Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Skúsenosti z kontroly vyhotovenia PSL

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Skúsenosti z kontroly vyhotovenia PSL"— Prepis prezentácie:

1 Skúsenosti z kontroly vyhotovenia PSL

2 Rozsah preberania a výsledky kontrol
Vonkajšie preberanie 2009 – 62 LC výmera tis.ha - z preberania a kontrol vonkajších prác urobených 207 protokolov (celkove v roku protokolov z preberania prác) - v teréne bolo preverené 16 460 ha a vyhotovovateľom boli uložené opravy PSL z terénneho preverenia na výmere cca 3 430 ha. Celkove bolo uložených 1092 opráv z toho bolo 238 závažných nedostatkov

3 Vonkajšie preberanie 2010 – 50 LC výmera 183 tis.ha
- z preberania a kontrol vonkajších prác urobených 160 protokolov (celkove v roku protokolov z preberania prác) - v teréne bolo preverených 16 076 ha a opravy uložené na výmere ha. Vyhotovovateľom bolo uložené vykonať 816 opráv PSL, z toho bolo 179 závažných nedostatkov zistených v opise porastov pri vonkajšej pochôdzke.

4 Vonkajšie preberanie 2011 – 49 LC výmera 198 tis.ha
- z preberania a kontrol vonkajších prác urobených 158 protokolov (celkove v roku protokolov z preberania prác) v teréne bolo preverených 4 317 ha a z výberu leteckých snímok náhodne preverených cca ha. Vyhotovovateľom bolo uložené vykonať 854 opráv PSL, z toho bolo 107 závažných nedostatkov zistených v opise porastov pri vonkajšej pochôdzke. Opravy boli uložené na výmere 2 015 ha.

5 Vonkajšie preberanie 2012 – 55 LC výmera 205 tis.ha
- z preberania a kontrol vonkajších prác urobených 185 protokolov (celkove v roku protokolov z preberania prác) - Celkovo bolo podrobne preverených 16 706 ha. Vyhotovovateľom bolo uložených 972 opráv PSL z toho bolo 126 závažných nedostatkov. Opravy boli uložené na výmere 2 811 ha.

6 Vonkajšie preberanie 2013 – 54 LC výmera 205 tis.ha
- z preberania a kontrol vonkajších prác urobených 161 protokolov (celkove v roku protokolov z preberania prác) - v teréne bolo preverených ha ( 6 516 ha podrobne a 4 705 ha výberom z leteckých snímok). Z leteckých snímok bolo náhodne preverených ďalších cca ha. Pri kontrole bolo zistených 1240 nedostatkov v návrhoch PSL. Z toho bolo 286 závažných chýb v opise, mapovaní a plánovaní. Opravy boli uložené na výmere ha.

7 Preberanie prác PSL Prípravné práce (SoDH) – I. etapa
Vonkajšie zisťovania a návrh PSL II. a III. etapa Dokončenie PSL – IV. a V. etapa

8 1. Prípravné práce (SoDH) – I. etapa
podklady o obhospodarovateľoch lesa nie sú porovnané s údajmi z OLÚ vyhotovovateľ žiada OÚ o povolenie odlišných spôsobov zisťovania zásob ktoré nie sú v súlade zo zákonnými predpismi a požadovanou presnosťou chybné údaje v modeloch hospodárenia OLH (obhospodarovateľ) nedodá podklady do SoDH

9 2. Vonkajšie zisťovania a návrh PSL II. a III. etapa
Vonkajšie práce – najčastejšie chyby môžeme rozdeliť do 3. skupín: 1. Opis porastov: Stredné taxačné veličiny drevín – výška, hrúbka, zastúpenie celkove súvisia s chybným popisom porastu. Jedná sa buď o systematickú chybu, alebo o hrubú chybu v opise JPRL. Zakmenenie – väčšinou sa jedná zakmenenia v mladších porastoch rokov, ktoré sú podhodnotené. Ďalej sa jedná o veľmi rôznorodé porasty, prípadne porasty poškodené kalamitou.

10 Ostatné údaje za porast (opis)
Zásoba - je závislá od metódy ktorá bola použitá. Najviac chýb vzniká pri používaní RT a DRT v prípadoch keď je potrebné z dôvodu presnosti použiť inú metódu ( veľmi rozrôznené porasty, nízke zakmenenie, malá výmera). Ďalej je to používanie relaskopu , alebo klinku v prípadoch keď sa nedá dosiahnuť požadovaná presnosť. Ostatné údaje za porast (opis) - neprepojenie a nezosúladenie modelov a tým pádom tápanie v určení rubných a predrubných porastov; požiadavka na dopracovanie modelov sa dáva neskoro chýbajúci popis etáží, zvyškov, resp. popis prirodzeného zmladenia nerealizovanie návrhov nových ochranných lesov a nevyfarbenie nových hraníc - údajoch sortimentácie, poškodenia a kvalitatívnych tried

11 Ďalšie chyby menej závažné (väčšinou sa jedná o preklepy prípadne zabudnuté, ktoré sa opravujú už pred terénnym preberaním) - chýbajúci druh chráneného územia, - pôvod dreviny, - dreviny ojedinele, - funkčná typizácia OL a HL, - chybný porastový typ, - intenzita výchovných zásahov - chýbajúce údaje, alebo nesprávna intenzita, - chyby v popisovaní kalamity – rozsah kalamity, spracovanie, - chyby v drevinách na zalesnenie, - chyby v rozčleňovaní porastov, - neúplné opisy porastov – texty....

12 2. Mapovanie lesa priestorové rozdelenie lesa je často podriadené úspore času a nákladov čím vznikajú závažné nedostatky v rozdelení lesa (rôzne drevinové zloženie, vek...)

13 mapovanie ostatný detail (ostatné plochy, sklady, cesty, kopce, lúčky

14 neporovnané styky susediacich vyhotovovateľov
chyby vyplývajúce z nedodržania mapového štandardu - opravy mapového štandardu v posledných dvoch rokoch vykonáva odbor kontroly PSL v spolupráci z ÚLZI chybné zákresy v pracovných a ťažbových mapách, Chybné mapovanie má na svedomí až 1/3 chybných opisov zistených počas vonkajšieho preverovania. Jedná sa hlavne o vytváranie a zlučovanie čiastkových plôch a porastových skupín. Je to spôsobené tendenciou zlučovať a zjednodušovať rozdelenie lesa z dôvodu veľkého rozsahu prác ( výmera aj 2500ha ) na 1 pracovníka.

15 3. Plán hospodárskych opatrení
chybné údaje výchovy a obnovy porastov (nesúlad textov a číselných predpisov), nedodržiavanie platných princípov výchovy a obnovy porastov, nesúlad medzi grafickým a číselným predpisom, neuplatnenie princípov rekonštrukcie porastov a použitie predčasnej obnovy, chybný predpis zalesňovania, hlavné dreviny modelu niekedy netvoria ani 50%. Do zastúpenia a plného zakmenenia sú ponímané dreviny často len tzv. prípravné, resp. vedľajšie v zmysle modelu (breza, hrab, agát).

16 3. Dokončenie PSL – IV. a V. etapa
v texte PSL, nesúlad medzi textom a číselným predpisom vo výchovách chybné údaje v obnovách a zalesnení nesúlad textov medzi opisom porastu a plánom problematika výberu ťažbového ukazovateľa nesúlad sumárnych údajov čistopisu a všeobecných častí problémy s odovzdávaním PSL vlastníkom (obhospodarovateľom)

17 Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "Skúsenosti z kontroly vyhotovenia PSL"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google