:45 minúty ) 3 skok z miesta znožmo ( chlapci 5 m, dievčatá 3,5 m ) Kľuky ( počet za časový limit ) chlapci opora o chodidlá ( 30 opakovaní za 1 minútu) dievčatá opora o kolena (20 opakovaní za 30 sekúnd) Výdrž v zhybe – 1 minúta Plávanie 25m – do 50 sekúnd Slalomový beh ( určená dráha ) pod 15 sekúnd Člnkový beh ( určená dráha ) pod 50 sekúnd Šplh na lano alebo tyč s oporou ( dosiahnuť vrchol pod 10 sekúnd ) Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky ( určená dráha ) – pod 40 sekúnd Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling ( určená dráha ) pod 30 sekúnd Floorball - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe ( určená dráha ) pod 35 sekúnd Floorball – streľba na bránu ( 10 pokusov – 5 musí byť úspešných ) Hod na kôš basketbalovou loptou ( 10 pokusov – 3 musia byť úspešné ) Slalom cez prekážky na bicykli ( určená dráha pod 45 sekúnd ) Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou ( striedanie odbíjania lopty prstami a bagrom súvisle ) Turistické aktivity ( túra v trvaní 45 minút) Inline skating ( určená dráha pod 30 sekúnd ) Hry ( basketbal, futbal, hádzana, floorball ) – každá hra 2 krat 10 minút  Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach ( určená dráha 25 sekúnd) Slalom na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Beh na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Vedenie puku na ľade ( určená dráha pod 35 sekúnd ) Zimná turistika ( Trvanie v dĺžke viac ako 45 minút )

25 Limity na dosiahnutie 10 bodovej úrovne olympijského odznaku všestrannosti pre SŠ:
3 skok z miesta znožmo ( CH 5,5m, D 4,5m ) Beh 100m ( pod 18 sekúnd - CH, pod 20 sekúnd - D ) Hod medicinbalom 2kg vpred – 13 m CH, 8 m D Sed – ľah ( počet za časový limit 1 minúta ) CH 50 opakovaní , D 40 opakovaní Preskoky cez švihadlo ( počet za časový limit 1 minúta ) nad 90 skokov Skok do diaľky z rozbehu (CH 4 m, D 3 m ) Skok do diaľky z miesta znožmo ( CH 2 m D 1,5 m ) Hod kriketovou loptičkou ( CH 40 m, D 25 m ) Kľuky ( počet za časový limit ) chlapci opora o chodidlá ( 35 opakovaní za 1 minútu) dievčatá opora o kolena (20 opakovaní za 30 sekúnd) Zhyby ( počet ) chlapci 8 opakovaní, dievčatá výdrž v zhybe 1 minúta Beh 600m – dievčatá ( pod 3 minúty ), 1000m – chlapci ( pod 5:00 ) Plávanie 50m dievčatá ( pod 1:30 minúty ), 100m chlapci ( pod 2:30 minúty ) Slalomový beh ( určená dráha ) pod 12 sekúnd Člnkový beh ( určená dráha ) pod 45 sekúnd Šplh na lano, tyč bez opory ( chlapci pod 12 sekúnd , dievčatá s oporou pod 12 sekúnd ) Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky ( určená dráha pod 30 sekúnd ) Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling ( určená dráha pod 20 sekúnd ) - slalom Floorball - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe ( určená dráha pod 30 sekúnd ) floorball – streľba na bránu ( 10 pokusov – 7 musí byť úspešných ) Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou ( striedanie odbíjania lopty prstami a bagrom súvisle ) Slalom cez prekážky na bicykli ( určená dráha pod 40 sekúnd ) Turistické aktivity ( túra v trvaní 1 hodina ) Inline skating ( určená dráha pod 20 sekúnd ) Hry ( basketbal, futbal, hádzana, floorball ) – každá hra 2 krat 10 minút Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach ( určená dráha 20 sekúnd) Slalom na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Beh na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Vedenie puku na ľade ( určená dráha pod 30 sekúnd ) Zimná turistika ( Trvanie v dĺžke viac ako 1 hodina )

