Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

ANALÝZY RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA a PLÁN PRÁC

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "ANALÝZY RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA a PLÁN PRÁC"— Prepis prezentácie:

1 ANALÝZY RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA a PLÁN PRÁC
Seminár konaný v rámci projektu „Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR“ ANALÝZY RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA a PLÁN PRÁC RNDr. Želmíra Greifová MŽP SR Sekcia geológie a prírodných zdrojov

2 Analýza rizika znečisteného územia
AR definuje cieľové hodnoty sanácie pre SGP a SEZ. Sanácia je odstránenie, obmedzenie alebo zníženie nestabilít geol. prostredia znečistenia územia vznik po roku 2007, vznik pred rokom 2007, ENVIRONMENTÁLNA ŠKODA ENVIRONMENTÁLNA ZÁŤAŽ a ZOSUVY Sanácia geologického prostredia (SGP) Sanácia environmentálnej záťaže (SEZ) AR navrhuje a hodnotí varianty sanácie pre SGP a SEZ MŽP SR

3 Analýza rizika znečisteného územia – obsah (AR)
Vyhláška č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon – príloha E. Doplňujúce údaje o skúmanom území 1.1 Ekologické charakteristiky skúmaného územia 1.2 Materiálová bilancia znečistených zemín a znečistených podzemných vôd 2. Identifikácia rizika 2.1 Identifikácia nebezpečenstva 2.2 Charakteristika znečisťujúcich látok a ďalších rizikových faktorov 2.3 Situačný model lokality 3. Hodnotenie environmentálnych rizík 3.1 Vzťah dávka – účinok na životné prostredie 3.2 Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika 3.3 Výpočet rizika šírenia znečistenia 3.4 Zhrnutie environmentálneho rizika MŽP SR

4 Analýza rizika znečisteného územia – návrh (AR)
Vyhláška č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon – príloha E. 4. Hodnotenie zdravotných rizík 4.1 Vzťah dávka – účinok na ľudské zdravie 4.2 Hodnotenie expozície 4.3 Výpočet zdravotných rizík 4.4 Zhrnutie zdravotných rizík 5. Závery analýzy rizika 6. Stanovenie cieľov sanácie geologického prostredia podľa § 9 ods. 2 písm. c), d) a e) alebo sanácie environmentálnej záťaže** 7. Návrh a zhodnotenie variantov sanácie geologického prostredia podľa § 9 ods. 2 písm. c), d) a e) alebo sanácie environmentálnej záťaže, vrátane odhadu finančných nákladov a návrh nápravných opatrení** 8. Zoznam použitej literatúry MŽP SR

5 Metodický pokyn MŽP SR č. 1/2012 -7
1.

6 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Metodický pokyn sa delí sa do 15. článkov, obsahuje 14 odborných príloh. Ustanovuje všeobecné princípy analýzy rizika znečisteného územia, základný obsah a formu analýzy rizika znečisteného územia. Určený je pre riešiteľov, ktorí budú AR vypracovávať, pre všetky subjekty, ktoré budú AR využívať pre ďalšie rozhodovanie MŽP SR

7 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Prílohy metodického pokynu: 1. Obsah analýzy rizika znečisteného územia 2. Materiálová bilancia 3. Príklad tabuľkového spracovania charakteristík znečisťujúcej látky 4. Príklad jednoduchého koncepčného modelu znečistenej lokality 5a. Hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika pre receptory v kontaktnej zóne 5b. Hodnotenie aktuálnosti rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou 6a. Výpočet rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou 6b. Výpočet rizika vo vzťahu k povrchovým vodám

8 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Prílohy metodického pokynu - pokračovanie: 7. Vzťah dávka – účinok na ľudské zdravie 8a. Hodnotenie expozície – expozičné cesty 8b. Hodnotenie expozície – výpočet expozičných dávok 9. Zhodnotenie zdravotných rizík 10. Stanovenie cieľových hodnôt sanácie znečisteného územia 11. Požiadavky na rozsah prieskumných prác a analytických prác 12. Indikačné a intervenčné kritériá horninového prostredia, pôdy a podzemné vody 13. Návrh monitorovania podzemných vôd 14. Literatúra

