Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Štylistika lexikálnych prostriedkov

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Štylistika lexikálnych prostriedkov"— Prepis prezentácie:

1 Štylistika lexikálnych prostriedkov
prednáška prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc.

2 Pragmatická zložka lexikálnej jednotky (LJ)
každej komunikačnej situácii zodpovedá iný výber lexikálnych prostriedkov, štýl textu sa najvýraznejšie prejavuje prostredníctvom lexiky, pragmatická zložka LJ – vzťah používateľa k pomenovanému, zámer produktora použiť z možných výrazov také slovo, ktoré sa mu javí ako primerané z expresívneho a situačného hľadiska: diplomová práca – diplomovka – diplomka – dipka – DP, pragmaticky bezpríznakové (základný slovný fond) a pragmaticky príznakové LJ (diferencujú sa podľa typu pragmatického príznaku)

3 Typy pragmatického príznaku
príznak časovej špecifickosti archaizmy, historizmy (revitalizované LJ), neologizmy, okazionalizmy príznak jazykového pôvodu domáce slová – prevzaté slová – cudzie slová príznak expresívnosti nocionálne LJ (pomenúvanie) – expresívne LJ (pomenúvanie a hodnotenie): emocionálne hodnotenie (kladné – záporné): deminutíva, laudatíva, hypokoristiká, LJ orientované na dieťa, eufemizmy – augmentatíva, pejoratíva, vulgarizmy, intelektuálne a vôľové hodnotenie: frazémy, postojové častice, slangizmy, argotizmy, okazionalizmy a pod. expresivita (inherentná – adherentná): zvuková, slovotvorná, významová, kontextová.

4 Typy pragmatického príznaku
príznak registrovej príslušnosti odborná lexika (odborné termíny, profesionalizmy, slangizmy), žurnalizmy, kancelarizmy, poetizmy, biblizmy, lexika reči orientovanej na dieťa atď. príznak štýlovej príslušnosti hovorové slová (nižší štýl) – neutrálne slová (neutrálny štýl) – knižné slová (vyšší štýl) príznak varietovej príslušnosti spisovné slová, štandardné slová, subštandardné slová, slangizmy, argotizmy, dialektizmy

5 Lexikografické zachytenie pragmatickej hodnoty slova
funkčný, pragmatický, štylistický kvalifikátor hovor., kniž. odb. (tech., lek., farm., chem.) profes., admin., publ., poet., bibl. expr. (hypok., zdrob., zjemn., det., pejor., vulg.) hist., arch., zastar. etnogr., region. subšt., slang., vhodnejšie, zried.

6 Dynamika pragmatickej zložky slova
hodnota pragmatického príznaku je dynamická, štylistika lexém – paradigmatický aspekt (stála štylistická hodnota), syntagmatický aspekt (uplatnenie v texte) Aké pragmatické príznaky vlastní slovo fitko?

7 Literatúra APRESJAN, J. D., Leksičeskaja semantika. Moskva: Nauka. FINDRA, J., Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta, s. 22 – 53. FINDRA, J. a kol., Slovenský jazyk a sloh. 2. vyd. Bratislava: SPN, s. 315 – 335. FINDRA, J. a M. PATÁKOVÁ, Cvičenia zo štylistiky. 2. vyd. Bratislava: SPN, s. 93 – 131. MISTRÍK, J., Štylistika. 3. vyd. Bratislava: SPN. SLANČOVÁ, D., K pragmatickej charakteristike slovnej zásoby. In: P. Karlík a M. Krčmová (eds.). Jazyk a kultura vyjadřování. Brno: Masarykova univerzita, s. 185 – 191. Slovenčina na konci 20. st., jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca. 3. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. ZIMA, J., Expresivita slova v současné češtine. Studie lexikologická a stylistická. Praha: Nakladatelství ČSAV.


Stiahnuť ppt "Štylistika lexikálnych prostriedkov"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google