Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Čo prináša prax lekára IV MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Čo prináša prax lekára IV MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH"— Prepis prezentácie:

1 Čo prináša prax lekára IV 27.9.2017 MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH
Strategický plán pre regionálnu sieť zdravotníckych zariadení v banskobystrickom kraji Regionálna lekárska komora Banská Bystrica   Čo prináša prax lekára IV MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH SKL Banská Bystrica, SRLK Zvolen

2 Proces tvorby gestorka MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH, Rada RLK Banská Bystrica, facilitátorka Ing. Magdaléna Bernátová, PhD., M.B.Consulting, Banská Bystrica Pracovná skupina doc. Dr. Frčová FZ SZU BB, Dr. Kemková BBSK, Dr. Kollár, SLK, Dr. Kuniaková, Dr. Lysinová, Dr. Majerík, Dr. Tužinská, Dr. Wirtschafterová RKL BB, Dr. Sečník ASL SR, Ing. Mizerová, Dr. Szabová VšZP BB, Dr. Žáková UDZS BB, Dr. Sujová VLD, Dr. Olej VLDD   trvanie apríl- júl 2017 analýza prostredia 3 worskhopy: SWOT analýza, strom problémov, vízia, strategický plán, plán aktivít Zverejnenie Hodnotenie

3 Analýza SWOT ambulantnej siete zdravotníckych zariadení v banskobystrickom kraji
Silné stránky siete ambulantných zariadení v regióne odbornosť, aktuálne dobré pokrytie všeobecným lekárstvom, kontinuálne vzdelávanie, ľudský faktor – mnohí lekári vnímajú svoju prácu ako poslanie, pacienti vyhľadávajú naše služby, prichádzajú aj Slováci pracujúci v zahraničí, v porovnaní so zahraničím máme lepšiu finančnú a časovú dostupnosť ambulantných služieb Slabé stránky siete ambulantných zariadení v regióne vysoký vekový priemer lekárov, slabá atraktivita ambulantnej sféry pre mladých lekárov, nemajú záujem tu pracovať, nedostatočná výchova mladých lekárov v niektorých špecializáciách, chýbajú odbornosti v niektorých špecializáciách, preťažení špecialisti, nie sú zoznamy záujemcov o zriadenie alebo prevzatie ambulancie, v minulosti boli s nimi dobré skúsenosti,

4 Slabé stránky siete ambulantných zariadení v regióne
Analýza SWOT ambulantnej siete zdravotníckych zariadení v banskobystrickom kraji Slabé stránky siete ambulantných zariadení v regióne regionálne rozdiely v naplnenosti siete, veľké vzdialenosti v regióne, sú oblasti s horšie dostupnou sieťou špecializovaných ambulancií, napríklad malé okresy nedostatočná komunikácia s pacientskými organizáciami, neexistuje spolupodieľanie sa na tvorbe siete v rámci regiónu zo strany všetkých relevantných subjektov, nedostatočná spolupráca združení lekárov

5 Analýza SWOT ambulantnej siete zdravotníckych zariadení v banskobystrickom kraji
Príležitosti pre sieť ambulantných zariadení v regióne z vonkajšieho prostredia možnosť čerpať finančné prostriedky na rozvoj a vzdelávanie z fondov EU a granty, 26 projektov ministerstva zdravotníctva, zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami sú určitou istotou existencie, existencia združení lekárov, rezidentský program na výchovu mladých lekárov v primárnej sfére, Ohrozenia pre sieť ambulantných zariadení v regióne z vonkajšieho prostredia minimum informácií o plánovaných integrovaných centrách zdravotnej starostlivosti, nejasné pravidlá, časté zmeny legislatívy, dlh Všeobecnej zdravotnej poisťovne, politické zasahovanie do riadenia zdravotníctva, s každým vedením sa koncepcie menia, zmluvné vzťahy s poisťovňami sú len na 1 rok,