9 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Čl. 7 Podmienky spracovania analýzy rizika znečisteného územia (str. 11) Zásadnou podmienkou pre správne vypracovanie AR je kvalitné zrealizovanie, vyhodnotenie a správna interpretácia výsledkov geologického prieskumu životného prostredia zameraného na zistenie a overenie znečistenia (príloha 11). Príloha 11: Požiadavky na rozsah prieskumných prác a analytických prác (str. 63 – 67) Minimálny rozsah analytických prác podľa činností pri prieskume pravdepodobnej environmentálnej záťaže a prieskume environmentálnej záťaže

10 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Čl. 8 Doplňujúce údaje o skúmanom území (str. 11) Doplňujúcimi údajmi o skúmanom území sú a) ekologické charakteristiky skúmaného územia, b) materiálová bilancia znečisteného územia (príloha 2). Príloha 2: Materiálová bilancia (str. 22) množstvo (hmotnosť) znečisťujúcej látky (XXX) v zeminách v pásme prevzdušnenia/pásme nasýtenia, hmotnosť znečisťujúcej látky v podzemných vodách, územie s koncentráciami znečisťujúcej látky (XXX) nad IT hodnotu IT – intervenčné kritérium pre horninové prostredie a pôdy - príloha 12A (str. 68 – 72) IT - intervenčné kritérium pre podzemné vody - príloha 12B (str. 73 – 76)

11 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Čl. 9 Identifikácia rizika Identifikácie rizika zahŕňa: 1. identifikáciu nebezpečenstva zoznamu nebezpečných látok identifikovanie príjemcov prekročená indikačnú hodnotu rizík (ID) – príloha 12 2. charakterizovanie všetkých znečisťujúcich látok a ďalších rizikových faktorov opis fyzikálno–chemických vlastností, toxických vlastností (príloha 3) 3. vypracovanie aktuálneho situačného modelu lokality (príloha 4) MŽP SR

12 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Čl. 10 Hodnotenie environmentálnych rizík Predmetom hodnotenia environmentálnych rizík je: hodnotenie vzťahu dávka – účinok na životné prostredie, hodnotenie aktuálnosti environmentálneho rizika (ER) pôdu/horninové prostredie - príloha 5a podzemnú vodu -príloha 5b potvrdené environmentálne riziko výpočet rizika šírenia znečistenia výpočet rizika šírenia znečistenia podzemnou vodou - príloha 6a výpočet rizika vo vzťahu k povrchovým vodám - príloha 6b. zhrnutie environmentálneho rizika. MŽP SR

13 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Čl. 11 Hodnotenie zdravotných rizík Predmetom hodnotenia zdravotných rizík je a) hodnotenie vzťahu dávka – účinok pre znečisťujúce látky identifikované ako nebezpečné pre ľudské zdravie – príloha 7, b) hodnotenie expozície - stanoviť relevantné expozičné cesty - príloha 8a, - vypočítať expozičné dávky – príloha 8b, c) výpočet zdravotných rizík – príloha 8a a 8b, d) zhrnutie zdravotných rizík – príloha 9. MŽP SR

14 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Čl. 12 Závery analýzy rizika Záverom AR je záväzné vyjadrenie zodpovedného riešiteľa o skúmanom území, v ktorom uvedie či skúmané územie a) predstavuje zdravotné a environmentálne riziko, sanácia b) predstavuje len zdravotné riziko, znečisteného územia c) predstavuje len environmentálne riziko, d) nepredstavuje ani zdravotné ani environmentálne riziko. a zdôvodnenie všetkých neistôt prezentovaných výsledkov MŽP SR

15 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Čl. 13 Stanovenie cieľov sanácie geologického prostredia alebo sanácie environmentálnej záťaže Pre skúmané územie, v ktorom je potrebné vykonať sanáciu znečisteného je nutné stanoviť cieľové hodnoty sanácie znečisteného územia - príloha 10. Čl. 14 Návrh a zhodnotenie variantov sanácie znečisteného územia, vrátane odhadu finančných nákladov nápravných opatrení 4 sanačné scenáre/varianty: nulový variant Monitorovanie podzemných vôd - príloha 13 izolácia územia, sanácia po navrhované sanačné limity, úplné odstránenie znečistenia, alebo sanácia po inak stanovené limity. MŽP SR