26 Limity na dosiahnutie 10 bodovej úrovne olympijského odznaku všestrannosti pre dospelých ( 19 – 30 ) roční – E. kategória a ( 31 – 50 ) roční – F. kategória): 3 skok z miesta znožmo ( muži 6m, ženy 5m ) Beh 100m ( ženy pod 20 sekúnd ) ( muži pod 18 sekúnd ) Hod medicinbalom vpred 13 m CH, 8 m D Sed – ľah ( počet za časový limit 1 minúta ) CH 50 opakovaní , D 40 opakovaní Kľuky ( počet za časový limit ) muži opora o chodidlá ( 40 opakovaní za 1 minútu) ženy opora o kolena (20 opakovaní za 30 sekúnd) Preskoky cez švihadlo ( počet za časový limit 1 minúta ) nad 90 skokov Beh 600m – dievčatá ( pod 3 minúty ), 1000m – chlapci ( pod 5:00 ) Skok do diaľky z rozbehu ( muži 4 m, ženy 3 m ) Skok do diaľky z miesta znožmo ( CH 2,20 m D 1,70 m ) Zhyby ( počet ) chlapci 8 opakovaní, dievčatá výdrž v zhybe 1 minúta Hod kriketovou loptičkou (vzdialenosť ) ( CH 40 m, D 25 m ) Plávanie 25 minút ženy, 40 minút muži – odplávať požadovaný čas Slalomový beh ( určená dráha ) pod 10 sekúnd Člnkový beh ( určená dráha ) pod 40 sekúnd Šplh na lano alebo tyč bez opory ( chlapci pod 12 sekúnd , dievčatá s oporou pod 12 sekúnd ) Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky ( určená dráha pod 30 sekúnd ) Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling ( určená dráha pod 20 sekúnd ) - slalom Floorball - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe ( určená dráha pod 30 sekúnd ) Streľba na kôš zo 6 metrov ( 10 pokusov – 3-4 musia byť úspešné ) Slalom cez prekážky na bicykli ( určená dráha pod 35 sekúnd ) Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou ( striedanie odbíjania lopty prstami a bagrom súvisle ) Turistické aktivity ( túra v trvaní 1 hodina ) Inline skating ( určená dráha pod 20 sekúnd )( slalom ), minút súvisle Cykloturistika ( trvanie 1 hodina ) Nordic walking ( trvanie 1 hodina ) Hry ( basketbal, futbal, hádzana, floorball ) – každá hra 2 krat 10 minút Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach ( určená dráha 20 sekúnd) Zjazd na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Beh na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Vedenie puku na ľade ( určená dráha pod 30 sekúnd ) Zimná turistika ( Trvanie v dĺžke viac ako 1 hodina )

27 Limity na dosiahnutie bronzového, strieborného a zlatého odznaku olympijskej všestrannosti pre rodinu: Beh 100m Skok do diaľky z rozbehu Skok do diaľky z miesta znožmo 3 skok z miesta znožmo Hod kriketovou loptičkou Kľuky ( počet za časový limit ) Zhyby ( počet ) Beh 400m – ženy,dievčatá 1000m – chlapci,muži Plávanie 50m – ženy-dievčatá , 100m – muži,chlapci Slalomový beh Člnkový beh Hod medicinbalom vpred ( vzdialenosť ) Sed – ľah ( Počet ) Šplh na lano, tyč s oporou ( čas ) Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky ( určená dráha) Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling ( určená dráha ) Preskoky cez švihadlo ( počet ) Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou Slalom cez prekážky na bicykli, trojkolke ( určená dráha ) Turistické aktivity Inline skating Nordic walking Cykloturistika Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach ( určená dráha ) Zjazd na lyžiach Beh na lyžiach Vedenie puku na ľade ( určená dráha ) Zimná turistika Absolvovanie vybraného počtu alternatívnych športových disciplín + zapojenie sa do 1 olympijskej aktivity

28 Absolvovanie vybraného počtu 5 alternatívnych športových disciplín
Dosiahnutie 10 bodovej úrovne olympijského odznaku všestrannosti pre seniorov 51 a viac roční ( Seniori ): Skok do diaľky z miesta znožmo 3 skok z miesta znožmo Hod kriketovou loptičkou Kľuky s oporou v kolenách Vydrž v zhyby Sed – ľah Slalomový beh Člnkový beh Preskoky cez švihadlo Beh 1000m – ženy, 3000m – muži Plávanie 25 minút - ženy, 40 minút – muži Hod medicinbalom vpred, vzad Šplh na lano, tyč s oporou Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling Cykloturistické aktivity Turistické aktivity Nordic walking Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach Slalom na lyžiach Beh na lyžiach Zimná turistika Absolvovanie vybraného počtu 5 alternatívnych športových disciplín