6 Analýza SWOT ambulantnej siete zdravotníckych zariadení v banskobystrickom kraji
Príležitosti pre sieť ambulantných zariadení v regióne z vonkajšieho prostredia členstvo v medzinárodných organizáciách, kancelária WHO v SR sa aktívne zapája do rôznych projektov Ohrozenia pre sieť ambulantných zariadení v regióne z vonkajšieho prostredia poisťovne rozhodujú o tom, či sa môže otvoriť ambulancia v regióne podľa definovanej minimálnej siete, ktorá však úplne neodráža reálne potreby v kraji, minimálna sieť sa robí na kraj, v okresoch môže byť iná situácia, čo spôsobuje nerovnomernosť v dostupnosti, nie je definovaný štandard a nadštandard pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

7 Analýza SWOT Ohrozenia pre sieť ambulantných zariadení v regióne z vonkajšieho prostredia zvyšovania platov iba pre nemocničnú starostlivosť diskriminuje a demotivuje ambulantných lekárov, rôzne pohľady na optimálnu dostupnosť všeobecných a špecializovaných ambulancií z rôznych strán (štátna správa, samospráva, lekári, pacienti, verejnosť...), chýbajú kritériá pre zadefinovanie optimálnej siete, nedostatok financií v slovenskom zdravotníctve, malý záujem zo strany niektorých samospráv pomôcť lekárom v odľahlejších regiónoch

8 Strom problémov č. 1 - nedostatočná spolupráca relevantných subjektov v zdravotníctve
Následky: Zvyšovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť Zvýšená chorobnosť, zhoršenie zdravotného stavu populácie Rezignácia pacientov na svoj zdravotný stav Samoliečba, „internetoví pacienti“ Dlhé čakacie doby na vyšetrenie Zhoršená dostupnosť ambulantných služieb Nedostatok lekárov v primárnej sfére, aj špecialistov Preťaženosť ambulancií Odliv mladých lekárov do zahraničia ešte pred nastúpením do praxe, po získaní odbornosti Nedostatočné definovanie minimálnej a optimálnej siete Neexistuje spolupodieľanie sa na tvorbe siete v rámci regiónu zo strany všetkých subjektov Problém 1: nedostatočná spolupráca relevantných subjektov v zdravotníctve Príčiny: Nedostatočná spolupráca štátnych, samosprávnych orgánov, združení lekárov a zdravotných poisťovní Nedostatočná spolupráca združení lekárov, nedostatočná spolupráca ambulantnej a ústavnej sféry Nedostatočná komunikácia s pacientskými organizáciami Časová tieseň lekárov Nedostatočné nástroje na komunikáciu Politika, legislatíva, administratíva

9 Strom problémov č. 2 – nerovnomerná dostupnosť ambulantných zdravotníckych služieb v regióne
Následky: Vysoká návštevnosť ambulancií, vysoký dopyt, preťaženosť lekárov, zvyšovanie nákladov Regionálne rozdiely v naplnenosti siete / niektoré oblasti majú horšie dostupnú sieť špecializovaných ambulancií Problém 2: nerovnomerná dostupnosť ambulantných zdravotníckych služieb v regióne Príčiny: Rôzna sociálno-ekonomická situácia v regiónoch Neexistuje zvýhodnenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v neatraktívnych oblastiach Rôzny zdravotný stav obyvateľstva/rôzna chorobnosť v regiónoch Zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami sa tvoria na základe normatívnej siete na celý kraj, nie na okres Veľké vzdialenosti v regióne, veľa malých obcí, vzdialené od seba, okresného mesta, rôzna veľkosť a rôzne postavenie obcí a miest Nie je nemocnica v každom okrese, chýbajú niektoré odbory v ústavnej a dlhodobej zdravotnej starostlivosti Politika, legislatíva, administratíva

10 Strom problémov č. 3 - nízka atraktivita ambulantnej sféry
Následky: Vysoký vekový priemer lekárov v ambulantnej sfére Mladí lekári nemajú záujem pracovať v ambulantnej sfére Problém 3: nízka atraktivita ambulantnej sféry Príčiny: Tlak na individuálnu zodpovednosť v ambulanciách Frustrácia Preťaženosť lekárov v ambulanciách Kriminalizácia lekárov Slabé ohodnotenie lekárov Zle nastavené kompetencie (lekár-sestra) Nárast požiadaviek na ambulantných lekárov – aj neoprávnených (rôzne potvrdenia a i.) Politika, legislatíva, administratíva