16 Analýza rizika znečisteného územia
KONTROLA: 1. OBSAH AR – či je totožný s predpísaným obsahom AR podľa vyhlášky č. 51/2008 Z.z., 2. Kontaminanty nad IT hodnotu – zahrnuté do AR, 3. Materiálová bilancia 4. Stanovené cieľové hodnoty sanácie – len pre kontaminanty, ktoré podľa záverov hodnotenia zdravotných rizík a environemntálnych rizík boli vyhodnotené ako rizikové, 5. Vypracované aspoň dva relevantné varianty sanácie – stručný popis – potrebný čas – financie – dopady sanačnej technológie na životné prostredie 6. Monitoring podzemných vôd – podľa normy MŽP SR

17 Analýza rizika znečisteného územia – metodický pokyn
Závery AR – proces rozhodovania záverečnú správu s analýzou rizika znečisteného územia posudzuje a schvaľuje ministerstvo bez ohľadu na zdroj financovania do šiestich mesiacov od jej predloženia (§ 18 zákona č. 569/2007 Z. z.). výsledky AR musia byť zohľadnené v pláne prác podľa zákona o niektorých opatreniach na úseku EZ, rozhodnutiach o nápravných opatreniach podľa zákona o vodách, rozhodnutiach o nápravných opatreniach podľa zákona o environmentálnych škodách (environmentálna škoda na pôde), rozhodnutiach na preradenie lokalít v ISEZ z Reg. A do Reg. B (oficiálna žiadosť na MŽP SR s priloženou elektron. verziou AR) MŽP SR

18 Plán prác - § 8 ods. 4 zákona č. 409/2011 Z. z.
2. Plán prác - § 8 ods. 4 zákona č. 409/2011 Z. z. Plán prác obsahuje časové a vecné vymedzenie: vykonávania geologického prieskumu životného prostredia, sanácie environmentálnej záťaže,  monitorovania geologických faktorov životného prostredia, náklady potrebné na realizáciu plánu prác, náležitosti vymedzené v osobitnom predpise - zákon č.569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov).

19 PLÁN PRÁC – titulný list
identifikačné údaje vlastníka, užívateľa alebo správcu nehnuteľnosti, na ktorej sa EZ nachádza, názov EZ podľa registračného listu EZ z ISEZ názov a kód katastrálneho územia podľa údajov z evidencie katastra nehnuteľností, názov a číselný kód obce, okresu a kraja, v ktorých sa EZ nachádza, identifikačné údaje zhotoviteľa plánu prác, identifikačné údaje objednávateľa prác. MŽP SR

20 PLÁN PRÁC - Obsah základné údaje o EZ: rozsah znečistenia jednotlivých zložiek životného prostredia, prioritné znečisťujúce látky a ich koncentrácia, údaje o činnosti, ktorá viedla k vzniku EZ. údaje o geologických prácach vykonaných na identifikovanie a overenie EZ a ich výsledkoch (stručný popis a mapové podklady), vecné vymedzenie plánovaných geologických prác potrebných na odstránenie EZ, časové vymedzenie plánovaných geologických prác potrebných na odstránenie EZ (návrh harmonogramu, predpokladané náklady na realizáciu plánovaných geologických prác. MŽP SR

21 PLÁN PRÁC – vecné vymedzenie plánu prác
geologický prieskum životného prostredia (zameraného na EZ) (v etape orientačného, podrobného alebo doplnkového prieskumu, v závislosti od preskúmanosti EZ, Analýza rizika prípravná dokumentácia, t.j. prípravnej štúdii sanácie environmentálnej záťaže sa odporúča spracovať v prípade, ak ide o rozsiahle znečistené územie, kombináciu vysoko rizikových znečisťujúcich látok, zložité geologické pomery skúmaného územia, a pod.), projekt sanácie EZ projekt odborného geologického dohľadu sanácia EZ, výkon odborného geologického dohľadu, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia, ukončenie realizácie plánu prác. MŽP SR

