Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Filozofická fakulta PU Prešov

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Filozofická fakulta PU Prešov"— Prepis prezentácie:

1 Filozofická fakulta PU Prešov
Explicitná autoreferencia ako indikátor vývinu reči a (školskej zrelosti?) Jana Kesselová Filozofická fakulta PU Prešov Stará Lesná 2. – 4. november 2017

2 Problém: funkčná gramotnosť
v rizikovej skupine sa podľa štúdie PISA 2015 nachádza porovnateľné množstvo slovenských žiakov (32,1 %) ako v roku 2012 (28,2 %) 2015: 32,1 % 2012: 28,2 % 2009: 22,3 % 2003: 24,9 % riziková skupina dosahuje maximálne prvú úroveň porozumenia alebo ani tú títo žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre ďalšie vzdelávanie model funkčnej gramotnosti nie je podstatná ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale aktívne spracovanie textu porozumenie a používanie získaných informácií na dosahovanie vlastných osobných cieľov takmer tretina populácie 15-ročných slovenských žiakov je funkčne negramotná

3 poruchy učenia nevznikajú v momente vstupu dieťaťa do školy , tu sa len preukážu a rozvinú
spomedzi detí, ktoré majú v ranom a predškolskom období problém v ústnej reči, 45 – 70 % detí má neskôr dyslexiu alebo problémy v písanej reči Mikulajová, M.: Jazykovo-kognitívne metódy prevencie a terapie dyslexie (2009, s. 10)

4 Zmena tradičného konceptu pripravenosti dieťaťa na školu
rozhodujúci podiel na získaní čitateľských a pisateľských zručností majú: jazykové schopnosti fonematické uvedomovanie krátkodobá pamäť naratívne schopnosti exekutívne schopnosti schopnosť plánovať monitorovať   hodnotiť vlastnú činnosť a jej výsledky Mikulajová, M.: Jazykovo-kognitívne metódy prevencie a terapie dyslexie (2009)

5 Novšie výskumy významný ukazovateľ vývinu reči: produkcia zámen
riziko narušeného vývinu reči ak 5-ročné dieťa nedokáže produkovať zámená ako odkazovacie prostriedky (alebo ich produkuje len v obmedzenej miere) 16 jazykov 12 testovacích viet typu „because“ Varlokosta et al.: A cross-linguistic study of the acquisition of clitic and pronoun production (Language acquisition, 2016)

6 Výskumná otázka Patrí medzi prediktory školskej zrelosti produkcia zámen? Ako sa u detí raného veku osvojujúcich si slovenčinu utvára schopnosť referovať na objekty mimojazykového sveta zámenami? Ako sa v ranom veku vyvíja schopnosť referovať na seba samého zámenom ja (explicitná autoreferencia)?

7 Kvalitatívna metóda výskumu
trimodálny korpus transkripty audiovizuálnych nahrávok komunikácia dieťaťa v prirodzenom (rodinnom) prostredí v bežných a opakovaných životných situáciách (jedenie, kúpanie, hra, prechádzka, návšteva) transkripčný systém CHAT technika doslovnej a komentovanej transkripcie v systéme CHILDES CHIld Language Data Exchange System

8 Kvantitatívna metóda výskumu

9 Komplexnosť vs. ekonomickosť autoreferencie
od 16. do 36. mesiaca: 1476 autoreferenčných odkazov od prvého použitia 3. osoby verba s autoreferenčnou funkciou do konca raného veku 24 gramatických a lexikálnych prostriedkov, ktorými dieťa odkazuje na seba slovesná osoba všetky osoby v singulári, 1. a 2. osoba plurálu zámená osobné: ja, my, mi/mne, nám, ma/mňa, nás, mnou, posesívne: môj, náš; reflexívne: si, sa; vymedzovacie: sama; mená vlastné meno dieťaťa a posesívne propriálne deriváty, apelatíva pri predstieraní rolí neosobné konštrukcie tak sa skáče „ja ukazujem, ako sa má skákať“

10 Dynamickosť vo vývine autoreferencie
*STM: Janinka čo robí Janka? *JAN: papa. *STM: áno # papá. vek: 1;03.15 na začiatku dieťa odkazuje na seba rovnakým spôsobom, akým referuje aj na druhých, t. j. 3. osobou. *JAN: prišla mačička do sveta a vidí. *JAN: nemám takúto kamarátku aj takúto. *JAN: musím sa na to ešte raz pozrieť. vek: 2;03.17 zámeno ja, 1. osoba singuláru dieťa v hre a v narácii „prepožičiava“ aj iným osobám (hovorenie za druhých)

11 Čo sa deje medzi krajnými pólmi?