29 Limity na dosiahnutie 10 bodovej úrovne olympijského odznaku všestrannosti pre družstvá 2,4 členné zmiešané ( ZŠ ): Beh 50m – CH pod 11 sekúnd, D pod 12 sekúnd Beh 400m – D pod 2:20, beh 600m - CH pod 3 minúty Skok do diaľky z rozbehu – CH 3m, D 2,5 m Skok do diaľky z miesta znožmo - CH 2m, D 1,5m 3 skok z miesta znožmo – CH 5m, D 3,5m Hod kriketovou loptičkou ( vzdialenosť ) – CH 30m, D 20m Kľuky ( počet za časový limit ) CH 30, D 20 Plávanie 25m – pod 50 sekúnd Slalomový beh – pod 18 sekúnd Člnkový beh – pod 1 minútu Preskoky cez švihadlo - 70 Sed – ľah – CH 40, D 30 Výdrž v zhyby – 1 minúta Šplh na lano, tyč ( s oporou ) – pod 10 sekúnd Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky – pod 45 sekúnd Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling – pod 35 sekúnd Floorball - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe ( určená dráha ) pod 35 sekúnd Floorball – streľba na bránu ( 10 pokusov – 5 musí byť úspešných ) Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou Slalom cez prekážky na bicykli ( určená dráha pod 45 sekúnd ) Turistické aktivity ( túra v trvaní 45 minút) Inline skating ( určená dráha pod 30 sekúnd ) Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach ( určená dráha 25 sekúnd) Slalom na lyžiach Beh na lyžiach Vedenie puku na ľade ( určená dráha pod 35 sekúnd ) Zimná turistika ( Trvanie v dĺžke viac ako 45 minút )

30 Limity na dosiahnutie 10 bodovej úrovne olympijského odznaku všestrannosti pre družstvá 2,4 členné zmiešané ( SŠ ): 3 skok z miesta znožmo ( CH 5,5m, D 4,5m ) Beh 100m ( pod 18 sekúnd - CH, pod 20 sekúnd - D ) Hod medicinbalom 2kg vpred – 13 m CH, 8 m D Sed – ľah ( počet za časový limit 1 minúta ) CH 50 opakovaní , D 40 opakovaní Preskoky cez švihadlo ( počet za časový limit 1 minúta ) nad 90 skokov Skok do diaľky z rozbehu (CH 4 m, D 3 m ) Skok do diaľky z miesta znožmo ( CH 2 m D 1,5 m ) Hod kriketovou loptičkou ( CH 40 m, D 25 m ) Kľuky ( počet za časový limit ) chlapci opora o chodidlá ( 35 opakovaní za 1 minútu) dievčatá opora o kolena (20 opakovaní za 30 sekúnd) Zhyby ( počet ) chlapci 8 opakovaní, dievčatá výdrž v zhybe 1 minúta Beh 600m – dievčatá ( pod 3 minúty ), 1000m – chlapci ( pod 5:00 ) Plávanie 50m dievčatá ( pod 1:30 minúty ), 100m chlapci ( pod 2:30 minúty ) Slalomový beh ( určená dráha ) pod 12 sekúnd Člnkový beh ( určená dráha ) pod 45 sekúnd Šplh na lano, tyč bez opory ( chlapci pod 12 sekúnd , dievčatá s oporou pod 12 sekúnd ) Slalomový beh s vedením futbalovej lopty cez prekážky ( určená dráha pod 30 sekúnd ) Slalomový beh s vedením basketbalovej, hádzanárskej lopty cez prekážky - dribling ( určená dráha pod 20 sekúnd ) - slalom Floorball - slalom s vedením lopty cez prekážky po dráhe ( určená dráha pod 30 sekúnd ) floorball – streľba na bránu ( 10 pokusov – 7 musí byť úspešných ) Odbíjanie o stenu volejbalovou loptou ( striedanie odbíjania lopty prstami a bagrom súvisle ) Slalom cez prekážky na bicykli ( určená dráha pod 40 sekúnd ) Turistické aktivity ( túra v trvaní 1 hodina ) Inline skating ( určená dráha pod 20 sekúnd ) Zimné športy: Slalom cez prekážky na korčuliach ( určená dráha 20 sekúnd) Slalom na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Beh na lyžiach ( určená dráha za časový limit ) Vedenie puku na ľade ( určená dráha pod 30 sekúnd ) Zimná turistika ( Trvanie v dĺžke viac ako 1 hodina )

31 TERMÍN A MIESTO KONANIA
Rok postupné overovanie a propagácia projektu: Testovanie vo vybraných 4 Olympijských kluboch: Liptovský Mikuláš, Prešov, Žilina, Spišská Nová Ves Rok 2012 odštartovanie projektu na území SR: Prostredníctvom všetkých Olympijských klubov


Stiahnuť ppt "OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google