Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a krajinný vzhľad

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a krajinný vzhľad"— Prepis prezentácie:

1 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a krajinný vzhľad
doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

2 Pôvod slova krajina Krajina všeslovanské slovo "krojiti", s významom:
lem, okraj, vzdialená krajina synonymá k slovu krajina: končina, kraj scenéria, terén krajinomaľba, krajinka Krajina priestor, na ktorý sa ľudia pozerajú z miesta ich výskytu – miesto, kde bývajú, kde sa realizujú pracovne priestor (rozhľad) zeme (etymologicky odvodené z angl. landscape) na okraji a za ním

3 Krajinný obraz štálov pri Novej Bani

4 Krajinný obraz fyzicky a legislatívne ťažko „uchopiteľná“ hodnota krajiny hodnota krajiny pociťovaná človekom, ktorá zahŕňa viac ako len súhrn hmotných krajinných prvkov, pretože zahŕňa aj ľudské reakcie, pocity, asociácie odraz reálneho priestorového zoskupenia krajinných prvkov vo vedomí pozorovateľa, pričom určujúca je lokalizácia miesta na pozorovanie krajiny reprezentovaný štruktúrovanou tvárnosťou a členitosťou krajiny; tvoria ho prvky krajinnej štruktúry, ich vizuálne charakteristiky Liptov, Prašivá

5 Uplatnenie hodnotenia krajinného obrazu v praxi
posudzovanie vplyvov na životné prostredie – zákon č. 24/2006 Z. z. – zámer, oznámenie, správa o hodnotení – časti týkajúce sa krajiny, krajinného obrazu, scenérie a vplyvov na tieto krajinné charakteristiky dokumentácia ochrany prírody a krajiny (zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z. má v § 2 uvedený pojem „charakteristický vzhľad krajiny“) územnoplánovacia dokumentácia – pojmy: scéna, scenéria, krajinný obraz, kompozícia priestoru a i. v etape tvorby projektov – ÚP v etape posudzovania vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

6 Časté skúsenosti z posudzovania vplyvov na krajinný obraz a vizuálne charakteristiky krajiny v praxi
v rámci dokumentácií EIA (zámer, správa o hodnotení...) sú kapitoly o krajine a krajinnom obraze často spracované symbolicky hodnotené atribúty krajiny sú podceňované – sú stručné, nevýstižné, neadresné, všeobecné – paušálne opisované z iných dokumentácií bez sústredenia sa na konkrétny kontext a územie kapitoly o krajinnom obraze a krajine často obsahujú teoretické akademické informácie často absentujú primerané špeciálne hodnotenia vizuálnych charakteristík krajiny, napr. dohľadnosť nových stavieb a objektov v krajine, výhľadovosť v krajine, zatienenosť krajinných segmentov a pod. = adekvátne podklady na hodnotenie predpokladaných (očakávaných) vplyvov na scenériu a krajinný obraz

7 Poškodenie krajiny prostredníctvom poškodenia krajinného obrazu:
fyzické poškodenie – zmena krajinných prvkov = zmena krajinnej mozaiky, zmena kompozície krajiny spojená so zmenou spôsobu využívania územia nehmotné, kultúrno-estetické strata charakteristického vzhľadu krajiny zakrytie charakteristických znakov v krajine (napr. mozaika krajiny – usporiadanie krajinných prvkov), nežiaduca zmena dominancie krajinných prvkov strata jedinečnosti, atraktívnosti krajiny

8 Príklady zmeny dominancie krajinných prvkov

9 Rozdielne prístupy v povoľovaní nových činností v krajine ovplyvňujúcich krajinný obraz a vzhľad

10 Príklady vzhľadu obchodného domu Tesco vo Veľkej Británii

11 Príklady vzhľadu obchodného domu Tesco vo Veľkej Británii

12 Príklady vzhľadu obchodného domu Tesco na Slovensku
Moldava nad Bodvou Zvolen

13 Rožňava Hnúšťa Fiľakovo Prešov Dubnica nad Váhom Skalica

14 Príklady hodnotenia vizuálnych charakteristík krajiny

15 Lokalita ekologického opatrenia
Svacenický jarok, k. ú. Turá Lúka


Stiahnuť ppt "Posudzovanie vplyvov na životné prostredie a krajinný vzhľad"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google