12 Autoreferencia: 3. osoba sg
imperfektíva, ktorými dieťa verbálne sprevádza telesné a pohybové aktivity v konsituačnej informácii má, nemá, papá, hopá, dá/dáva, letí, ide, pije, vyspevuje, tancuje po druhom roku pribúdajú perfektíva na vyjadrenie zámeru dieťaťa orientovaného na blízku budúcnosť oblečie, odnesie, vyberie funkčný vrchol 3. osoby sg. ako autoreferenčného prostriedku hra s predstieraním rolí dieťa síce odkazuje na seba, avšak vystupuje v predstieranej role napríklad dieťa v role matky: dáva ako mamka, vešia

13 Autoreferencia: zrod vlastného mena dieťaťa
% sit: matka a dieťa si hádžu loptu. *MAM: úúú ty si ale šikovná. *JAN: vava (=Jana). %gpx: Janka sa oboma rukami dotkne bruška a usmeje sa. *MAM: úúú ty si ale šikovná! % gpx: Janka chytí mamu za ruku. * MAM: to je mamkina ruka. %gpx: mama chytí Janku za ruku. *MAM: a toto je? *JAN: vava. *MAM: Jankinááá. autoreferencia v produkcii súhre s porozumením zámenu ty komplementárne autoreferenčné gesto ukazovanie na niečo/niekoho iného v 8. až 9. mesiaci ukazovanie na seba v 21. až 22. mesiaci pochvala, ocenenie repliky typu congratulations Brigaudiot, M., Morgenstern, A. (1999) autoreferencia ako súčasť recipročného správania sa

14 Prechod od nekonvenčných ku konvenčným prostriedkom autoreferencie
kopernikovská revolúcia v kognitívnom vývine Piaget -- Inhelderová (nedat., s. 21) výpoveď s menom a 3. osobou sg informáciu o prežívanom biologickom ja (papá, hopá, ide) telesné ja, telesné konanie (stav, keď človek nemyslí na to, čo vykoná, a úplne sa zamestnáva činom samotným) výpoveď s 1. osobou sg rozhodnutie dosiahnuť cieľ, uvedomovaný zámer dám, donesiem, otvorím, učešem, skúsim, naberiem sociálne ja verbá sociálnych konvencií: ďakujem, prosím si modalitné verbá: chcem, môžem, musím empatia v hovorení za inú osobu (kúsoček ti ešte dám) kontrast medzi sociálnym okolím a sebou samým PF nesúhlas a odmietanie (nechcem, nejdem, nedám, nepoviem, nevykrútim, neraňajkovala som)

15 Explicitná autoreferencia: 1. osoba + zámeno ja
tradične egocentrické vymedzovanie sa výskum transkriptov potreba sociálneho kontaktu, pocit príslušnosti *OTE: ja počujem dajaký vláčik. *JNK: aj ja počujem dáky vláčik. vek: 1.11;17 *JNK: takú istú má aj mamička. *BAB: áno. *JNK: aj ja mám takú aj ja. vek: 1.13;10. obligatórne postavenie zámena ja moi aussi donne la patte; me go homme too Brigaudiot et al. 1994

16 Zámeno ja: nositeľ vzťahovej stránky komunikácie
1. etapa konsituačná informácia vôľa nesúhlas odmietnutie dieťa formuluje informáciu, avšak s ohľadom na sociálnu dištanciu k partnerovi interakcie ak dieťa púta pozornosť dospelého, pretože nie je v jeho zornom poli a dospelý je zaujatý vlastnou činnosťou ak dieťa vyzdvihuje svoj vlastný prínos v spoločnej aktivite s dospelým ak dieťa koriguje dospelého, ktorý podľa dieťaťa nesprávne zhodnotí jeho aktivitu 2. etapa zámer *OTE: rýchlo si ukladajme figúrky. *OTE: na druhú stranu. *JAN: ja si ja si ja si dám svojho čierneho kráľa. vek: 2.07;15 ohradenie sa ale ja som, ale však ja som, ja predsa, no ale ja, ale ja ešte uistenie komunikačného partnera ja + zápor verb deštrukcie, ja + len, iba ja nespadnem, ja nerozbijem, ja sa len vyďobkávam nič si z toho nerob schopnosti dieťaťa posudzovať vlastné aktivity aj z perspektívy partnera dialógu

17 Autoreferenčné prostriedky bez zmeny perspektívy hovoriaceho a adresáta

18 Produkcia zámena ja z hľadiska hodnotenia rodičov rodičovská reflexia vývinu reči 1065 detí

19 Záver detailný pohľad na vývinovú trajektóriu reči jedného dieťaťa
hlbšie porozumenie procesu osvojovania si reči rozhodujúci podiel na získaní čitateľských a pisateľských zručností majú jazykové schopnosti fonematické uvedomovanie, krátkodobá pamäť, naratívne schopnosti autoreferenčná schopnosť (?) komplexnosť autoreferencie gramatický vývin od nekonvenčných prostriedkov: 3. osoba sg, vlastné meno cez posuny slovesných osôb ku konvenčným prostriedkom: 1. osoba sg, ja kognitívny vývin zámená ja/ty: odkaz na komunikačnú rolu, nie na osobu zmena perspektívy hovoriaceho a adresáta vedomé rozhodovanie (zámer) sociálno-interakčný vývin empatia, takt, reciprocita, sociálna blízkosť, sociálna dištancia


Stiahnuť ppt "Filozofická fakulta PU Prešov"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google