Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Kvalita života – filozofické a ekonomické faktory vplyvu

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Kvalita života – filozofické a ekonomické faktory vplyvu"— Prepis prezentácie:

1 Kvalita života – filozofické a ekonomické faktory vplyvu
Doc. PhDr. Eva Smolková, CSc Filozofický ústav SAV

2 Filozofia a problém kvality života
Problém kvality života má ontologickú a gnozeologickú rovinu. Ontologické otázky sa viažu sa na existenciu ako takú - potrebu zachovania ľudského života ako spoločenskej hodnoty. Gnozeologické sa odvíjajú sa od komplexných znalostí o človeku, jeho fyzickom a duševnom zdraví. Závisia od kultúrnych a spoločenských atribútov, od spoločenskej hodnoty ľudského života a od toho, či človek má alebo nemá slobodu voľby.

3 Kvalita života – aktuálne témy
1. Problematika blahobytu – sociálny systém alebo garantovaný príjem pre každého. 2. Právo na zdravotnú starostlivosť- zdravie ako základný predpoklad viesť plnohodnotný život- systém zdravotnej starostlivosti a jeho fungovanie. 3. Právo žiť život podľa svojich predstáv – rovnosť šancí - právo slobodnej voľby a rozhodovania, význam individuálnych preferencií.

4 Základné podmienky kvality života

5 Zdravie ako základný predpoklad plnohodnotného života
Hodnota ľudského života – či a akú má človek hodnotu pre spoločnosť. Ak ľudský život hodnotu má, premieta sa to do procesu zabezpečovania určitej kvality života a prežívania v konkrétnom štáte Zdravie - určujúci atribút kvality života a životnej pohody; - predstavuje funkčnú i inštumentálnu hodnotu podmienenú existenciou a presadzovaním sa humánnych charakteristík. Kvalita života ako politická agenda – výhody a nevýhody sociálneho štátu. (Obama care)

6 Právo na ochranu zdravia
Legislatíva krajín EÚ - právo na ochranu zdravia - má podobu ústavného práva. Ide o „rozšírenie“ základných ľudských práv a slobôd? Sociálny (solidárny) systém zdravotnej starostlivosti Idea - poskytnúť rovnaké šance všetkým: 1. všetci sú si rovní bez ohľadu na vek, postavenie, sociálny status či zdravotné postihnutie, 2. všetci majú mať možnosť využívať rovnaké zdroje a mať úžitok z toho, že takýto systém funguje. Hodnoty - blaho pacienta, autonómnosť jednotlivca, spravodlivosť, rovnosť. Morálne v procese zdravotnej starostlivosti? Morálne v procese ochrany životného prostredia?

7 Filozofia – kvalita života
Spoločenská a individuálna rovina Rozlišovanie medzi životným štýlom, spôsob života a životnou úrovňou. Kvalita života sa nemôže merať len monetárnymi ukazovateľmi musí brať do úvahy kvalitatívne faktory. Význam hodnotových preferencií a kultúrnych determinantov. Moderné chápanie dobrého života má byť založené na hodnotách, ktoré rozvíjajú ľudský potenciál, kreativitu a originalitu. Rast významu osobných preferencií. Rovnosť príležitostí. Sloboda voľby. C. R. Rogers, M. Nussbaum

8 Základné problémy Aký život je možné považovať za dobrý?
Prečo sa zavádza termín plnohodnotný život? Čo je základný predpoklad kvality života? Má človek právo žiť život podľa svojich predstáv? Základný predpoklad – rovnosť šancí a možnosť ovplyvňovať život a jeho kvalitu. Individuálne stratégie a ich akceptovanie. Spoločenské determinanty – súlad medzi objektívnym a subjektívnym. Predstavy o dobrom či plnohodnotnom živote sa menia spolu s generáciami. Súčasnosť – tlak na individualizáciu kritérií.

9 Koncept plnohodnotného života
90-roky 20. storočia Čo je blaho a čo je blahobyt? Plnohodnotný život ako možnosť aj právo uskutočňovať svoje stratégie a ideály. Nie je to stav bytia ale proces. A. SEN – Development as Freedom (Rozvoj ako sloboda) - Ideál plnohodnotného života v osobnej perspektíve s akcentom na hodnoty a morálku. Dôvera v seba samého a prijímanie zodpovednosti za vlastný život. - Sloboda je príležitosť určovaná sociálnymi a osobnostnými okolnosťami ale aj osobnými preferenciami a príležitosťami.

10 Koncept plnohodnotného života
Dobrý život alebo plnohodnotný život? Kritika konzumného spôsobu života. Ideálom nie je konzum ale zážitky (generácia Y). Ľudské blaho (well-being) netvoria materiálne statky ani subjektívny pocit uspokojenia. Čo je hodnotné pre človeka je hodnotné aj pre spoločnosť. Hodnoty a cnosti – súlad spoločenských a individuálnych hodnôt. Potreba harmónie telesnej a duševnej stránky.

11 Efektívny altruizmus Filozofia blahobytu – spoločnosť blahobytu ako vízia. Kombinovanie individuálnych a spoločenských preferencií. Rovnosť šancí ako rovnosť príjmu – občan nemá mať existenčné problémy - UBC Universal Basic Income 1. Libertiáni – jedna univerzálna dávka – zefektívniť a zmenšiť prebyrokratizovaný sociálny systém. 2. Socialisti – sociálna spravodlivosť, zmenšovanie chudoby, možnosť sebarealizácie – posilnenie funkcií sociálneho štátu a zvyšovanie daní. Garantovaný príjem – Morálny? Akceptovateľný? Spravodlivý? Humánny? Právo na lenivosť alebo na prežitie?

12 Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "Kvalita života – filozofické a ekonomické faktory vplyvu"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google