Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Hospodárstvo Slovenskej republiky

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Hospodárstvo Slovenskej republiky"— Prepis prezentácie:

1 Hospodárstvo Slovenskej republiky
Lucia Berdisová

2 Outline Sociálnosť, ekologickosť, trhovosť
Hospodárska súťaž a jej ochrana Výnimky z hospodárskej súťaže Rozpočet, dane, poplatky, ÚZ o rozpočtovej zodpovednosti NKÚ a kontrolná moc NBS

3 Horáková a právnické formulky
„Milada Horáková - barva“ od Cassius Chaerea – Licencia pod CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons | foto: Wikipedia

4 Horáková a právnické formulky
Sudca sa pýta: Cítite sa vinná tými skutkami, ktoré sú v obžalobe uvedené (velezrada a vyzvedačstvo)? MH: Cítim sa vinná činmi, ku ktorým som sa priznala, a ktoré podľa trestných des platných zákonov zakladajú jej skutkovú podstatu. K niektorým však vývodom štátnej obžaloby by so ešte mala svoje poznámky. ŠO: Pani obžalovaná, nehovorte v právnických formuláciách. Povedzte nám, či sa cítite vinnou, že ste pracovala protištátne zločineckým spôsobom proti ľudovo-demokratickej československej republike. MH: Áno, tým sa cítim vinná. ŠO: Tak, to je jasná reč

5 Svobodnej národ (Terry Pratchett, Talpress, 2003, s. 285-6)
Nac-Mac-Fíglovia a ich obvinenie právnikmi (Kráľovnej pomsta) - Námietka! Žiadam súdne overený Habeas korpus. A vznášam námiestku Vis-ne faciem capite repletam (...) ... - Ďalej žiadam, aby bol tento prípad odročený siene die na základe Potest-ne mater tua suere, amice. Právnici vytiahli zo vzduchu tlsté zväzky a začali listovať: „Nie sme oboznámený s terminológiou obhajcov“. (...) Poznámka prekladateľa: „Ak nájdete v právnických výrazoch nejaké nepresnosti, ospravedlňujem sa. Snažil som sa konzultovať túto partiu s právnikmi a dozvedel som sa mnoho, bohužiaľ máločo konkrétne, a už vôbec nie to, čo som potreboval.“ (s. 287)

6 Sociálnosť, ekologickosť, trhovosť
Kontext ako vymedzenie sa voči plánovanej ekonomike Plánovaná ekonomika ako dvojička spoločného vlastnenia „výrobných prostriedkov“; cieľ: koniec vykorisťovania človeka, benefit efektivity a zvýšenie životnej úrovne pracujúcich (Zdobinský, Peška: Československé štátne právo. 1981, s. 60) Ekonomika ako politická téma (Horáková – otázka na vlastníka továrne) – štátne socialistické vlastníctvo od „kapitalistov“ a družstevné ako dobrovoľné vstúpenie do kolektívneho hospodárenia plus osobné vlastníctvo plus drobné súkromné hospodárstvo RVHP – ako nadnárodná spolupráca Plánovaná ekonomika ako ústavný princíp – štátny plán sa vyhlasoval zákonom na 5 rokov

7 Sociálnosť, ekologickosť, trhovosť
(1) Hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky. (2) Slovenská republika chráni a podporuje hospodársku súťaž. Podrobnosti ustanoví zákon.

8 Trhovosť Laissez-faire (Adam Smith)
Opak plánovanej ekonomiky Laissez-faire (Adam Smith) Presah do vlastníckych a podnikateľských vzťahov – čl. 20 a čl. 35 Reverzia znárodňovania – privatizácia Trhovosť ako konkurencia sociálnosti a ekologickosti (skôr Drgonec) ako sestrička – „korelát“ (skôr Svák)

9 Sociálnosť Sociálna inklúzia – sociálny zmier
Realizácia aj cez sociálne práva (polit. realizácia zákonom) aj tripartita ako prostriedok Otázka 3 grošov – sociálne poistenie – dôchodky, zdravotné (progresívnosť, v. rovnaký odvod) – poistenie v. sporenie, solidarita

10 Sociálnosť Sociálna spravodlivosť ako princíp výkonu štátu a ako cnosť (F. A. Hayek – kritika konceptu, M. Novak - cnosť) Poľská doktrína sociálnej spravodlivosti: Štát nebyť pasívnym pozorovateľom diania v spoločnosti, ale aktívne zasahovať, regulovať spoločenské vzťahy, spoločnú existenciu indivíduí v štáte aj v otázke distribúcie dobier, a to s cieľom zabezpečiť rovnosť šancí, to však neznamená, že štát má byť opatrovníkom svojich obyvateľov, ktorí strácajú zodpovednosť za svoj osud a prenášajú ju na štát. (SARNECKI, P. (red.): Prawo konstytucyjne RP, s.77)

11 Ekologickosť Bratislava Nahlas ako „Slovenská Charta 77“ z 1987 ako ochranárska iniciatíva Čl. 4: Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií. Ochrana ŽP a právo na informácie (čl. 44)