22 PLÁN PRÁC - geologický prieskum
etapu geologického prieskumu životného prostredia, cieľ geologickej úlohy, predpokladané finančné náklady. Harmonogram: výberu/obstarania zhotoviteľa projektu geologickej úlohy a ekologických prác, termín vypracovania projektu geologickej úlohy čas na schvaľovanie projektu geologickej úlohy čas potrebný na samotnú realizáciu (čas potrebný na realizáciu technických, vzorkovacích a laboratórnych prác, mikrobiologické a ekotoxikologické testy (v odôvodnených prípadoch), priebežné spracovávanie výsledkov prieskumných prác, terénne merania, atď., čas potrebný na vypracovanie záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia, čas potrebný na schvaľovania záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia - § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. MŽP SR

23 PLÁN PRÁC - sanácia EZ a odborný geol. dohľad
cieľ sanácie EZ a odborného geologického dohľadu predpokladané finančné náklady. Harmonogram: výberu/obstarania zhotoviteľa projektu sanácie EZ a zhotoviteľa sanácie výberu/obstarania zhotoviteľa projektu odborného geologického dohľadu a zhotoviteľa odborného geologického dohľadu, čas potrebný na vypracovanie projektu sanácie EZ, projektu odborného geologického dohľadu a schvaľovanie projektu sanácie EZ a projektu odborného geologického dohľadu čas potrebný na samotnú realizáciu geologických prác (prípravné práce, vykonávanie technických prác, inštalácia sanačnej/ých technológie/í, frekvencia terénnych meraní, monitorovania priebehu sanačných prác, laboratórne analýzy, atď.), čas potrebný na vypracovanie aktualizovanej analýzy rizika po ukončení sanácie EZ, čas potrebný na vypracovanie záverečnej správy zo sanácie EZ s aktualizovanou analýzou rizika znečisteného územia a odborného geologického dohľadu, čas potrebný na schvaľovania záverečnej správy zo sanácie EZ s aktualizov. analýzou rizika znečisteného územia a odborného geologického dohľadu. MŽP SR

24 PLÁN PRÁC - monitorovanie
cieľ monitorovania geologických faktorov životného prostredia (predsanačný, posanačný monitoring) predpokladané finančné náklady. Harmonogram: výberu/obstarania zhotoviteľa projektu monitoringu a zhotoviteľa geologických prác čas potrebný na vypracovanie projektu monitoringu a schvaľovanie projektu čas potrebný na samotnú realizáciu monitoringu (predmet monitorovania - podzemná voda, povrchový tok, zeminy, zoznam sledovaných znečisťujúcich látok a ďalších parametrov (napr. teplota, pH, mikrobiológia zemín a podzemných vôd, atď.), frekvenciu vzorkovania, a pod.), čas potrebný na vypracovanie a schválenie záverečnej správy z monitoringu. MŽP SR

25 PLÁN PRÁC – ukončenie Zhotoviteľ plánu prác uvedie pravdepodobnú dobu ukončenia realizácie plánu prác vrátane posanačného monitoringu. V návrhu plánu prác sa uvedie predpokladaný termín ukončenia sanácie EZ s dôrazom na okolnosti, ktoré tento termín môžu ovplyvniť. MŽP SR

26 PLÁN PRÁC – otázky??? Kto je oprávnený vypracovať Plán prác? 1. geologické spoločnosti - geologické oprávnenie podľa zákona č. 569/2007 Z. z. geologický prieskum životného prostredia sanáciu environmentálnej záťaže monitorovanie geologických faktorov životného prostredia 2. spoločnosti, ktoré nemajú geologické oprávnenie - len na základe schváleného projektu geologickej úlohy, ktorý vypracuje odborne spôsobilá osoba (geologická spoločnosť s geologickým oprávnením), projekt geologickej úlohy tvorí povinnú prílohu Plánu prác. Dôvod: geologické spoločnosti vedia presnú náplň, rozsah a časovú náročnosť plánovaných geologických prác záruka pre objednávateľa prác MŽP SR

27 Analýza rizika znečisteného územia a Plán prác
Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "ANALÝZY RIZIKA ZNEČISTENÉHO ÚZEMIA a PLÁN PRÁC"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google