Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Cena je peňažné vyjadrenie hodnoty produktu

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Cena je peňažné vyjadrenie hodnoty produktu"— Prepis prezentácie:

1 Cena je peňažné vyjadrenie hodnoty produktu
Cena je jediná zložka marketingového mixu, ktorá nám prináša príjem. Všetky ostatné zložky produkujú náklady. Trhovú cenu vytvárame pod vplyvom ponuky a dopytu.

2 Trhová cena Trhovú cenu vytvárame pod vplyvom ponuky a dopytu. Ponuka predstavuje množstvo tovarov (výkonov), ktoré sú určené na predaj. Dopyt vyjadruje potrebu a pripravenosť kupujúcich získať tovar (službu) vo výške peňažných prostriedkov, ktorými disponujú.

3 Tvorba ceny Cenové rozhodovanie každého podnikateľského subjektu patrí medzi najdôležitejšie a najvážnejšie oblasti. Podstata problematiky cenového rozhodovania a tvorby cien je komplikovaný proces. Na jednej strane vyžaduje znalosť rôznych situácií, rozsiahly podkladový materiál, ktoré vznikali v priebehu konkurenčného súťaženia, na strane druhej musí pružne reagovať a rýchlo sa prispôsobovať celému radu predvídateľných aj nepredvídateľných faktorov, vyplývajúcich z trhu tovaru a služieb, pracovných síl a peňazí.

4 Metódy tvorby ceny nákladové metódy – analýza nulového bodu, prirážková metóda či stanovenie ceny pomocou cieľovej návratnosti, dopytové metódy – priame cenové porovnanie, porovnanie vnímaných hodnôt, diagnostická metóda stanovenia ceny, test cenovej citlivosti. konkurenčné stanovenie ceny, porovnaním cien s konkurenciou.

5 Nákladové metódy Základom pre tvorbu ceny je poznanie nákladov podniku, a to fixných, variabilných ako aj zmiešaných. Analýza nulového bodu je založená na tzv. bode zvratu, ktorý nám poskytuje informáciu kedy sa náklady rovnajú výnosom. V tomto bode nie sme ani v zisku, ani v strate, sme na nule.

6 Nákladové metódy V rámci nákladových metód poznáme aj prirážkovú metódu. Základom je, že k prevádzkovým nákladom musíme pripočítať aj náklady súvisiace s aktivitou. Pomocou metódy cieľovej návratnosti stanovujeme cenu s ohľadom na naše investičné plány, napr. plánujeme zakúpiť nové obchodné vybavenie. Premietneme to do ceny, ak chceme aby sa nám to napr. do 2 rokov vrátilo.

7 Dopytové metódy Priame cenové porovnanie
Priame cenové porovnanie je založené na tom, že máme potenciálnych záujemcov o kúpu produktu a my im dáme produkt k dispozícií. Každý povie koľko je ochotný zaň zaplatiť.

8 Metóda holandského textu
Metóda holandského testu je založená na 4 otázkach: pri akej cene na danej stupnici vám začína pripadať produkt atraktívny, pri akej cene na danej stupnici vám začína pripadať produkt ako drahý, pri akej cene na danej stupnici vám začína pripadať produkt tak drahý, že v žiadnom prípade nie ste ochotní akceptovať cenu, pri akej cene na danej stupnici vám začína pripadať produkt tak lacný, že začnete pochybovať o jeho kvalite.

9 Odporúčanie Odporúčam vám využívať všetky tri vyššie spomínané metódy – nákladovú, aby sme zistili minimálnu cenu, dopytové, aby sme zistili maximálnu cenu a konkurenčné, aby sme zistili či sme konkurencie schopní.

10 Ďakujem za pozornosť!


Stiahnuť ppt "Cena je peňažné vyjadrenie hodnoty produktu"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google