11 Strom problémov č. 4 - nevyhovujúci systém vzdelávania
Následky: Preťažení špecialisti Chýbajú odborníci v niektorých špecializáciách Nedostatočná výchova lekárov v niektorých špecializáciách Problém 4: nevyhovujúci systém vzdelávania Príčiny: Súčasná ponuka špecializačných odborov nereaguje na potreby praxe Absentuje analýza, aké sú potreby regiónu s víziou na 5 rokov Slabá spolupráca so vzdelávacími inštitúciami na regionálnej úrovni Chýbajú garanti špecializačných odborov Neprimeraná dĺžka trvania jednej špecializácie Nedostatočná spolupráca ambulantnej a ústavnej starostlivosti v oblasti vzdelávania Politika, legislatíva, administratíva

12 Naša vízia do roku 2023 Ambulantná sieť zdravotníckych zariadení v regióne bude: dostupná z časového aj geografického hľadiska a nadväzná medzi jednotlivými druhmi zariadení, kvalitná- teda komplexná, odborná a ekonomicky efektívna

13 Strategický rámec pre sieť ambulantných zdravotníckych zariadení v BBSK
Hlavný cieľ: Zvýšiť kvalitu a dostupnosť ambulantných zdravotníckych služieb v regióne Dopad: Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov regiónu Strategický cieľ : Zabezpečiť dostatok lekárov v primárnej sfére, aj v špecializovanej ambulantnej starostlivosti Cieľ 1: Zintenzívniť spoluprácu relevantných subjektov v zdravotníctve Cieľ 2: Zabezpečiť rovnomernú dostupnosť ambulantných zdravotníckych zariadení Cieľ 3: Zvýšiť atraktívnosť ambulantnej sféry Iniciovať spoluprácu s verejnou správou, Iniciovať spoločnú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami , Iniciovať diskusiu ambulantnej a ústavnej sféry o spolupráci a komunikácii, Nájsť formy spolupráce a komunikácie s pacientskými organizáciami Cieľ 4: Zlepšiť systém vzdelávania potreby praxe Vytvoriť podmienky pre garantov špecializačných odborov Upraviť kompetencie zdravotníckych pracovníkov Vypracovať analýzu potrieb siete v regióne s víziou na 5 rokov Spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami v regióne

14 Akčný plán pre sieť ambulantných zdravotníckych zariadení v BBSK na roky 2017- 2018
Aktivita 1: Iniciovať spoluprácu s verejnou správou (štátna správa, samospráva), spoločne s ďalšími združeniami lekárov (Témy: rozvoj zdravotníctva v SR, legislatíva, granty, kritériá tvorby siete, financovanie, znižovanie administratívy v ambulanciách, úprava kompetencií v ambulanciách, ...) Aktivita 2: Iniciovať spoločnú komunikáciu so zdravotnými poisťovňami, spoločne s ďalšími združeniami lekárov - prezentácia na spoločnom fóre (Témy: kritériá tvorby siete, financovanie, rozčleniť normatívnu sieť v rámci kraja aj na okresy, zvýhodnenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v neatraktívnych oblastiach...) Aktivita 3: Zorganizovať seminár „Čo prináša prax lekára“ o spolupráci a komunikácii ambulantnej a ústavnej sféry Aktivita 4a, 4b: Nájsť formy spolupráce a komunikácie s pacientskými organizáciami , zmapovať regionálne zastúpenie pacientských organizácií Aktivita 5a, 5b: Vypracovať analýzu potrieb siete v regióne s víziou na 5 rokov , Zistiť podrobnosti o projekte Integrovaných centier zdravotnej starostlivosti Aktivita 6a, 6b: Spolupracovať so vzdelávacími inštitúciami v regióne - informácia na seminári, vzájomné pozývanie sa na konferencie a iné odborné podujatia Aktivita 7: Vytvoriť podmienky pre garantov špecializačných odborov – realizovať vzájomnú komunikáciu Aktivita 8: Upraviť kompetencie zdravotníckych pracovníkov - iniciovať diskusiu s Regionálnou komorou SKSaPA

15


Stiahnuť ppt "Čo prináša prax lekára IV MUDr. Ľudmila Lysinová, MPH"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google