12 Hospodárska súťaž Ako princíp (podprincíp čl. 55 ods. 1)
Z. č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže: Ochrana HS, rozvoj HS a úloha protimonopolného úradu Povinné subjekty: podnikatelia a orgány štátnej správy Zakazuje sa: dohoda obmedzujúca súťaž (zosúladený postup – napr. dohoda o cenách, obmedzenie výroby, koordinácia vo verejnom obstarávaní), zneužitie dominantného postavenia na trhu (neprimerané ceny, povinnosť prijať ďalšie záväzky - microsoft – player), koncentrácia (trvalé ekonomické spájanie – kontrola PMÚ) – pojmy monopol, oligopol, kartel - EÚ kontext – aj štátna pomoc - Protimonopolný úrad (predseda, rada) – vyšetruje, vydáva rozhodnutia, stanoviská

13 Hospodárska súťaž - výnimky
Verejný záujem vrátane ochrany práv cez realizáciu pozitívneho záväzku „Hospodársku súťaž štát chráni len tam a dovtedy, kde a dokiaľ nevzniknú dôvody pre obmedzenie alebo vylúčenie hospodárskej súťaže vo verejnom záujme“ (PL. ÚS 13/97 Príklad: základné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, ochrana strategických záujmov

14 Národná banka Slovenska
(1) Národná banka Slovenska je nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska môže v rámci svojej pôsobnosti vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak je na to splnomocnená zákonom. (2) Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska. (3) Podrobnosti podľa odsekov 1 a 2 ustanoví zákon. - Zákon č. 566/1992 o NBS

15 Národná banka Slovenska
Banková rada – guvernér, 2 viceguvernéri, 3 ďalší členovia Pôsobnosť a právomoc napr.: Spoločná menová politika Vydáva bankovky Podporuje fungovanie platobných systémov Kontroluje devízové rezervy Dohľad nad finančným trhom

16 Rozpočet – dane, poplatky
(1) Finančné hospodárenie Slovenskej republiky sa spravuje jej štátnym rozpočtom. Štátny rozpočet sa prijíma zákonom. (2) Príjmy štátneho rozpočtu, pravidlá rozpočtového hospodárenia, vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami územných celkov ustanoví zákon. (3) Štátne účelové fondy zapojené na štátny rozpočet Slovenskej republiky sa zriaďujú zákonom. Čl. 59 (1) Dane a poplatky sú štátne a miestne. (2) Dane a poplatky možno ukladať zákonom alebo na základe zákona.

17 Rozpočet – dane, poplatky
štátny rozpočet ako zákon roka (užitočné info a videá na webe MF SR - rozpocte) daň ako nenávratná, vynútiteľná, zvyčajne neúčelová platba: zákonom uložená napr. DPH (zákonom č. 222/2004 Z.z.), na základe zákona uložená napr. daň z nehnuteľností (na základe zákona č. 582/2004 Z.z.) poplatok ako zvyčajne účelová platba (napr. zákona č. 582/2004 Z.z. – jediný poplatok za komunálny odpad, zvyšok dane)

18 Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
reakcia na hospodársku krízu a požiadavky na rozpočtovú stabilitu v práve EÚ cieľ: ustanoviť nové mechanizmy kontroly stabilného verejného rozpočtovania a nové mechanizmy sankcionovania príliš schodkového rozpočtovania (aby v hre nebola len reputácia) veľmi dobrá dôvodová správa: =361019

19 Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť - nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Členovia volení NR SR predseda až 3/5 väčšina zloženie: predseda (navrhuje vláda), člen/ka (navrhuje prezident), člen/ka (navrhuje guvernér NBS): Pôsobnosť: čl. 4 ÚZ Podľa výšky limitu dlhu verejnej správy sa aktivujú rôzne povinnosti dokonca aj taká, že vláda musí požiadať parlament o vyslovenie dôvery (čl. 5 ods. 8 ÚZ)

20 Najvyšší kontrolný úrad
zákon č. 39/1993 Z.z. o NKÚ Kontrolná moc (kreácia) a jej nezávislosť – typicky obsadzovaná opozíciou - dôležitosť kontrolnej moci zjavná cez peripetie pri parlamentnej voľbe predsedu NKÚ v 2015 kontrolná pôsobnosť v skratke: každý (štátne aj samosprávne orgány, aj FO a PO) pri nakladaní s verejnými prostriedkami (aj EÚ zdroje) Úrad: predseda a (najmenej?) dvaja podpredsedovia

21 Najvyšší kontrolný úrad
Činnosť: stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu kontroly na základe plánu kontrolných činností (napr. 9a19-33df01dc7cea či aa5a-4df1813f0efb ) kontroly na základe uznesenia NRSR Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti ( a+o+v%C3%BDsledkoch+kontrolnej+%C4%8Dinnosti+NK%C3%9A+ SR+za+rok+2017/231e9dfe fd-8ee3- 6a2ed10b80b5?version=1.0)

22 Najvyšší kontrolný úrad
- Právomoci: odporúčania na odstránenie nedostatkov prerokovanie neodstránenia nedostatkov oznámenie o neplnení nariadení NKÚ orgánu „nadriadenému“ tomu, ktorý bol kontrolovaný uloženie pokuty pri marení kontroly alebo neplnení povinností pri kontrole


Stiahnuť ppt "Hospodárstvo Slovenskej republiky"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google